Stikstof

Stikstof: meest gestelde vragen

Gepubliceerd: 13-11-2019, laatst gewijzigd: 19-11-2019

1. Wanneer komt er meer duidelijkheid op het gebied van stikstof en het PAS?

Op 19 mei 2019 heeft de Raad van State een streep gehaald door de manier waarop Nederland omgaat met activiteiten met stikstofuitstoot in of nabij kwetsbare natuurgebieden. Concreet betekent dit dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vervolgens een Adviescollege Stikstofproblematiek in het leven geroepen, onder voorzitterschap van Johan Remkes. Deze commissie-Remkes heeft op 25 september 2019 een eerste advies uitgebracht aan het kabinet. Op 4 oktober 2019 heeft de minister maatregelen aangekondigd.

De regering gebruikt de maanden november en december 2019 om in overleg met de Raad van State en de provincies een oplossing te vinden voor de stikstofproblematiek. De eerste korte termijn maatregelen worden zijn op 13 november aangekondigd om de vergunningverlening voor woningbouw vlot te trekken (snelheidsverlaging, ammoniakreductie via voermaatregelen en warme sanering varkenshouderij). Rond 1 december zullen de nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening gereed zijn. Dit betekent dat er ook voor de veehouderij snel meer duidelijkheid komt op het gebied van intern en extern salderen en latente ruimte.

Daarnaast komt de commissie-Remkes begin december 2019 met een tussenadvies over beweiden en bemesten en de luchtvaartsector. In mei 2020 volgt het derde advies van de commissie-Remkes. Dit gaat over de integrale aanpak van de stikstofproblematiek voor de lange termijn.

Moet u anticiperen of juist afwachten? Wij beoordelen wat in uw situatie de beste strategie is en bieden u een onafhankelijk advies op basis van uw uitgangssituatie en plannen. Neem nu contact met ons op! 

2. Welke sectoren worden getroffen door de stikstofproblematiek?

Inmiddels is duidelijk dat de stikstofproblematiek álle sectoren treft. De commissie-Remkes stelt daarom in zijn advies dat alle sectoren een bijdragen moeten leveren aan de oplossingen op het gebied van stikstof.

Op dit moment ligt het zwaartepunt van de stikstofproblematiek bij de bouw- en de agrarische sector. Vergunningen voor bouwprojecten worden niet afgegeven zolang er sprake is van een effect (> 0,00 mol N) op Natura 2000-gebieden. Vergunningverlening voor agrarische bedrijven is mogelijk, maar beperkt zich tot projecten waar op basis van intern salderen geen sprake is van een toename van stikstofdepositie. Daarnaast moet de huidige versie van het rekenmodel AERIUS geschikt zijn om de stikstofdepositie te berekenen.

Benieuwd naar de effecten voor uw project? Lees het hieronder.

3. Wat is het effect van mijn project?

Het effect van uw project is simpel gesteld afhankelijk van uw emissie (NH3 en NOX) en uw afstand tot een Natura 2000-gebied. Daarnaast spelen ook uw manier van ventileren (natuurlijk of mechanisch) en de hoogte van het emissiepunt mee.

Met het rekenmodel AERIUS kan de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden worden berekend. Ook kan met AERIUS het effect van de verschillende fases van een project – sloop, aanleg, bouw en gebruiksfase – in beeld worden gebracht. AERIUS is nog niet in elke provincie wettelijk voorgeschreven; dit hangt af van of de beleidsregels al in werking zijn getreden.

4. Wat kan Flynth voor mij betekenen?

Onze adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu hebben jarenlange ervaring met het bepalen van emissies, het uitvoeren van depositieberekeningen en het aanvragen van vergunningen. Wij kunnen u adviseren over:

Vergunningen en meldingen

  • Beoordeling vergunningssituatie: natuurvergunning, melding PAS of geen natuurvergunning.
  • Beoordelen rechtszekerheid verleende vergunning.
  • Beoordeling effecten oude melding met nieuwe AERIUS-release (oktober 2019).
  • Juridisch advies.

Aanvragen voor nieuwe ontwikkelingen

  • Bepalen uitgangssituatie (dossieronderzoek, vergunningen, rechten) en gewenste situatie.
  • Beoordeling noodzaak aanvraag Wet natuurbescherming.
  • AERIUS-berekeningen voor sloop-, aanleg-, bouw- en gebruiksfase van projecten.
  • Overleg over insteek en aanpassing van het project (gewenste situatie).
  • Juridisch advies.

Flynth heeft zeer veel ervaring met advisering en begeleiding van projecten van veehouderijen, de glastuinbouw, de woningbouw en verkeer. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Flynth.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Bas Kolkman

bkolkman@rombou.nl