nieuws

Subsidieregeling SDE++ binnenkort van start

Subsidieregeling SDE++ binnenkort van start
Gepubliceerd: 06-10-2020, laatst gewijzigd: 15-10-2020

Gaat u bij uw bedrijf hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Ook als varkens-, pluimvee- vee- of vleeskalverenhouder kunt u vanaf 24 november 2020 een aanvraag indienen.

De SDE++ is de opvolger van de eerdere stimuleringsregeling SDE+. De SDE+ richtte zich alleen op duurzame energieproductie. De nieuwe regeling biedt ook ruimte voor CO2-reducerende technieken. De overheid wil met de subsidie op haalbare en betaalbare wijze zoveel mogelijk broeikasgasemissiereductie (BKG-emissie) realiseren en stelt in totaal €5 miljard beschikbaar.

Categorieën

Bedrijven kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de inzet van technieken voor duurzame energieproductie en CO2-reducerende technieken. Een deel hiervan viel ook onder de SDE+. De SDE++ kent vijf hoofdcategorieën met verschillende technieken:

  • Hernieuwbare elektriciteit: osmose, waterkracht, wind, zon
  • Hernieuwbare warmte (WKK): biomassa (vergisting en vergassing), compostering champost, geothermie (ultra)diep en zonthermie
  • Hernieuwbaar gas: biosmassa (vergisting en vergassing)
  • CO2-arme warmte: aquatherm (TEO en TEA), daglichtkas, e-boiler, geothermie (ondiep), restwarmte, warmtepomp
  • CO2-arme productie: CO2-afvang en -opslag, waterstof door elektrolyse

Subsidie biomassa onder vuur

Subsidie op biomassainstallaties ligt onder vuur in verband met de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van hout. Zoals het er nu naar uitziet, verstrekt de overheid geen subsidie meer voor de verbranding van vaste houtige biomassa in centrales die alleen stroom opwekken. Voor de SDE++ houdt dit in dat in 2020 de categorie ‘ketel op vaste of vloeibare biomassa tussen de 0,5 en 5 MWth’ niet wordt opengesteld. U kunt dus geen subsidie aanvragen voor warmteproductie door verbranding van houtige biomassa installaties. 

Hoogte SDE++ subsidie 

Investeringen in technieken voor hernieuwbare energie en CO2-reducerende technieken kennen vaak een ‘onrendabele top’. Vanuit de SDE++ wordt deze onrendabele top gesubsidieerd. De subsidie bij SDE++ wordt verstrekt op basis van de laagste subsidiebehoefte per vermeden broeikasgasemissies (€/vermeden ton CO2). De subsidie wordt, bij een positieve beschikking, toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Het aantal jaren dat u subsidie ontvangt, hangt af van de techniek die u gebruikt.

Aanvraag indienen vanaf 24 november 2020

Van 24 november tot en met 17 december 2020 - opgedeeld in 4 fases - kunt u een aanvraag indienen voor de SDE++ subsidie. Iedere fase wordt gekenmerkt door een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. In iedere volgende fase gaat het maximale subsidiebedrag per ton CO2 stapsgewijs omhoog. Ook mag u een project indienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Het kan interessant zijn om projecten voor een lagere prijs in te dienen, omdat de kans op subsidie dan toeneemt.

Meer informatie over SDE++

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de SDE++? Onze adviseurs helpen u graag. Flynth is bereikbaar via subsidie@flynth.nl, telefoonnummer 088 236 77 77, of neem contact met ons op via ons contactformulier. 

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Gerjan Slotboom Senior Subsidieadviseur bij Flynth Gerjan Slotboom

gerjan.slotboom@flynth.nl