Nieuws

Geen PAS, wat nu?

Gepubliceerd: 26-06-2019, laatst gewijzigd: 16-07-2019

Woensdag 29 mei jl heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan in een aantal zaken waar gebruik was gemaakt van het Programma Aanpak Stikstof. De conclusie van de afdeling is dat het PAS niet gebruikt mag worden als  basis voor toestemming voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Ook volgt uit de uitspraken dat bedrijven een vergunning moeten hebben voor het beweiden en voor het bemesten van landerijen.

Grote gevolgen voor de agrarische (varkenshouderij)bedrijven  

Veel agrarische bedrijven hebben door de uitspraak geen geldende toestemming meer in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Dit geldt onder andere voor alle bedrijven die in het verleden een PAS-melding hebben gedaan voor hun (gewijzigde) bedrijfsopzet. Er zal alsnog een Wnb-vergunning moeten worden aangevraagd.

Bedrijven die vanwege de drempelwaarde van 0,05 mol geen vergunning nodig hadden en geen melding hoefden te doen, vallen nu onder de vergunningplicht.

Een onherroepelijk Wnb-vergunning blijft uiteraard in stand

  1. Verleende vergunningen die nog niet onherroepelijk zijn en waarbij sprake is van een toename van de depositie zullen door de rechter worden vernietigd. Er zal een nieuw besluit moeten worden genomen. De aanvraag zal moeten worden aangevuld om de vergunning te kunnen verlenen.
  2. Bij nieuwe aanvragen mag er geen toename van de depositie plaatsvinden ten opzichte van een eerder verleende Wnb-vergunning. Als geen Wnb-vergunning aanwezig is moet als referentie worden uitgegaan van de milieuvergunning of melding welke gold op het moment van aanwijzing van het Vogel- of Habitatrichtlijngebied.
  3. Ten behoeve van nieuwe aanvragen kan gebruik gemaakt worden van intern salderen (realisatie emissiearm huisvestingssysteem en/of wisseling in diercategorie) of extern salderen (aankoop ammoniakrechten). Voor externe saldering zullen strikte voorwaarden gaan gelden. Zo moet worden aangetoond dat de ammoniakrechten niet eerder zijn gebruikt.
  4. Stoppende varkenshouders hebben de mogelijkheid om met de intrekking van de vergunning de ammoniakrechten te verkopen. De hoeveelheid te verkopen rechten is onder meer afhankelijk van het referentiejaar (zie bij punt 5).
  5. Varkenshouders die ammoniak aan willen/moeten kopen moeten goede afspraken maken met de verkopende partij dat de aangeboden rechten ook daadwerkelijk verplaatsbaar zijn.

Bij veel bedrijven moet dus actie worden ondernomen. Alhoewel nog niet alles duidelijk is, adviseren wij u om uw eigen bedrijfssituatie in beeld te brengen en te kijken welke oplossingen er zijn. Wij willen u hierbij graag helpen.

Meer weten?

Wilt u advies over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw Flynth-adviseur. Of mail naar agro@flynth.nl of bel 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Dick Hengeveld

dhengeveld@rombou.nl