nieuws

Gratis advies over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw

Gratis advies over duurzaam ondernemerschap en kringlooplandbouw
Gepubliceerd: 12-11-2020, laatst gewijzigd: 12-11-2020

Vanaf 30 november wordt de Subsidieregeling​ Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) geopend. Hiermee kunt u een “voucher” krijgen ter waarde van 1.500 euro om te  besteden aan advies over kringlooplandbouw of duurzaam ondernemerschap. Het kan gaan om één-op-één-advies of bijeenkomsten in studiegroepverband met maximaal 15 collega’s. Bundeling van de individuele vouchers voor een studiegroep is mogelijk. Toekenning van de vouchers gaat op volgorde van aanmelding, dus wie het eerst komt, die het eerst maalt!  De voucher is na aanmelding een jaar geldig.

Advies over kringlooplandbouw

Gratis advies over kringlooplandbouw gaat bijvoorbeeld over emissie-vermindering van ammoniak, nitraat en fosfaat, gezonde bodem, teeltsystemen of precisielandbouw. Maar kan ook gaan over aanpassen van veevoeding, weidegang, een landbouwkundig optimaal bemestingsplan of advies over het emissiearm maken van de stal.

Advies over samenwerking tussen bedrijven en bedrijfsovername

Gratis advies over duurzaam ondernemerschap gaat bijvoorbeeld over de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer (vergroten vaardigheden), of advies en begeleiding bij samenwerking tussen individuele bedrijven. Het voucher kan ook worden besteed aan advies of begeleiding bij het starten of overnemen van een agrarisch bedrijf. In dat geval kan het voucher bijvoorbeeld worden ingezet voor het maken van een haalbaarheidsonderzoek of overnameplan, of het bespreken van specifieke onderwerpen met een deskundige adviseur.

Sabe-regeling en diensten en adviseurs van Flynth

Flynth beschikt over gekwalificeerde adviseurs, aangesloten bij de Vereniging van Agrarische Bedrijfsadviseurs en ingeschreven in het BAS-register. Flynth-adviseurs kunnen de werkzaamheden onder de Sabe-regeling voor u uitvoeren.

Duurzaamheidsrapport melkveehouderij

Onder het motto “je kunt niet groen doen, als je rood staat”, levert Flynth voor melkveebedrijven inmiddels een duurzaamheidsrapportage. Hierin een weergave van uw eigen bedrijfsprestaties op het gebied van economie én duurzaamheid. Eenvoudig leverbaar op basis van uw bedrijfsgegevens waarover Flynth al beschikt. En opmaat om te zien waar u staat met uw bedrijf en waar u naar toe kunt. Goede vervolgstap kan zijn om uw voucher ter waarde van 1.500 euro vervolgens in te zetten voor onafhankelijk bedrijfsadvies vanuitFlynth, om te zien hoe u het bedrijf in uw situatie verder kunt ontwikkelen.

Aanmelding

Aanmelding voor de Sabe-regeling gaat via het e-loket van RVO. Flynth verzorgt dit graag voor u. Wilt u zich aanmelden, of eerst meer informatie, neem contact op met uw relatiebeheerder of adviseur bij Flynth of maak gebruik van het contactformulier.

Onderwerpen

Bij de eerste openstelling van de Sabe-regeling kan met een voucher ter waarde van 1.500 euro, subsidie op bedrijfsadvies worden verkregen over onderstaande onderwerpen:

Kringlooplandbouw

 • A1 Stikstofemissie en hergebruik nutriënten 
  Brongericht verminderen van ammoniak, nitraat en fosfaat emissies naar bodem, water en lucht, met name door: aanpassen van veevoeding, weidegang, gebruik van dierlijke mest en emissiearme stallen. Vergroten van gebruik van nutriënten uit mest, drainage- en afvalwater, slib en andere organische reststromen.   
 • A2 Gezonde bodem, water en teeltsystemen 
  Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale  aandacht voor (grond)water en het teeltsysteem.    
 • A3 Weerbare teeltsystemen en gewasbescherming        
  Het werken aan weerbare teeltsystemen, waardoor de behoefte aan gewasbescherming zal afnemen. Ziekten en plagen krijgen minder kansen door het benutten van natuurlijke systemen. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, gebeurt dit nagenoeg zonder emissies en residuen.    
 • A4 Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
  Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen die bijdragen aan optimaal, volledig en hoogwaardig hergebruiken binnen het bedrijf of regio. Nieuwe, diverse en verbeterde plantaardige en eiwitteelten en -bronnen.    
 • A5 Natuur-inclusieve landbouw
  De (door)ontwikkeling van natuur-inclusieve landbouw en het herstel van biodiversiteit op en rondom agrarische bedrijven met inbegrip van lokale en regionale wateren en landschap in aansluiting op nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen.    
 • A6 Precisielandbouw    
  Met de inzet van data uit diverse bronnen, benodigde software voor dataverwerking en autonome– en precisiewerktuigen om de kringloopdoelen te realiseren.
  Het verlagen van (externe) input, uitspoeling van grondstoffen en nutriënten, verminderen uitstoot schadelijke emissies, verbeteren product kwaliteit en versterken van biodiversiteit op en rond het erf.    

E Duurzaam Ondernemerschap

 • E1 Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf
  Ontwikkeling van vaardigheden van de ondernemer gericht op persoonlijke ontwikkeling en duurzame positie en kansen van het bedrijf.    
 • E2 Horizontale samenwerking  
  Het stimuleren van samenwerking tussen primaire producenten.
 • E3 Bedrijfsovername     
  Het starten of overnemen van een agrarische onderneming

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte

Hans.Scholte@flynth.nl