nieuws

Wet stikstofreductie en natuurverbetering biedt perspectief voor veel ondernemers

Wet stikstofreductie en natuurverbetering biedt perspectief voor veel ondernemers
Gepubliceerd: 16-04-2021, laatst gewijzigd: 19-04-2021

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering gaat naar verwachting in per 1 juli 2021. Doel is reductie van de stikstofdepositie in de Nederlandse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in de komende decennia. Deze resultaatverplichting heeft gevolgen voor de Nederlandse veehouderij. Maar de wet biedt ook duidelijkheid en kansen voor veel veehouders. 

In de wet is een verplichting opgenomen tot legalisatie van “projecten” (activiteiten) waarvoor ten tijde van het programma aanpak stikstof 2015-2021 (PAS) geen natuurvergunning nodig was. Die noodzaak was er destijds niet vanwege een geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. 

Ondernemers die geen natuurvergunning nodig hadden, kunnen worden ingedeeld in drie groepen: 

  • PAS melders
  • Bedrijven waarbij een PAS melding niet noodzakelijk was
  • Bedrijven die als interim-mer worden gezien. 

De groepen worden hieronder nader toegelicht en ingegaan wordt op de meest recente uitspraken in relatie tot stikstof.

Legalisatie van PAS melders en bedrijven zonder meldingsplicht

De overheid is gestart met de aanpak tot legalisering van de bedrijven met een PAS- melding. Deze bedrijven kunnen hiertoe tot 30 april gegevens bij RVO aanleveren. 

Naast deze PAS-melders zijn er ook bedrijven, die activiteiten zoals een uitbreiding van het bedrijf, hebben gerealiseerd, waarbij geen meldingsplicht noodzakelijk was omdat de depositie zeer minimaal was en onder de drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar viel. Deze ondernemers hebben destijds een Aerius-berekening gemaakt of zelfs een beoordeling van de provincie ontvangen. 

Deze bedrijven kunnen nu nog geen stappen ondernemen om de situatie te laten legaliseren. Maar de nieuwe wet verplicht de overheid hier wel toe. Hoe deze activiteiten exact gelegaliseerd gaan worden, moet nog blijken. Indien gewenst kunnen wij dit voor uw bedrijf in de gaten houden en direct actie ondernemen indien dit mogelijk is

Legalisatie van interim uitbreiders 

In de wet is geen regeling op genomen voor de zogenaamde interim uitbreiders. Dit zijn ondernemers die tussen 1994 en juli 2015 – een milieu- en/of bouwvergunning hebben gekregen en geen natuurvergunning konden of hoefden aan te vragen. De term interim uitbreiders kan breed en smal gedefinieerd worden, hierover bestaat nog discussie. In basis hebben interim uitbreiders een lage ammoniak referentie en zouden nu veel ammoniak moeten kopen om de huidige dieraantallen te kunnen houden. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat verplaatst is voor dorpsontwikkeling. Dit bedrijf heeft op de nieuwe locatie geen referentie en dient flink te investeren om dieren op de bedrijfslocatie te mogen houden. Maar ook ondernemers die in de loop der tijd het bedrijf stapsgewijs hebben uitgebreid in dieraantallen kunnen in de knel komen, doordat de toename niet heeft geresulteerd in een vergunningplicht tijdens het PAS.  

Omdat deze ondernemers te goeder trouw hebben gehandeld, is het voornemen om deze bedrijven te legaliseren. De Tweede Kamer heeft hiervoor de motie Bisschop aangenomen waarin de minister gevraagd wordt om een oplossing te vinden voor deze interim uitbreiders. Ook voor deze ondernemers geldt dat we hun situatie in de gaten houden en contact opnemen wanneer er meer bekend is.

Intern salderen vrijgesteld van vergunningplicht

De Raad van State heeft in januari een tweetal uitspraken gedaan waarvan er één grote invloed heeft op vergunningsaanvragen voor bedrijven die alleen intern salderen. Hiervoor is geen vergunning Wnb nodig

Aanpassing van diersoorten 

Een uitbreiding van vee,  waarbij de emissie gelijk blijft of lager wordt

De effectiviteit van emissiearme stalsystemen wordt echter ter discussie gesteld door o.a. de MOB. Een voorzieningenrechter in Groningen  geeft de MOB gelijk in het feit dat onzeker is of de reducerende technieken ammoniakemissie reduceren zoals gesteld. De provincie Friesland gaat in hoger beroep en krijgt hierbij ondersteuning van andere provincies en van verschillende experts. Hoelang dit proces zal duren is onduidelijk. 

Bij intern salderen heeft deze ontwikkeling geen gevolgen omdat een vergunning Wnb niet nodig is. Wel is het verstandig om u goed te laten adviseren welke stappen wel moeten worden genomen om zekerheid te hebben voor de bedrijfsontwikkeling. 

Als u vragen heeft of graag advies wilt, staan wij uiteraard voor u klaar.

www.flynth.nl/stikstof 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Isabel Boschma - van der Star Bedrijfsadviseur bij Flynth Isabel Boschma - van der Star

Isabel.Boschma-vanderStar@flynth.nl