Gecombineerde opgave

Aandachtspunten voor akkerbouwers, tuinders, bollentelers en vollegrondsgroentetelers

Aandachtspunten voor akkerbouwers, tuinders, bollentelers en vollegrondsgroentetelers
Gepubliceerd: 23-02-2021, laatst gewijzigd: 11-05-2022

In de gecombineerde opgave 2021 vervallen een aantal vragen in de categorieën Grond, Tuinbouw en Mest, zoals vragen over de oppervlakte overige grond en beregening. Toch zijn er ook een aantal zaken waar u dit jaar extra op moet letten.

BGT-check

Veel bedrijven hebben van RVO al een uitnodiging gehad voor de BGT-check (Basisregistratie Grootschalige Topografie), de nieuwe digitale kaart van Nederland. Twee derde van de agrarisch ondernemers heeft na de BGT-check bij RVO.nl aangegeven dat hun perceelsgrenzen niet goed staan, bijvoorbeeld omdat de aanpassing van de perceelsgrens bij het sloottalud niet goed staan. Beoordeel uw eigen situatie. Zo nodig kan straks bezwaar worden gemaakt op de beslissing betalingsrechten 2021.    

Fosfaattoestand

Heeft uw grond een lagere fosfaattoestand? Met fosfaatdifferentiatie kunt u extra fosfaat gebruiken. Hoeveel u extra mag gebruiken hangt af van de fosfaattoestand van uw grond.

Vanaf 2021 bepaalt u de fosfaattoestand met P-CaCl2- en P-Al-getallen. Deze gecombineerde fosfaatindicator vervangt het PAL-getal voor grasland en het Pw-getal voor bouwland. Oude verslagen met PAL of Pw blijven nog wel geldig. Heeft u een verslag met de nieuwe én de oude getallen? Dan kiest u zelf welke u gebruikt. De hoeveelheid extra fosfaat kan daarbij verschillen.

Maisteelt op zand- en lössgrond

In andere jaren gaf u de maisteelt uiterlijk 15 mei op bij de Gecombineerde Opgave. Nu moest  de maisteelt op zand- en lössgrond uiterlijk 15 februari worden gemeld bij mijn.rvol.nl

Stikstofdifferentiatie

Ligt uw perceel op kleigrond? En had u de afgelopen 3 jaar hogere opbrengsten met suikerbieten, tarwe, gerst of aardappelen? Dan mag u via stikstofdifferentiatie extra stikstof gebruiken.

Equivalente maatregel

Via de equivalente maatregel mag u onder bepaalde voorwaarden ook extra stikstof bemesten op suikerbieten, zaai-uien, maïs, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, bloemkool, broccoli, prei, slasoorten (eerste teelt), andijvie (eerste teelt), winterpeen/waspeen, consumptie- of pootaardappellen. Een voorwaarde is dat u in de afgelopen 3 jaar elk jaar een hogere gewasopbrengsten had. Hoeveel extra stikstof u mag gebruiken hangt af van het gewas en de gemiddelde gewasopbrengst van dit gewas en ras. Er zijn voorwaarden voor de bemesting met dierlijke mest. U levert uw product rechtstreeks aan afnemers. U doet mee met monitoring van de milieueffecten. Een accountant verklaart met een samenstellingsverklaring dat de geleverde gewasopbrengst overeenkomt met het schriftelijke bewijs van de landbouwer. Er is een aparte aanmelding nodig.

U mag de equivalente maatregel met stikstofdifferentiatie combineren. Dat kan alleen als het geen dubbele verhoging van de gebruiksnormen oplevert. U kunt zich voor hetzelfde gewas dus niet aanmelden voor beide regelingen.

Wijzigingen teelt EA-vanggewas

Vanaf dit jaar 2021 moet bij de teelt van een EA-vanggewas voldoende zaaizaad zijn gezaaid én moet het vanggewas zichtbaar aanwezig zijn in het veld. Voorheen was het voldoende als aan één van deze eisen werd voldaan. Het niet voldoen aan de vergroeningseisen kan u een (flinke) korting op de uitbetaling opleveren. Op verzoek heeft Flynth gedetailleerde informatie  voor u beschikbaar.

Tuinbouw

Als u gewassen teelt in gebouwen en/of containers hoeft u hiervoor alleen een vink te zetten. De andere vragen hierover komen te vervallen. Daarnaast vervallen ook de vragen over de gebruikstitel van tuinbouw en de herfstteelt van het gewas Euphorbia Pulcherrima.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Hendrik Jan Bos Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hendrik Jan Bos