Fosfaatdifferentiatie alleen bij volledige Gecombineerde Opgave

Gepubliceerd: 22-01-2020, laatst gewijzigd: 22-01-2020

Voor het toepassen van de fosfaatdifferentiatie is het verplicht om de PAL- en Pw-getallen in te vullen in de Gecombineerde opgave. Onlangs heeft RVO aangegeven, dat bij het niet invullen van de desbetreffende getallen geen fosfaatdifferentiatie wordt toegepast. Ook niet indien de informatie later alsnog wordt aangeleverd. Flynth ziet bij RVO een striktere werkwijze dan voorheen. Het gewijzigde standpunt van RVO kan behoorlijke gevolgen hebben.

Fosfaatgebruiksnormen

Bij de fosfaatdifferentiatie wordt onderscheid gemaakt in de fosfaatklassen ‘laag’, ‘neutraal’, ‘hoog’ en, vanaf 2020, ook de klasse ‘ruim’. Om gebruik te maken van de hogere fosfaatgebruiksnormen moet de fosfaattoestand van de bodem via grondbemonstering worden bepaald. Vervolgens moet de fosfaattoestand via de PAL- en Pw-getallen worden ingevuld in de Gecombineerde opgave (GO). Indien het PAL- en/of Pw-getal niet is ingevuld, moet voor het desbetreffende perceel uitgegaan worden van de fosfaatklasse “hoog”. Hiervoor geldt de laagste, meest ongunstige aanwendingsnorm.

Soms is verzuimd, de PAL- en Pw-getallen in te vullen in de GO. Ervaring van Flynth is dat deze fout tot nu toe bij RVO kon worden hersteld door achteraf alsnog de PAL- en Pw-getallen bij RVO aan te leveren. RVO heeft nu aangegeven, dat zij hier strikter mee omgaat dan voorheen.

Bij het niet tijdig invullen (uiterlijk 15 mei) houdt RVO geen rekening meer met later aangeleverde informatie. Dit betekent dat door RVO bij de beoordeling wordt uitgegaan van de fosfaatklasse ‘hoog’. Er wordt onderscheid gemaakt in de ‘gewone’ fosfaatdifferentiatie en de fosfaatreparatie op fosfaatarme- en fixerende gronden. Matiging boete?

RVO heeft aangegeven dat wel de boete gematigd kan worden, indien de informatie, die gebaseerd is op geldige grondmonsters op 15 mei van het betreffende jaar, later alsnog wordt verstrekt. In de GO kan deze informatie t/m 15 oktober nog worden ingevuld.

Fosfaatreparatie

Fosfaatarme- en fixerende gronden (PAL-getal < 16 en Pw-getal < 25) vallen onder voorwaarden onder de fosfaatklasse “arm”. Naast een “gestratificeerd” grondmonster en het invullen van de PAL- en Pw-getallen, moet in de GO verplicht een ‘vinkje’ worden gezet. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, mag niet worden gerekend met de normen voor ‘fosfaatarme’ grond.

Geen vinkje, geen deelname

RVO heeft onlangs aangegeven dat bij het ontbreken van het vinkje in de GO de normen voor fosfaatarme grond niet toegepast mogen worden. Ten aanzien van fosfaatreparatie wordt echter geen boetematiging toegepast. Wanneer geen vinkje is gezet, maar het PAL- en/of Pw-getal wel is ingevuld dan valt het perceel in de fosfaatklasse ‘laag’.

Gevolgen voor derogatie

Het niet tijdig en volledig invullen van de GO ten aanzien van bovenstaande en daarmee het onterecht rekenen met hogere fosfaatgebruiksnormen, kan bij derogatiebedrijven leiden tot intrekking van de derogatievergunning, indien overschrijding van de fosfaatgebruiksnormen wordt geconstateerd.

Zorg ervoor dat de Gecombineerde Opgave tijdig (uiterlijk 15 mei) en compleet met de juiste informatie wordt ingediend. Bij later aangeleverde informatie moet gerekend worden met de fosfaatklasse ‘hoog’. Bedrijven die toch rekenen met hogere fosfaatgebruiksnormen lopen risico op forse boetes. Zeker een derogatiebedrijf, omdat bij een overschrijding van de fosfaatgebruiksnormen de derogatie ingetrokken kan worden.

Heeft u vragen over de Gecombineerde Opgave? Neem dan contact op met Flynth. Bel of mail uw relatiebeheerder of Flynth-adviseur in de regio. Ook kunt u bellen met het nummer dat hiernaast staat genoteerd. 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte

Hans.Scholte@flynth.nl