blog

Water is het nieuwe goud: duurzaam waterbeheer op mijn bedrijf

Water is het nieuwe goud: duurzaam waterbeheer op mijn bedrijf
Gepubliceerd: 22-06-2021, laatst gewijzigd: 11-05-2022

In het TV-programma “Waterman” werd dit voorjaar aandacht geschonken aan de droogte, de strijd om iedere druppel water. Natuurlijk vroeg ik mij of het programma objectief de werkelijkheid weergeeft, maar de documentaire is ongetwijfeld ontstaan vanuit de droogte problematiek waarmee Nederland de afgelopen jaren te maken had.  

De weersextremen raken ook de agrarische sector. Ik zie ondernemers worstelen met een nat najaar, een droge hete zomer en de druk op de beschikbaarheid van zoet water. In sommige delen van het land maakten waterschappen en agrarische belangengroepen afspraken over de beschikbaarheid van zoet water voor beregening. In andere delen van het land bleven strengere maatregelen gelden.  

Een andere ontwikkeling is kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze wordt o.a. beïnvloed door allerlei stoffen die te herleiden zijn naar eerder gebruik in de agrarische sector. Met de Kaderrichtlijn Water zijn op Europees niveau afspraken gemaakt over de waterkwaliteit. Deze afspraken zijn misschien wel net zo ingrijpend als de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs, want mede door deze Kaderrichtlijn komt de inzet van gewasbeschermingsmiddelen steeds verder onder druk.  

Elke agrarische ondernemer heeft dus op één of andere manier nu en in de toekomst te maken met ontwikkelingen rondom waterkwantiteit en -kwaliteit. Voor een duurzame bedrijfsvoering is het daarom juist nu van belang na te gaan hoe hiermee om te gaan. Bijkomend voordeel van juist nu actie ondernemen is dat u gebruik kunt maken van de verschillende subsidiemogelijkheden die de overheid specifiek voor waterkwantiteit en -kwaliteit beschikbaar stelt.  

Inmiddels zijn er tal van initiatieven die onderzoeken hoe op bedrijfsniveau maatregelen genomen kunnen worden. Nieuwe spuittechnieken worden uitgedacht en getest. Ook is er steeds meer aandacht voor druppelirrigatie en alternatieve drainagevormen. Niet alleen maar water afvoeren, maar juist zoveel mogelijk vasthouden van zoet water en exact op het juiste moment toedienen van schoon water gaat de boventoon voeren.  

Zelf heb ik een ondernemer begeleid bij de realisatie van een “gesloten” erf. Subsidie vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) maakte het mogelijk dat deze ondernemer op het erf alle mogelijke emissiestromen opvangt en dankzij een zuiveringstechniek het gezuiverde water wordt hergebruikt in het teeltproces. Daarnaast heeft Flynth recentelijk een omvangrijk project afgerond waarbij drainage omhult met ijzerzand zorgt voor een forse reductie van fosfaatemissie naar het oppervlaktewater.  

Kortom, met het oog op alle veranderingen is het belangrijk werk te maken van duurzaam waterbeheer op uw bedrijf. Neem hiervoor dan ook tijdig contact op met uw adviseur.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Kees Poortvliet Subsidieadviseur bij Flynth Kees Poortvliet