Update stikstof: maatregelenpakket kabinet gepresenteerd

Gepubliceerd: 18-11-2019, laatst gewijzigd: 12-12-2019

Een half jaar na de uitspraak van de Raad van State over de PAS bestaat er nog steeds veel onduidelijkheid over de uitvoering van plannen en projecten. Initiatiefnemers worden geconfronteerd met onzekerheid en vertraging. Het kabinet heeft op 13 november het eerste maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector gepresenteerd. Het landbouwcollectief heeft als reactie hierop op 20 november haar eigen oplossingen gepresenteerd met het rapport ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’.

Maatregelen kabinet

Het kabinet wil drie maatregelen treffen die op zeer korte termijn in te voeren zijn en op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofdepositie. Het gaat om de volgende maatregelen:

  1. Snelheidsverlaging rijkswegen (130 km per uur → 100 km per uur)
  2. Andere samenstelling veevoer (bijvoorbeeld minder eiwit)
  3. Warme saneringsregeling varkenshouderij (€ 180 miljoen)

De maatregelen van het kabinet zijn gericht op het versterken van de natuur. Tenminste 30% komt ten goede aan de natuur, de overige 70% wordt gebiedsgericht gebruikt om ontwikkelingen mogelijk te maken. Het gaat daarbij specifiek om projecten binnen de bouw- en infrastructuursector (o.a. de bouw van 75.000 woningen in 2020). Het kabinet werkt nog aan een stikstofregistratiesysteem en een Spoedwet Aanpak Stikstof die nodig zijn om de maatregelen te kunnen implementeren.

In aanvulling op de aangekondigde maatregelen geeft het kabinet aan dat zij in december met een nieuw pakket van maatregelen komen. De ambitie is om te komen tot een generieke drempelwaarde, waarmee ruimte wordt geboden aan projecten en activiteiten op het gebied van nationale veiligheid, landbouw, klimaatadaptie, infrastructuur, energietransitie en werkgelegenheid. Daarnaast wordt met prioriteit gewerkt aan het via een collectieve regeling legaliseren van de PAS-meldingen. Nogmaals is bevestigd dat totdat er een voorziening is getroffen er geen actieve handhaving van deze projecten en activiteiten zal plaatsvinden.

Landbouw Collectief: “Uit de gecreëerde stikstofimpasse”

Dertien boerenorganisaties hebben op 20 november een oplossing voor de stikstofcrisis aangedragen aan het kabinet. Het betreft maatregelen die praktisch uitvoerbaar zijn en binnen 1 jaar leiden tot een stikstofreductie. Voor de melkveehouderij: minder eiwit in het voer, extra beweiding en bemesting met water. Voor varkenshouderij zullen de saneringsregeling en stoppersregeling zorgen voor stikstofruimte.

Het Landbouw Collectief stelt wel een tiental harde randvoorwaarden: geen generieke krimp, eens vergund blijft vergund, geen gratis afroming en geen gedwongen opkoop, geen koppeling met fosfaat- en dierrechten, een schot tussen landbouw en overige sectoren, landelijk één werkbaar beleid, uitbreiding meet- en monitoringsnetwerk, invoering drempelwaarde, herijking Natura 2000 en geen politieke onderhandelingen over het toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen.

Minister Schouten heeft het rapport in ontvangst genomen en zal vervolggesprekken met de boerenorganisaties aangaan om de voorstellen waar mogelijk concreet te vertalen naar beleid.

Wat moet u nu doen?

Concreet beleid is nog in voorbereiding en het is op dit moment niet duidelijk hoe de spelregels er precies uit komen te zien. Het is al wel duidelijk dat voor alle plannen en projecten de stikstofdepositie een belangrijke rol speelt en deze in beeld moet worden gebracht. De stikstofdepositieberekeningen kunt u nu al uitvoeren. Op basis van de uitkomsten krijgt u inzicht in de effecten op Natura 2000: is het plan of project kritisch of niet? Is er sprake van een toename van stikstofdepositie? Dan kunt u alvast voorsorteren door het doorvoeren van aanpassingen.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Bas Kolkman

bkolkman@rombou.nl