De auto van de zaak in Duitsland

 
De auto van de zaak in Duitsland
Gepubliceerd: 20-12-2016, laatst gewijzigd: 01-07-2024

U kunt te maken krijgen met velerlei problematieken als u een auto van de zaak rijdt die ter beschikking is gesteld door een Duitse werkgever of door uw Duitse onderneming of GmbH.
Ik zal in dit artikel ingaan op de gevolgen en voorwaarden die gelden voor de BPM en voor de heffing van inkomstenbelasting/loonheffing.

1. De BPM

De BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) is een belasting die wordt geheven wanneer een personenauto, motorrijwiel of een bestelauto op Nederlands kenteken wordt gezet of wanneer deze onder andere feitelijk ter beschikking staat van een in Nederland wonende natuurlijke persoon.

Op de wijze van berekening van de hoogte van de belasting ga ik hier niet in, maar het gaat om forse bedragen. Premier Rutten heeft tijdens de crisis niet voor niets iedereen proberen aan te zetten een nieuwe auto aan te schaffen, dat was zeker niet alleen bedoeld om de autohandel te ondersteunen, maar zeker ook om de staatskas te spekken.

1.1. Vrijstelling van BPM voor de auto van de Duitse zaak

In de wet BPM zijn twee vrijstellingsmogelijkheden opgenomen als er een auto ter beschikking wordt gesteld vanuit Duitsland.

1.1.1. De vrijstelling voor ondernemers (en directeuren-grootaandeelhouders)

Voor ondernemers die een zaak in Duitsland hebben kan een vrijstellingsvergunning worden aangevraagd. Deze vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

  1. De auto wordt in Nederland uitsluitend gebruikt door de in de vergunning genoemde persoon of zijn inwonende gezinsleden;
  2. Er wordt een kilometerregistratie bijgehouden waaruit blijkt dat de auto voor ten minste 50% zakelijk buiten Nederland wordt gebruikt. De afstand woon- werkverkeer telt voor de berekening van die 50% niet mee.

Deze vrijstelling geldt voor ondernemers met een eenmanszaak of ondernemers die als natuurlijk persoon deelnemen in een vof of maatschap (of een vergelijkbare buitenlandse ondernemingsvorm) Ook geldt deze voor een directeur-grootaandeelhouder die een zodanige zeggenschap heeft dat hij kan bepalen waar de auto wordt geregistreerd.

1.1.2.De vrijstelling voor werknemers

De Nederlandse belastingdienst geeft een vrijstelling van BPM voor auto’s die zijn geregistreerd in het buitenland en die door een in dat land gevestigde werkgever ter beschikking zijn gesteld aan een als werknemer bij hem in dienst zijnde persoon, onder de volgende voorwaarden:

  1. De auto wordt in Nederland uitsluitend gebruikt door de werknemer of zijn inwonende gezinsleden;
  2. De werkgever geeft door middel van een schriftelijke verklaring te kennen dat de auto hoofdzakelijk (70% of meer) is bestemd voor de werkzaamheden buiten Nederland;
  3. De werknemer kan als gevolg van de arbeidsovereenkomst tussen hem en de werkgever in beginsel geen invloed uitoefenen op de beslissing in welk land de auto wordt geregistreerd.

Deze werknemersvrijstelling staat dus ook open voor directeuren-grootaandeelhouders die geen invloed kunnen uitoefenen op de beslissing in welk land de auto wordt geregistreerd. Dit hangt onder meer af van de arbeidsovereenkomst en/of de stemverhouding binnen de GmbH.

2. De heffing van inkomstenbelasting/loonheffing

Om de gevolgen voor de inkomstenbelasting/loonheffing zo compleet in kaart te brengen beschrijf ik hieronder drie situaties die zich kunnen voordoen. Ik ga er daarbij steeds van uit dat er voor de inkomstenbelasting/loonheffing geen kilometeradministratie wordt bijgehouden.

2.1. U hebt alleen winst uit onderneming in Duitsland

Als uw inkomen alleen bestaat uit winst uit een in Duitsland gevestigde onderneming en u woont in Nederland, dan wordt er bij het bepalen van de belastbare winst voor de Duitse belastingheffing rekening gehouden met het privégebruik van de auto. Alle kosten die met de auto samenhangen worden bij het bepalen van de winst afgetrokken. Op deze kosten wordt voor het privégebruik een bedrag afgetrokken van 1% van de Duitse cataloguswaarde per maand. Bij een heel jaar gebruik betekent dat 12 % van de cataloguswaarde. Er vindt nog een extra correctie op de kosten plaats voor de woon-werkkilometers van 0,03% per kilometer enkele reisafstand.

In de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting zal de Winst zodanig moeten worden herrekend dat de correctie op de winst wordt berekend rekening houdend met de Nederlandse wetgeving. Afhankelijk van de CO2 uitstoot is dat in 2016 4%, 15%, 21% of 25% van de Nederlandse cataloguswaarde.

Als u verder geen Nederlands inkomen heeft, heeft dat overigens geen consequenties omdat u over het hele inkomen een aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing krijgt.

2.2 U hebt alleen inkomsten uit loondienst in Duitsland

Als u enkel loon geniet van een Duitse werkgever en uw werkzaam heden alleen in Duitsland verricht is het salaris volledig in Duitsland belast. Ook het privégebruik auto is volledig onderworpen aan de Duitse belastingheffing. Bij het berekenen en inhouden van de Duitse loonheffing zal uw werkgever een bijtelling plegen ter grootte van 1% van de Duitse cataloguswaarde per maand. Bij een heel jaar gebruik betekent dat 12 % van de cataloguswaarde. Ook in dit geval vindt er een extra bijtelling plaats voor de woon-werkkilometers van 0,03% per kilometer enkele reisafstand.

In de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting moet het belastbare loon ook gecorrigeerd worden naar Nederlandse maatstaven. Afhankelijk van uw overige inkomen heeft dit al dan niet gevolgen. Voor het Duitse loon inclusie de naar Nederlandse maatstaven berekenende bijtelling krijgt u aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing.

2.3 U hebt zowel in Duitsland als in Nederland inkomsten uit loondienst

Stel u werkt voor een Duitse werkgever en u verricht uw werkzaamheden zowel in Duitsland als in Nederland. In dat geval is het salaris dat u geniet voor de werkzaamheden in Duitsland in Duitsland belast en het gedeelte van het salaris dat ziet op de werkzaamheden in Nederland is in Nederland belast.

De bijtelling voor het privégebruik auto is ook belast naar rato van de verdeling van de werkzaamheden over Duitsland en Nederland. Als u bijvoorbeeld 4 dagen per week in Duitsland werkt en een dag per week in Nederland dan wordt de bijtelling voor 4/5 deel naar de Duitse maatstaven (zie boven) in Duitsland belast en voor 1/5 deel in Nederland.

In de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting moet het belastbare salaris weer worden omgerekend. De bijtelling auto wordt daarbij geheel volgens de Nederlandse methode berekend.

U krijgt wel aftrek ter voorkoming van dubbele belasting ter grootte van 4/5 deel van dat herrekende loon.
Als er verder geen inkomsten en aftrekposten zijn, zal dat vaak tot een nabetaling leiden door de progressie die in de Nederlandse inkomstenbelastingtariefschijven zit. 

Dit artikel is gepubliceerd in "over de grens" een uitgave van Fiscaal up to Date. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Geschreven door: