Duurzaamheid met realisme

Uw route naar een duurzame toekomst met aandacht voor rendement

Duurzaamheid met realisme

Een verbod op wegwerpplastic, een verplicht energielabel voor uw kantoorpand, hoge kosten voor energie, extra aandacht voor goede arbeidsomstandigheden en een gezonde werkplek. Toekomstbestendig ondernemen? Dat vraagt om een duurzaamheidsstrategie en stappen om uw onderneming te verduurzamen. Hoe maakt u het verschil voor uw omgeving, medewerkers en de maatschappij? En hoe vindt u de balans tussen financieel resultaat en de verduurzaming van uw onderneming en bedrijfsprocessen? Samen met u geeft Flynth invulling aan deze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid en de bijbehorende uitdagingen. 

De Europese duurzaamheidsverslaggevingsrichtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zorgt voor uitdagingen bij ondernemers. Goed voorbereid aan de slag met effectieve CSRD-rapportages? Haal kennis en praktische handvatten in huis met de CSRD-cursus of een incompany-training van Flynth.   

Een gedegen materialiteitsanalyse geeft u inzicht in de impacts, risico’s en kansen van uw organisatie en in uw keten met betrekking tot duurzaamheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de impact op mens en milieu van uw eigen activiteiten en activiteiten in uw keten, maar ook hoe externe ontwikkelingen met betrekking tot mens en milieu impact hebben of gaan krijgen op uw organisatie. U brengt zo de belangrijkste duurzaamheidsthema’s in kaart. Hierover rapporteert u vervolgens in het jaarverslag van uw onderneming. Er is ondersteuning mogelijk bij het opzetten en uitvoeren van de materialiteitsanalyse (bepalen dubbele materialiteit en stakeholdervalidatie), de uitwerking volgens de rapportagestandaarden uit de ESRS-en (European Sustainability Reporting Standards) en hoe u hierover rapporteert in uw jaarverslag, zoals het beleid, doelstellingen, maatstaven en meer. Denk daarnaast ook aan een gap-analyse van huidig beleid en benodigd beleid en ondersteuning bij het bepalen van uw datapunten.  

Het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) is een gestandaardiseerde aanpak voor het meten en rapporteren van broeikasgasemissies, verdeeld in drie scopes ofwel drie categorieën van emissievormen.   

Wilt u uw bijdrage aan de transitie naar een duurzame economie kracht bijzetten? Met een klimaattransitieplan schetst u de doelen, maatregelen en middelen van uw onderneming voor de transitie naar een lagere CO2-emissie.    

Gaat u voor een ISO 14001-certificering, een internationaal erkende norm voor milieumanagement? Samen zorgen we dat u goed voorbereid aan de slag gaat.  

Als toekomstgerichte ondernemer kunt u door het nemen van energiebesparende maatregelen diverse voordelen behalen. Wilt u ook weten hoe u snel kunt starten met energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf én voldoen aan de energiebesparingsplicht? Flynth ondersteunt u met het inventariseren en doorrekenen van actiepunten, advies over subsidies en fiscale mogelijkheden, vergunningsaanvragen en het verzorgen van uw melding bij de RVO.    

Dient u eens in de vier jaar in het kader van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn te rapporteren over de energiestromen binnen uw onderneming en de mogelijke besparingsmaatregelen? Onze experts kunnen u ondersteunen bij de EED-plicht. We zorgen dat u voldoet aan uw verplichtingen en informeren u over bruikbare energiebesparende maatregelen waarmee u kosten kunt besparen. We leveren een helder rapport op waarmee u de vervolgstappen kunt zetten.  

Bent u van plan duurzame energie op te wekken met een windmolen of zonnepanelen? Bijvoorbeeld op het bedrijventerrein waar u gevestigd bent. Wij onderzoeken de ruimtelijke, financiële en beleidsmatige haalbaarheid van deze plannen. De benodigde vergunningen kunnen wij voor u aanvragen. Daarbij voeren we ook de onderzoeken uit die voor de aanvraag nodig zijn. De gesprekken met gemeente, provincie of omgevingsdienst nemen wij graag van u over.    

Gaat u op uw bedrijf aan de slag met het opwekken van duurzame energie? Vergeet dan niet de omgeving mee te nemen in uw plannen. Dit levert veel op: begrip, kennis en de kans op samenwerking met uw buurbedrijven. We adviseren u graag over de invulling van dit participatieproces en kunnen ook visualisaties van uw energieproject maken. 

De bouw- en vastgoedsectoren zijn volop in beweging. Bij een verduurzamingstraject van uw bedrijfsgebouw komt veel kijken. Van de energietransitie tot circulair bouwen en de klimaatregelgeving. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de ontwikkelingen, vereisten én (subsidie)kansen en gaan hierover graag met u in gesprek.   

Uw bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering laten aansluiten op trends en ontwikkelingen binnen uw markt en sector? Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energieproductie of -reductie, het reduceren van de CO2-emissie of stikstofuitstoot? Flynth adviseert u graag op het gebied van toekomstbestendige bedrijfsontwikkeling​, in de volle breedte en in elke levensfase van uw onderneming.   

Zet u in op het verduurzamen en toekomstbestendig maken van uw onderneming? Met een subsidieplan op basis van uw bedrijfsstrategie kunnen wij u bijvoorbeeld helpen bij het maken van de juiste keuzes op korte en (middel)lange termijn. Graag ondersteunen we u bij het inventariseren en indienen van verschillende subsidiemogelijkheden voor investeringen in duurzame oplossingen, zoals de subsidieregelingen voor duurzame energie (bijvoorbeeld SDE++ en ISDE), voor duurzaam advies (SABE),  Gemeenschappelijk landbouwbeleid  (GLB-subsidies) en innovatie (WBSO).

Met concreet belastingadvies zorgen wij ervoor dat u optimaal gebruik maakt van fiscale mogelijkheden die in uw voordeel werken. Investeert u in duurzame oplossingen? Dan kunt u veelal gebruikmaken van de fiscale regelingen, zoals Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Flynth inventariseert de fiscale mogelijkheden en voordelen en ondersteunt u bij de indiening.  

U stelt uw ESG-strategie op door het bepalen van uw langetermijnambities en -doelen op het gebied van milieu (klimaat, milieuvervuiling en gevaarlijke stoffen, gebruik van water en maritieme bronnen, biodiversiteit en ecosystemen en de circulariteit van materialen en producten), sociale aspecten binnen en buiten uw onderneming en zakelijk gedrag, cultuur en goed bestuur. Kunt u ondersteuning gebruiken bij het opstellen van uw ESG-strategie, het SMART maken van uw doelstellingen en het koppelen aan prestatie-indicatoren (KPI’s), zodat u kunt (bij)sturen op voortgang en resultaat? Neem dan contact met ons op. Het verkrijgen van een onafhankelijke ESG-rating helpt stakeholders te vergelijken en de juiste keuzes te maken. Er is ondersteuning mogelijk bij het verkrijgen van één of meerdere duurzaamheidsratings, waarmee u uw klanten én investeerders inzicht geeft in de duurzaamheidsprestaties van uw onderneming.

Duurzame inzetbaarheid begint met een goed personeelsbeleid. Leg bijvoorbeeld arbobeleid vast in een arbobeleidsplan en zorg voor een vertrouwenspersoon. Hebt u uw bedrijfsregels en voorschriften vastgelegd in een duidelijk personeelshandboek en beschikken de medewerkers over een functiebeschrijving? Wel zo helder voor iedereen.  

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie brengt u arbeidsrisico’s in kaart en probeert u zo gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen of te beperken.   

Flynth ondersteunt u graag bij de stappen om uw personeelsbeleid toekomstbestendig te maken, bij het in kaart brengen van de risico’s in uw bedrijf, het opstellen van arbobeleid en het onderzoeken van de werkbeleving van uw personeel. 

Hoe houdt u grip op verzuim? Hoe voert u effectief gesprekken ter preventie van verzuim? En wat doet u als u het verzuim niet kon voorkomen? Bij het begeleiden van uw zieke medewerker hebt u, vanuit de Wet verbetering poortwachter, in de eerste 104 weken een aantal verplichtingen. Na deze periode krijgen u en uw medewerker te maken met de WIA. Flynth ondersteunt u bij verzuim-preventie, verzorgt trainingen, begeleidt u gedurende uw loondoorbetalingsverplichting van in ieder geval 104 weken en geeft u advies over de Werkhervattingskas (Whk).  

‘Het nieuwe beoordelen’: hebt u uw HR-(gespreks)cyclus, inclusief functiewaarderingen en beloningen al op een moderne manier ingericht? Weet u wat uw medewerkers drijft en wat kwaliteiten en valkuilen zijn? Flynth helpt u uw personeelsbeleid op het gebied van leren en ontwikkelen te moderniseren. Zodat u nieuw personeel aantrekt en goed personeel aan uw bedrijf bindt. De juiste persoon op de juiste plek.

Als ondernemer hebt u een missie, visie en strategie. Maar op welke manier sluit uw huidige personeelsbestand aan op uw organisatiedoelen? Daar horen ook maatregelen bij op het gebied van in-, door- en uitstroom van medewerkers. Hoeveel medewerkers hebt u in (vaste) dienst nodig om alle werkzaamheden in uw organisatie optimaal uit te voeren en welke competenties moeten zij beheersen? Een formatie-planning biedt inzicht. Flynth kijkt samen met u hoe u tot een optimale personeelsbezetting komt en ondersteunt u bij medewerkertevredenheidsonderzoek, werving en selectie en de coaching en training van uw leidinggevenden. Denk hierbij ook aan ontslagbegeleiding. Flynth biedt een onboardings-tool en beschikt over een benchmark primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo bent u volledig toegerust om aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning.

Claudia de Ruiter - Speksnijder, Directeur HR advies

Claudia de Ruiter - Speksnijder, Directeur HR advies

Over duurzame inzetbaarheid: “Iemand die zich gewaardeerd voelt, zal altijd meer doen dan verwacht wordt.” 

Hans Scholte, bedrijfsadviseur

Hans Scholte, bedrijfsadviseur

Over duurzaamheid in de melkveehouderij: “Duurzaamheidsdoelen en financieel rendement gaan vaak hand in hand.”  

Ook toekomst-proof worden? Neem vrijblijvend contact op 

Wilt u meer weten over duurzaam en toekomstbestendig ondernemen met aandacht voor uw rendement? Wij helpen u, van idee tot plan van aanpak en uitvoering. Stel uw vraag in onderstaand formulier, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.