Update Jaarverslaggeving Onderwijs

Update Jaarverslaggeving Onderwijs
Gepubliceerd: 12-02-2020, laatst gewijzigd: 28-02-2020

Op 30 januari 2020 heeft de Nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs meer informatie verschaft. Wij informeren u hier graag over:

1. Verwerking aanvullende rijksbijdragen december 2019

In het PO en VO zijn in december 2019 aanvullende rijksbijdragen toegekend. Over de verwerking van deze aanvullende rijksbijdragen zijn veel vragen gesteld. In de nieuwsbrief van 30 januari 2020 heeft het ministerie van OCW deze vragen beantwoord. De verantwoording van deze aanvullende rijksbijdragen moet, overeenkomstig RJ 660.202, volledig als bate te worden verantwoord in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. Bepalend voor het moment van verwerken is de concrete specifieke situatie zoals in de regelingen waar in de beschikking naar wordt verwezen is opgenomen. 

Wel bestaat de mogelijkheid om deze bedragen separaat in de eigen vermogen te presenteren. In dat geval wijst het bestuur een specifieke bestemming toe, door via resultaatbestemming een tijdelijke bestemmingsreserve als onderdeel van het eigen vermogen op te nemen.

Specifiek betekent dit onder andere dat de volgende beschikkingen en regelingen in het boekjaar 2019 als bate moeten worden verwerkt:

  • PO: ‘Bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs schooljaar 2019-2020’
  • VO: ’Aanvullende bekostiging 2019’
  • PO/VO: Arbeidsvoorwaardelijke middelen van 2019, uitgekeerd via personele bekostiging.

Daarnaast is voor de, in 2020 toe te passen verrekening PO en SBO/SO, geen sprake van een verplichting in 2019 bij het regulier PO of vordering in het SBO/SO. Deze verrekening leidt volgens de Werkgroep Onderwijs niet tot een vordering of schuld op de balans van schoolbesturen per ultimo 2019.

2. Verwerking personeelsbeloningen en gemaakte afspraken in CAO PO en VO

Over de besteding van de met de aanvullende rijksbijdrage ontvangen middelen is door het uitblijven van een CAO in het PO en VO geen sprake van feitelijk afdwingbare afspraken in 2019. 

Verder is voor het PO overeenstemming bereikt over extra uitkeringen voor 2019 aan personeel dat in januari 2020 in dienst is. Een dergelijke voorwaarde (het recht op uitbetaling is afhankelijk van een toekomstige gebeurtenis, namelijk nog in dienst zijn in januari 2020) maakt dat er per 31 december 2019 alleen een voorwaardelijke verplichting is. Een voorwaardelijke verplichting wordt verwerkt in het jaar dat de voorwaarde is ingevuld (dus in 2020). Voor de volledige tekst en nuanceringen verwijzen wij u naar de integrale tekst van de nieuwsbrief.

Bron: nieuwsbrief jaarverslaggeving onderwijs https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/jaarverslaggeving-onderwijs/2020/nieuwsbrief-jaarverslaggeving-onderwijs

Wij adviseren u om voor het opstellen van de jaarrekening 2019 na te gaan of uw jaarrekening hieraan voldoet. Uw contactpersoon kan u meer informatie verstrekken of mail audit@flynth.nl

 

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Theme picker

Jan Verhagen

jan.verhagen@flynth.nl