nieuws

Sanering varkenshouderij en stikstof

Sanering varkenshouderij en stikstof
Gepubliceerd: 15-07-2020, laatst gewijzigd: 15-07-2020

Afgelopen maand is er een wijziging van de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld. Dit biedt extra mogelijkheden voor ondernemers, die deelnemen aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De wijzigingen hebben betrekking op intern en extern salderen. 

Intern salderen 

Varkenshouders die meedoen aan de Srv konden niet intern salderen. Daardoor konden er op deze bedrijven geen activiteiten worden opgestart die stikstofdepositie veroorzaken.  

Met de wijziging van de regels mogen deze bedrijven nu 15% van de vrijkomende stikstofdepositie van de te saneren varkensstallen gebruiken voor andere bedrijfsactiviteiten (niet zijnde intensieve veehouderij). 

Voorbeeld: Varkenshouderij met 2.000 vleesvarkens (met stallen die zijn opgericht uiterlijk 30 juni 2015) heeft een ammoniakemissie van 3.200 kg. Hiervan mag 15 % oftewel 480 kg gebruikt worden voor een uitbreiding in de melkrundveehouderij. Bij een emissiearm stalsysteem kunnen 60 tot 80 melkkoeien extra worden gehouden.  

Ook mogen bij herontwikkeling van een locatie stikstofemissies van al  gesloopte stallen gebruikt worden voor intern salderen mits er een duidelijke samenhang is tussen het slopen en de herontwikkeling. Oftewel op het moment van sloop van de stallen moet er een aantoonbaar voornemen zijn om nieuwe activiteiten op te starten. 

Extern salderen 

Varkenshouders die meedoen aan de Srv konden geen gebruik maken van extern salderen, dit gold voor het gehele bedrijf. De regeling is nu gewijzigd, waarbij het toegestaan is dat extern salderen wel is toegestaan voor het gedeelte van het bedrijf waarop de saneringsregeling niet van toepassing is.  

Aandachtspunten 

Het is voor alle deelnemers aan de Srv van belang kennis te nemen van bovenstaande wijzigingen. 

Voor veel deelnemers zullen de gewijzigde beleidsregels invloed hebben op nog te nemen besluiten ten aanzien van het intrekken van de vergunningen en/of sloop van de stallen.  

Voor gemengde bedrijven biedt het een mogelijkheid om een deel van de ammoniakrechten  vast te leggen in een niet intensieve veehouderijtak (bijvoorbeeld melkrundvee). 

Meer weten?

Bij vragen of opmerkingen kunt u  het beste contact opnemen met de adviseurs van Flynth/Rombou.

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Dick Hengeveld

Dick.Hengeveld@flynth.nl