Nieuws

Nieuw GLB na 2021: wat verandert er?

Gepubliceerd: 02-07-2019, laatst gewijzigd: 02-07-2019

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgt een nieuwe invulling voor de periode 2021-2027. Het oorspronkelijke plan voor invoering vanaf 2021 is onhaalbaar gebleken. Wat verandert er in het nieuwe plan?

In het nieuwe beleid komt meer ruimte voor eigen invulling door lidstaten, met meer eigen verantwoordelijkheid en een verlaging van het budget. Iedere lidstaat moet voor het nieuwe GLB een Nationaal Strategisch Plan (NSP) opstellen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil het NSP van Nederland opstellen, in overleg met diverse partijen en de Tweede Kamer. Hierin komt te staan hoe Nederland de Europese doelstellingen gaat invullen en welke financiële keuzes worden gemaakt, onder andere op het gebied van klimaat en milieu.

Drielagenmodel nieuwe GLB

Het uitgangspunt voor het nieuwe GLB is een drielagenmodel bestaande uit:

  • basisinkomenssteun
  • ecoregelingen voor doelgerichte betalingen
  • Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer voor doelgerichte betalingen

Minder inkomenssteun, meer doelgerichte betalingen

De minister wil het nieuwe GLB minder richten op inkomensondersteuning en meer op doelgerichte betalingen. Het nieuwe stelsel kan stapsgewijs worden ingevoerd, zodat agrarische ondernemers aan het nieuwe systeem kunnen wennen.

Voorwaarden voor basispremie

Om straks basispremie te ontvangen moeten agrarische ondernemers aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Naast de bestaande randvoorwaarden voor goede landbouwpraktijk, moet ook aan een deel van de vergroeningseisen worden voldaan. De minister kiest voor een langere basispremie per hectare, zodat er meer budget overblijft voor doelgerichte betalingen.

Laagdrempelige en toegankelijke ecoregelingen

Ecoregelingen kunnen worden ingezet voor klimaat- en milieumaatregelen. Samen met enkele andere landen wil Nederland hierin het aspect ‘dierenwelzijn’ meenemen. De minister wil deze ecoregelingen laagdrempelig en breed toegankelijk houden. Ook wil de minister beloningen, in plaats van straf, als vertrekpunt nemen. Bedrijven moeten zelf kunnen kiezen welke maatregelen bij hen passen. Bedrijven die deelnemen aan ecoregelingen worden (extra) beloond, bovenop de basispremie.

Uitbreiding Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Het plan is momenteel om het huidige Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uit te breiden met klimaatmaatregelen en bodembeheer.

Aandacht voor jonge landbouwers

Jonge landbouwers moeten volgens de minister een groter aandeel van het GLB-budget ontvangen. Momenteel is dat nog 2%. Het geld moet vooral worden ingezet bij de verduurzaming en modernisering van bedrijven. Met de provincies wordt overlegd wat dit betekent voor gedeeltelijke financiering via de provincie.

Basispremie fors verlaagd

De minister kondigt aan dat de huidige hectarepremie van ongeveer 380 euro per hectare (inclusief vergroeningspremie) “onvermijdelijk significant omlaag zal gaan”. Op basis van enkele scenario-berekeningen wordt uitgegaan van een basispremie van 117 tot 137 euro per hectare. Hierbij komt nog de bijdrage via de ecoregelingen en via het ANlb. De uiteindelijke bedragen worden daarnaast sterk bepaald door de politieke keuzes die in Nederland worden gemaakt. Ook de uitkomst van de Brexit heeft invloed op de bedragen.

Meer weten?

Neem contact op met uw vaste contactpersoon, één van de bedrijfsadviseurs op een vestiging bij u in de buurt of met senior bedrijfsadviseur Hans Scholte. Hij is te bereiken via 088 236 83 96.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Hans Scholte

Hans.Scholte@flynth.nl