Tweede ronde Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2)

 
Tweede ronde Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2)
Gepubliceerd: 11-05-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Voor het stikstofdossier komt er naast de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV), een regeling voor maatwerk in de provincie. Met de tweede ronde van de Maatregelen gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2) kan de provincie budget krijgen om zogenoemde piekbelasters gericht aan te kopen of laten beëindigen.  

Piekbelasters zijn veehouderijen die een relatief hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden veroorzaken. Provincies kunnen voor deze regeling veehouderijbedrijven actief en selectief benaderen, zoveel mogelijk gekoppeld aan de provinciale gebiedsgerichte aanpak.  

Doel en werkwijze 

Doel van de regeling is de vermindering van stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-gebieden. Dat gebeurt door beëindiging met het intrekken van de veehouderijvergunning, doorhalen van productierecht en (gedeeltelijke) sloop van bedrijfsgebouwen. Wat onlosmakelijk met de veehouderijactiviteit is verbonden, wordt in dit geval gesloopt. Ook kan de provincie via deze regeling grond en bedrijfsgebouwen aankopen, als dat wenselijk is in verband met andere maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de locatie. 

Voor wie? 

De MGA-2-regeling is voor alle veehouderijsectoren, dus ook diercategorieën zonder productierecht (waaronder kalveren, geiten en konijnen). Voorwaarde is dat de depositie vanuit een veehouderij op een overbelast Natura 2000-gebied, groter is dan de drempelwaarde voor dat Natura 2000-gebied.  

Drempelwaarde gebiedsspecifiek 

De drempelwaarde voor deelname is gebiedsspecifiek. Per Natura 2000-gebied komt slechts 2% van de veehouderijlocaties (als piekbelasters) daaromheen in aanmerking. De drempelwaarde is dus afhankelijk van de afbakening van de doelgroep van 2% en daarmee van het aantal veehouderijvestigingen binnen de afstand van 25 km en van de omvang van het natuurgebied. Daarmee moet de tweede ronde van de MGA mogelijk maken dat er ook voor Natura 2000-gebieden in de kustprovincies stikstofopbrengsten kunnen worden gerealiseerd. Bij de eerste tranche van de MGA was dit nauwelijks mogelijk.  

Betekenis voor de ondernemer 

De insteek is, dat op basis van taxaties, marktconforme vergoedingen worden betaald voor het doorhalen van productierecht. Deze vergoedingen gelden ook voor de waardevermindering van onroerende zaken als gevolg van het intrekken van de veehouderijvergunning en bestemmingswijziging en voor de aangekochte onroerende zaken. 

Weer ergens starten 

Een veehouder/ondernemer die met de MGA-2 een locatie heeft beëindigd, mag in beginsel ergens anders weer vee gaan houden, maar enkel voor het houden van dieren met productierecht. De ondernemer kan, indien dat qua bestemming mogelijk is, andere activiteiten ontplooien op dezelfde locatie. Hierbij mag de stikstofemissie maximaal 15% van de bestande vergunning bedragen 

Uw eigen situatie 

Beide stoppersregelingen (LBV en MGA-2) zijn nu als concept-regeling gepubliceerd. Iedereen kan tot 13 juni 2022 zijn of haar reactie bij het ministerie van LNV aanleveren. De concept-tekst van de regelingen biedt al heel wat aanknopingspunten om voor uw eigen situatie een eerste globale afweging te kunnen maken. Vanzelfsprekend kunt u dit bespreken met één van onze specialisten bij Flynth / Rombou. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: