Nieuws

Kansen via Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

Kansen via Omschakelprogramma Duurzame Landbouw
Gepubliceerd: 08-08-2021, laatst gewijzigd: 16-03-2022

Bij het willen omschakelen naar een andere vorm van bedrijfsvoering, kan de financiering een belemmering zijn. Banken willen soms nog niet mee in het plan. Bijvoorbeeld omdat de bank nog te veel onzekerheden in het plan ziet en of twijfels over het rendement. Naast extra investeringen is ook de kasstroom soms tijdelijk lager.  

Voor dit soort situaties heeft het Ministerie van LNV het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw. Het betreft een financieringsprogramma dat boeren en tuinders helpt de omslag te maken naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Het Ministerie van LNV biedt hiervoor een “omschakelspoor” voor financiële ondersteuning van investeringen en een “overbruggingsspoor” om tijdelijke financiële dips tijdens de omschakelingsperiode te overbruggen.  

175 miljoen euro 

Voor het Omschakelprogramma is een bedrag van 175 miljoen euro beschikbaar voor vier onderdelen: 

  • Investeringsfonds van 70 miljoen euro
  • Subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan 
  • Subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven 
  • Borgstellingsregeling voor werkkapitaal.  

Investeringsfonds 

Het Investeringsfonds is de kern van het Omschakelprogramma. Hierbij staat de financiering van de investeringen die worden gedaan ten behoeve van de omschakeling van agrarische bedrijven centraal. Uit het Investeringsfonds zullen op basis van goedgekeurde bedrijfsplannen, achtergestelde leningen (risicodragend kapitaal) worden verstrekt aan agrarische ondernemers die willen investeren in de omschakeling naar een meer extensieve en / of meer circulaire bedrijfsvoering. 

Pilot 

Het Nationaal Groenfonds zal starten met een pilot van het Investeringsfonds van 10 miljoen euro. Hiermee wil de Minister ervaring opdoen met toetsingscriteria en het sturen op doelen. Het Investeringsfonds zal integraal moeten bijdragen aan stikstofemissiereductie door de agrarische sector. Daarnaast zal het fonds ook meerdere doelstellingen moeten realiseren ten aanzien van: reductie van emissies naar bodem, water en lucht (incl. broeikasemissie), vergroting van de biodiversiteit, verbeteren van de bodemkwaliteit, hergebruik van grondstoffen uit reststromen, vermindering van externe inputs en dierenwelzijn. 

Praktisch 

  • Rentepercentage voor de financiering van de investeringen bedraagt 12 jaar lang (slechts) 1,0% 
  • Investering in grond maximaal 10% van investeringsbedrag 
  • Een beoordelingscommissie zal de bedrijfsplannen op duurzaamheidsaspecten gaan beoordelen.  
  • Kritische prestatie-indicatoren voor duurzame landbouw zijn nog in onderzoek 
  • Een voorwaarde voor het plan is dat reductie van stikstof-emissie wordt gerealiseerd; de andere eisen gaan over vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen, emissiereductie broeikasgassen, emissiereductie nitraat, vergroting biodiversiteit, versterking bodembeheer, circulair veevoer, verbetering dierenwelzijn / diergezondheid; vier van deze zeven andere eisen moeten worden gerealiseerd 
  • Ondernemers die al gebruik willen maken van de pilot van het Investeringsfonds moeten een plan indienen bij het Nationaal Groenfonds. 

Bedrijfsplan met subsidie 

Om in aanmerking te komen voor een financiering via dit Investeringsfonds, moet een bedrijfsplan worden ingediend. Het opstellen van zo’n bedrijfsplan wordt door het Ministerie van LNV gesubsidieerd. Voorwaarde is dat het plan is opgesteld samen met een adviseur die geregistreerd is in het BAS-register. Flynth heeft meerdere bedrijfsadviseurs die in het BAS-register zijn opgenomen.   

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek met één van onze BAS-adviseurs om de kansen voor uw situatie en plannen in beeld te krijgen.   

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte