Nieuws

POP3 Flevoland open voor fysieke investeringen van landbouwers

Gepubliceerd: 21-02-2017, laatst gewijzigd: 21-02-2017

Landbouwers opgelet: de provincie Flevoland heeft de paragraaf ‘fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ binnen de ‘POP3 provincie Flevoland 2014-2020’ opengesteld. U kunt subsidie aanvragen van 20 februari tot en met 31 maart 2017.

U kunt subsidie ontvangen voor fysieke investeringen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. Houd er rekening mee dat de activiteit betrekking heeft op ten minste één van de volgende thema's:

 • Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen en meerwaardecreatie.
 • Beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen en verminderen van marktfalen.
 • Maatregelen die leiden tot minder grondstoffengebruik en een gesloten kringloop. Met als resultaat: 
  - een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen).
  - minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid).
 • Klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie).
 • Klimaatadaptatie (door tegengaan of vermindering van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting).
 • Verbetering van dierenwelzijn- en gezondheid en risicovermindering voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier.
 • Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 40 procent van de subsidiabele kosten met een minimum van 25.000 euro een maximum van 100.000 euro. Het subsidieplafond bedraagt 1 miljoen euro.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777