Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting

Uw liquiditeitsbegroting opstellen? Gebruik dan deze handige tool!

Liquiditeitsbegroting geeft inzicht

Ondernemen is vooruitzien. Al kijkt u als ondernemer ook vaak terug. Bijvoorbeeld bij het begroten. Op basis van het voorgaande jaar, begroot u het nieuwe jaar. Maar wat als zekerheden ineens weggevaagd worden? Het is dan belangrijk om goed zicht te hebben en te houden op uw geldstroom. Een liquiditeitsbegroting geeft u inzicht in de liquiditeitspositie van uw onderneming. Het is een prognose van hoe uw geldstroom er de komende maanden uitziet.

Flynth heeft een tool ontwikkeld die u niet alleen helpt uw liquiditeitsbegroting op te stellen, maar tevens de impact op de ontwikkeling van de liquiditeit van uw onderneming berekent. Zo weet u op elk moment hoe u het beste kunt handelen. Heeft u voldoende geld om uw facturen nu te betalen of kunt u beter wachten? Wat gebeurt er met de liquiditeit als u met de verhuurder van uw pand afspreekt dat u in deze moeilijke tijd slechts de helft van de huur hoeft te betalen? Wat is de impact van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (TNOW) op het beschikbare geld? Onze tool geeft u de input waarop u uw beslissingen kunt baseren.
 

Een liquiditeitsbegroting geeft u als ondernemer zicht op uw geldstroom in de komende periode. Hierdoor kunt u inschatten wanneer u het beste kunt factureren, investeren en betalen. Het is belangrijk om juist die geldstroom in de gaten te houden, want een blik op uw rekening geeft niet altijd het juiste beeld. De opdracht die u in april afrondde en factureerde, wordt immers niet à la minute betaalt. Dat kan een maand duren. Of zelfs langer. Ondertussen verwacht uw personeel wel dat u hen in april betaalt. Uw bankrekening geeft dan eind april een vertekend beeld. Dit maakt een liquiditeitsbegroting dan ook zo belangrijk; u krijgt op basis van alle ingaande en uitgaande geldstromen een prognose van het beschikbare geld dat u van maand tot maand op uw rekening heeft.

Liquiditeitsbegroting is extra urgent door coronacrisis
De basis van een begroting is doorgaans de jaarrekening van het afgelopen jaar. U kijkt hoe de exploitatie is opgezet, wat historisch gezien de kosten, inkomsten, et cetera zijn en baseert daarop uw prognose voor de komende periode. Dit is altijd een aanname: deels gut feeling, deels glazen bol. Maar sinds maart 2020 verkeren we in onzekere tijden. Voor u als ondernemer is het nu nog belangrijker om uw werkkapitaal goed in de gaten te houden. Dit maakt een zorgvuldig ingevulde liquiditeitsbegroting extra urgent. We kunnen immers niet terugvallen op behaalde resultaten. COVID-19 heeft een ongekende impact en verzet alle bakens, waardoor u niet de koers kunt varen die u eind 2019 uitstippelde. Valt er omzet weg en zo ja: hoeveel? Kunnen uw klanten u nog betalen? Heeft u zelf nog wel voldoende buffer om de komende maanden door te komen? Uw liquiditeitsbegroting geeft u het inzicht dat u nodig heeft om bij te sturen en tijdig te handelen.

Om ondernemers door de crisis te loodsen, zijn er allerlei coronamaatregelen getroffen die impact hebben op uw liquiditeit. Zo heeft de Belastingdienst bepaald dat ondernemers de betaling van belastingaanslagen mogen uitstellen. Hierdoor houdt u als ondernemer nu meer geld over. Ook banken treffen maatregelen voor aflossingsopschorting. Ook dit is op korte termijn positief voor uw liquiditeit: wat u maandelijks terug dient te betalen, staat even ‘on hold’. Maar uitstel is geen afstel: wat u nu niet hoeft te betalen, betaalt u straks. Belangrijk dus om ook inzicht te hebben in uw geldstroom voor de komende periode, zeker wanneer de periode van uitstel voorbij is.

NOW-regeling heeft impact op uw liquiditeit
Dat geldt ook voor een belangrijke maatregel vanuit de overheid: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (TNOW). De tegemoetkoming kan afhankelijk van uw omzetdaling oplopen tot maximaal 90% van de loonsom. U ontvangt een voorschot van 80% van de aangevraagde tegemoetkoming, terwijl u uw personeel 100% doorbetaalt. En als de omzetdaling uiteindelijk lager uitvalt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven, dan moet u een deel van het voorschot terug betalen. Dit heeft allemaal impact op uw geldstroom. En dat maakt u wederom inzichtelijk in uw liquiditeitsbegroting.

Alle maatregelen in één liquiditeitsbegrotingstool
Er zijn inmiddels – via bijvoorbeeld de overheid en ondernemingsorganisaties – allerlei tools beschikbaar waarmee u de impact per maatregel kunt inschatten. De liquiditeitstool van Flynth maakt het mogelijk de impact van de verschillende keuzes samen te voegen. Hierdoor krijgt u echt inzicht in wat de maatregelen en de vele plussen (betalingsopschortingen bijvoorbeeld) en minnen (o.a. derving) betekenen voor uw onderneming.
De basis van elke liquiditeitsbegroting is de exploitatieprognose. Oftewel uw omzet, brutomarges, de inkoop en andere kostenposten die u heeft. De liquiditeitsbegrotingstool van Flynth vertaalt deze posten naar de werkelijke geldstromen. Al deze posten, de maatregelen die u treft en andere factoren die impact kunnen hebben op uw liquiditeit vult u in. De tool verschaft u vervolgens inzicht in de liquiditeitspositie voor dit jaar en berekent de impact van op de ontwikkeling van de liquiditeit.

Up-to-date houden van uw liquiditeitsbegroting
Met de liquiditeitsbegrotingstool van Flynth kunt u ook snel uw prognoses bijstellen. Een liquiditeitsbegroting is namelijk niet iets wat u eenmalig opstelt. Het is een dynamische prognose die u steeds up-to-date dient te houden. Hierdoor krijgt de begroting ook een monitoringfunctie: u kunt acteren op het daadwerkelijke effect. Ging het beter of minder dan de voorspelling liet zien? Is het nodig de prognose bij te stellen? Met de liquiditeitsbegrotingstool van Flynth kunt u uw begroting snel (laten) bijstellen. En heeft u steeds een goed onderbouwde inschatting voor uw handelen.

Flynth. Pal naast u
U kunt de tool zelf invullen, zeker als u vaker een liquiditeitsbegroting heeft opgesteld. Maar Flynth staat ook hierbij pal naast u. De adviseurs van Deal Advies en ons financieringsteam willen u graag helpen zicht te krijgen en te houden op uw situatie. Dit gebeurt op maat – van kort advies tot nauwe samenwerking.

Liquiditeitsbegrotingstool zorgt voor goede onderbouwing kredietaanvraag
We begeleiden u ook waar nodig en gewenst bij financieringstrajecten. Ook daarbij maken we gebruik van de liquiditeitsbegrotingstool. Heeft u tijdelijk extra financiering nodig? Dan heeft u, mits de tool goed is ingevuld, goed inzicht in het benodigde overbruggingskrediet. Op basis van de tool kunt u samen met een adviseur van Flynth een inschatting maken voor de haalbaarheid van uw kredietverzoek. Het succesvol aanvragen van een overbruggingskrediet vraagt om een grondige onderbouwing van uw situatie en de maatregelen die u heeft getroffen. Voordat u uw aanvraaggesprek heeft, denken we graag mee over de vragen die u kunt verwachten en verschaffen u, met dank aan de tool, financieel inzicht. We kennen de eisen en de voorwaarden die banken en andere kredietverstrekkers hanteren en zorgen ervoor dat uw aanvraag hieraan voldoet. Waardoor de kans dat u de extra financiering tegemoet kunt zien, groeit.

Financieringen met hulp van de overheid

Vanuit de overheid zijn er verschillende regelingen om kredietverstrekking aan ondernemers te stimuleren. De afgelopen maanden zijn deze regelingen door de coronacrisis verruimd en daarnaast zijn er nieuwe regelingen gekomen. Afhankelijk van het type bedrijf, branche, levensfase en de grootte kan hierop een beroep worden gedaan. De uitvoering van de regelingen ligt bij kredietverstrekkers. De overheid bepaald de voorwaarden en toetst achteraf, wanneer er een beroep op de garantie wordt gedaan, of deze goed zijn nageleefd.

De financieringsregelingen op een rij

Recent heeft de overheid het Klein Krediet Corona (KKC) aangekondigd. Financiers zijn drukdoende deze regeling in te passen in de kredietverlening. Deze regeling geldt voor uitbereidingen van € 10.000 tot € 50.000.  De looptijd is 5 jaar, er is een vaste rente van 4% en de overheid staat voor 95% garant.

De meest gebruikte regeling is het Borgstellingskrediet MKB (BMKB), waarbij de overheid normaal gesproken een garantie afgeeft van 50% van de kredietbehoefte. Tijdens de coronacrisis is deze dekking verruimd tot 75% en dient de overbruggingslening is maximaal 4 jaar te worden afgelost. Ondernemers betalen een provisie van 2% over het garantiedeel.

Met de coronaregeling binnen de Groeifaciliteit (GO) helpt het Ministerie van Economische Zaken zowel het MKB als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen (minimaal 1,5 miljoen – maximaal verruimd tot 150 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is, zoals eerder aangekondigd, nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona.

 

Voor startup, scale-up of innovatief mkb-er of een mkb-er zonder kredietrelatie bij een bank, is de Corona-OverbruggingsLening (COL). De uitvoering is belegd bij regionale ontwikkelings- maatschappijen.