Eindejaarstips

Uitfaseren pensioen in eigen beheer: laatste kans in 2019!

Gepubliceerd: 18-11-2019, laatst gewijzigd: 21-11-2019

Vanaf 1 april 2017 zijn allerlei wettelijke mogelijkheden met het oog op de afschafing van pensioen in eigen beheer (verder: PEB) in werking getreden. Doel van de wetgever was om dit zeer populaire PEB een halt toe te roepen. Hierdoor mag het PEB in ieder geval niet meer verder worden opgebouwd maar de wetgever wilde graag stimuleren dat het PEB helemaal zou verdwijnen en daarom werd u sinds die datum gestimuleerd om het PEB fiscaal voordelig af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (verder: ODV). Die beide fiscaal aantrekkelijke opties lopen echter af op 31 december 2019 en dat betekent dus dat u - als u dat wilt – nu nog in actie moet komen. Doet u dat niet dan blijven de opgebouwde premievrije pensioenaanspraken staan en zult u die geheel af moeten wikkelen volgens de geldende – complexe – regels.

Wat kunt u nu doen?

Als u tot nu toe nog niets heeft veranderd aan uw pensioentoezegging dan kunt u nog in 2019 kiezen om uw PEB af te kopen of om te zetten in een ODV. Als u in een eerder stadium uw PEB heeft omgezet in een ODV en daar toch spijt van heeft, kunt u nu nog kiezen om uw ODV af te kopen. U heeft in 2019 dus nog de volgende keuzemogelijkheden:

 1. Het PEB (of de ODV) afkopen met een fiscaal aantrekkelijke korting
  In 2019 heeft u nog de mogelijkheid om het PEB (of de ODV) af te kopen met een fiscale korting. Over het afkoopbedrag moet de vennootschap wel loonheffing tegen het progressieve tarief inhouden en afdragen. Om de keuze iets aantrekkelijker te maken, geldt in 2019 een korting van 19,5% over de fiscale balanswaarde op 31 december 2015. De fiscale waardestijging vanaf 31 december 2019 tot aan de afkoopdatum is volledig belast.
  Het aantrekkelijke hieraan is dat u het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde volledig zonder enige heffing kunt laten vervallen. Bovendien bent u ook geen revisierente van 20% verschuldigd. Het nettobedrag dat u na de afkoop overhoudt, kunt u aan uzelf laten uitbetalen. U kunt het ook laten verrekenen met openstaande schulden bij uw vennootschap of u kunt het als een vordering laten staan.
   
 2.  Het PEB fiscaal aantrekkelijk omzetten in een ODV
  U kunt in 2019 ook nog kiezen om uw pensioentoezegging om te zetten in een ODV. Ook hierbij kunt u het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde volledig zonder enige heffing laten vervallen. Ook hier bent u geen revisierente van 20% verschuldigd. De volledige fiscale voorziening – dus zonder korting – op de omzettingsdatum wordt dan omgezet in een ODV. Deze wordt voortaan jaarlijks opgerent met de marktrente. Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd moet deze ODV in beginsel in maximaal twintig jaar aan u worden uitgekeerd. U mag deze ODV overigens ook maximaal vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd laten uitkeren. Ook als uw pensioen al is ingegaan, kunt u dit nog omzetten in een ODV. In de beide laatstgenoemde situaties vindt dan wel een verlenging of juist verkorting van de termijn van 20 jaar plaats. Uiteindelijk is dit allemaal maatwerk. Wanneer u eventueel voortijdig komt te overlijden dan gaan de resterende termijnen in het geheel over op uw erfgenamen zodat het volledige bedrag van de ODV dus altijd wordt uitgekeerd. De eventuele begunstigde(n) van uw ODV moeten wel erfgenaam van u zijn, dus mogelijk is een aanpassing van uw testament noodzakelijk. Omzetting van de oudedagsverplichting in een lijfrente bij een bank of verzekeraar is onder voorwaarden ook mogelijk.
   
 3. Het PEB laten staan
  De laatste keuze is om niets te doen en de opgebouwde en premievrije pensioenaanspraken bij uw eigen vennootschap te laten staan. U kunt dan geen nieuwe pensioenaanspraken meer opbouwen met uitzondering van een eventuele indexatie als die in de pensioenbrief is overeengekomen. De pensioenvoorziening die op de balans staat, blijft op de balans staan en er zal jaarlijks een actuariële berekening moeten worden gemaakt van de fiscale en de commerciële voorziening. Het probleem is dat de zogenaamde “dividendklem” blijft bestaan waardoor u minder makkelijk dividend kunt uitkeren. Verder blijven alle regelingen voor het PEB van toepassing. Bij afkoop na 31-12-2019 geldt dat de volledige waarde in het economisch verkeer wordt belast in de inkomstenbelasting en dat u daar bovenop 20% revisierente moet betalen! Geen aantrekkelijke optie dus.

Bij het maken van uw keuzes is het zaak u goed te laten begeleiden want alle scenario’s hebben bepaalde gevolgen en het is uiteraard belangrijk om die gevolgen ook goed in kaart te laten brengen. Daarbij is het ook zaak om uw eventuele partner (en zelfs uw ex-partners) te betrekken omdat een bepaalde keuze ook gevolgen voor hen kan hebben en zij met een afkoop of een omzetting van het PEB moeten instemmen. De (ex-)partner kan door een afkoop of omzetting namelijk benadeeld worden en de belastingdienst is van mening dat u de (ex-)partner dan moet compenseren voor een eventueel verlies aan (pensioen)rechten.

Conclusie

Heeft u over het voorgaande nog vragen? Neemt u dan contact op met uw adviseur bij Flynth. Bent u nog geen klant bij Flynth dan kunt u uw vragen natuurlijk ook stellen. Er is altijd wel een Flynth-vestiging in de buurt. In ieder geval is het belangrijk om niet te lang meer te wachten met het maken van uw keuze voor afkoop of omzetting want de jaarwisseling nadert met rasse schreden!

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Gerelateerde artikelen

Ed Schregardus Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Ed Schregardus