Extern salderen van stikstof weer mogelijk

 
Extern salderen van stikstof weer mogelijk
Gepubliceerd: 08-10-2020, laatst gewijzigd: 15-10-2020

De provincies Noord-Brabant, Zeeland, Overijssel en Flevoland hebben recent toestemming gegeven voor extern salderen voor bedrijven met dier- en fosfaatrechten. De provincie Limburg heeft dit beleid eind 2019 al vastgesteld.

Van de overige provincies heeft Gelderland aangegeven extern salderen niet toe te staan, maar wel akkoord te gaan met het verleasen van stikstofrechten (hierna: N-rechten). De rest komt naar verwachting binnenkort met een reactie.

Wat is extern salderen?

Door middel van extern salderen wordt een toename van stikstofdepositie op een locatie gecompenseerd door het staken van stikstofactiviteiten op (een) andere locatie(s). Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een afroming van 30 procent bij elke transactie van het saldogevende bedrijf. Deze afroming komt ten goede aan de natuur, waardoor de totale stikstofdepositie daalt. Extern salderen is – naast intern salderen – een mogelijkheid voor ondernemers om de gewenste bedrijfsvoering te realiseren.

Niet iedereen mag extern salderen

Extern salderen is niet voor iedereen weggelegd. Bedrijven kunnen alleen extern salderen als hun provincie hier beleid voor heeft vastgesteld. Bedrijven die hebben meegedaan aan de gedoog-stoppersregeling of de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) zijn uitgesloten van extern salderen.

Bepaling verkoopbare ammoniakrechten 

Voor de bepaling van de hoeveelheid verkoopbare ammionakrechten gelden twee opties:

  1. Heeft uw bedrijf een natuurvergunning, dan worden de N-rechten berekend op basis van de in de vergunning vastgelegde dieraantallen en stalsystemen. Alleen de stikstof van de werkelijk gerealiseerde stallen mag worden meegeteld. Daarnaast vindt er een correctie plaats als het bedrijf niet voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. 
  2. Beschikt uw bedrijf niet over een natuurvergunning, dan worden de N-rechten bepaald op basis van de verleende milieutoestemmingen sinds de aanwijsdatum van het Natura 2000-gebied, waarbij de ‘kleinste’ vergunning bepalend is. Ook in dit geval moet worden gecorrigeerd voor de niet gerealiseerde capaciteit en het Besluit emissiearme huisvesting.

Aandachtspunten extern salderen

Bij extern salderen komt een hoop kijken. De volgende aandachtspunten zijn dan ook belangrijk:

  1. De verplaatsing van stikstof gebeurt op basis van depositie. De depositie mag op geen enkel gevoelig habitattype toenemen. De grootste benutting wordt dan ook behaald door te verplaatsen naar een bedrijf zo dicht mogelijk in de buurt.
  2. Een depositieberekening (Aerius) kan inzicht geven in hoeveel N-rechten er netto overblijven.
  3. Er moet een directe samenhang zijn tussen de intrekking van het verkopende bedrijf en de vergunningverlening van het kopende bedrijf. Dit moet onder andere blijken uit een op te stellen koopovereenkomst.
  4. Overtuig u er als koper van dat de aangeboden N-rechten op de juiste manier zijn bepaald. Leg bij twijfel het risico bij de verkoper.
  5. Wilt u extern salderen met een veehouderij in een andere provincie waar nog geen beleid is vastgesteld, leg dit dan vooraf voor aan de provincie van saldo-ontvanger.

Verleasen van stikstofrechten

Het verleasen van stikstofrechten is een vorm van extern salderen met een duur van maximaal twee jaar. Dit kan een oplossing zijn als er tijdelijk stikstofruimte nodig is, bijvoorbeeld voor de duur van een bouwproject. Als u gedurende deze periode voor uw bedrijfsvoering minder stikstof nodig heeft dan in uw vergunning is opgenomen, dan kunt u deze ‘overtollige’ stikstof verleasen voor een periode van maximaal twee jaar. Na de verleasperiode vloeien de verleasde N-rechten weer terug. Belangrijk is dat ook voor het verleasen van stikstofrechten een getekende overeenkomst moet worden opgesteld.

Meer informatie over extern salderen

Extern salderen is ingewikkelde materie. Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u meer informatie? De adviseurs van Flynth helpen u graag. Neem contact op met Dick Hengeveld door te mailen naar dick.hengeveld@flynth.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar info@flynth.nl of bellen met 088 - 236 82 28.

 

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

nieuws

Geschreven door: