Disclaimer website, intellectuele eigendom, privacy en cookies ten behoeve van de Flynth website

Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Flynth zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Flynth adviseurs en adviseurs stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden. Onder Flynth wordt verstaan Flynth Holding N.V. en de met haar in een groep verbonden ondernemingen, zijnde Flynth adviseurs en accountants B.V., Flynth Audit B.V., Fonkel B.V. en Rombou B.V.  

Disclaimer website

Alle informatie op onze website inclusief tools of modellen is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Flynth aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of het gebruik van de website, tools of modellen in de meest ruime zin van het woord. De website is uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden en kan niet worden aangemerkt als advies in een individuele zaak.

De website van Flynth bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Flynth worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Flynth. Flynth geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Flynth garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten

Disclaimer in de tool

Flynth aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het gebruik van deze prognosetool. De juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de basisgegevens en de hierop gebaseerde informatie of gegeven opinies, dit alles in de ruimste zin van het woord, zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Flynth verstrekt geen enkele garantie op de haalbaarheid en redelijkheid van de gegeven prognoses of geformuleerde verwachtingen. De werkelijke uitkomsten zullen naar alle waarschijnlijkheid afwijken van de voorspelling, omdat de veronderstelde gebeurtenissen zich meestal niet zullen voordoen zoals verwacht.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Flynth en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flynth niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van Flynth.  Flynth zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Flynth slecht verdraagt met de naam en reputatie van Flynth, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Privacy

Flynth respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Flynth verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Flynth worden verstrekt via de website van Flynth of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Flynth, Lees dan het Privacystatement van Flynth. Hierin leest u ook waar u terecht kunt bij vragen.

Cookies

Flynth maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken. Flynth gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.

Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Flynth wordt verminderd, danwel dat de website van Flynth geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.

De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie:

  • uw inlognaam
  • uw wachtwoord

Meer informatie over het gebruik van cookies

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de website van Flynth en het gebruik daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.