Tot 75% subsidie voor duurzame investeringen met het Economisch Herstelfonds

 
Tot 75% subsidie voor duurzame investeringen met het Economisch Herstelfonds
Gepubliceerd: 13-12-2021, laatst gewijzigd: 11-05-2022

Wilt u uw landbouwbedrijf (verder) verduurzamen en uw economische positie versterken? Of hebt u ideeën om samen met andere partijen te werken aan een duurzamere sector? Mogelijk zijn dan de Investeringsregeling groen-economisch herstel en de Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel interessant. De subsidieregelingen zijn open van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022.

Investeringsregeling groen-economisch herstel 

De Investeringsregeling richt zich op investeringen voor:   

 • precisielandbouw en smart farming;   
 • digitalisering;  
 • water, droogte, verzilting;  
 • duurzame bedrijfsvoering; en  
 • natuur inclusieve landbouw en kringlooplandbouw.  

De investeringen die in aanmerking komen zijn opgenomen op een investeringslijst. Deze is op 17 december gepubliceerd. Voorbeelden van investeringen die voor subsidie in aanmerking komen zijn: 

 • GPS-gestuurde landbouwmachines; 
 • gerichte systemen voor beregening en gewasbeschermingsmiddelen; 
 • beslissingsondersteunende systemen voor land- en tuinbouw; 
 • overdekte verhard, vloeistofdichte vul- en wasplaats voor spuitmachine. 
 • hagelnetten fruitteelt; 
 • regenkappen kersen en/of bessen;
 • (mest)vergister, mestverwerkingsinstallaties;
 • bovenwettelijke mestopslag; 
 • elektrische of mobiele machine voor het uitoefenen van werkzaamheden voor land- en tuinbouw;
 • machines voor niet-kerende grondbewerking. 

U kunt 60% van uw investering gesubsidieerd krijgen. Bent u een jonge agrariër (jonger dan 41 jaar), dan is het subsidiepercentage zelfs 75%. Uiteindelijk gaat het om een minimaal subsidiebedrag van € 25.000 en maximaal € 150.000.   

Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel 

Wilt u in samenwerking met verschillende partijen in de landbouwsector werken aan één van onderstaande categorieën, dan biedt de Samenwerkingsregeling groen-economisch herstel kansen.   

 • (door)ontwikkelen duurzame waardeketens;  
 • innovatieve digitalisering gericht op kringlooplandbouw en ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor teeltsystemen en natuur inclusieve landbouw;  
 • gebiedsgerichte pilots voor regionale verdienmodellen en koolstofvastlegging;  
 • sectorale initiatieven ter versterking van de regierol bij verduurzamen voedselsysteem;  
 • samenwerkingsverbanden voor managementmaatregelen ter beperking ammoniakemissie.  

Voor de categorieën a, b, d en e geldt per project een minimaal subsidiebedrag van € 100.000 en een maximum van € 500.000. Voor categorie c zijn het minimum en maximum subsidiebedrag vastgesteld op respectievelijk € 300.000 en € 2 miljoen.   

De subsidieregelingen zijn open van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022.  

Bent u op zoek naar manieren om uw agrarische bedrijf toekomstbestendig te maken en wilt u gebruik maken van de Investeringsregeling of de Samenwerkingsregeling? Neem dan contact met ons op voor advies! 

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

nieuws

Geschreven door: