advies

Bedrijfsverplaatsing en Meststoffenwet

Bedrijfsverplaatsing en Meststoffenwet
Gepubliceerd: 11-07-2021, laatst gewijzigd: 21-07-2021

Het gebeurt met enige regelmaat, dat een melkveehouder de bedrijfsactiviteiten naar een andere locatie verplaatst, bijvoorbeeld omdat hier betere toekomstmogelijkheden zijn. Het verplaatsen van een bedrijf heeft gevolgen voor de ‘Meststoffenwet’. Factoren zoals het al dan niet behouden van het KVK-nummer en de datum van overdracht zijn van belang. Voor verplaatsing lopende het jaar, is het van belang om te beseffen dat de Meststoffenwet uitgaat van een kalenderjaar. In de Meststoffenwet zijn geen regels opgenomen hoe om te gaan met bedrijfsoverdrachten lopende het jaar.

Bij een volledige bedrijfsoverdracht geeft RVO aan dat aangetoond mag worden dat gezamenlijk aan de gebruiksnormen is voldaan. Alleen bij een volledige bedrijfsoverdracht mag een mestvoorraad zonder wegen en bemonsteren worden overgedragen. Het komt ook voor dat een bedrijf en of grond aan meerdere partijen wordt verkocht, dat grond gedurende een deel van het jaar nog wordt gebruikt of dat grond wordt onttrokken aan de landbouw Er zijn vele variaties denkbaar. In alle gevallen is het is zaak om hierbij per locatie de juiste verantwoording van meststoffen na te gaan. Hierbij moet aandacht worden geschonken aan de gebruiksnormen, mestverwerking en grondgebondenheid.

KvK-nummer

Voor RVO is in het kader van de Meststoffenwet het KvK-nummer leidend. Indien bij de verplaatsing een nieuw KVK-nummer ontstaat dan is er sprake van twee bedrijven die allebei afzonderlijk aan de ‘Meststoffenwet’ moeten voldoen. Wanneer het KvK-nummer van de bedrijfsverplaatser gelijk blijft dan betreft het formeel één bedrijf met één berekening. Echter om aan te tonen dat per locatie niet teveel mest is gebruikt is ons advies om ook in deze situatie (rekenkundig) uit te gaan van twee afzonderlijke bedrijven en, per locatie, te zorgen voor een sluitende berekening.

Overdracht voor of na 15 mei

Bij aanwezigheid van landbouwgrond bij een bedrijfsoverdracht, is de datum 15 mei belangrijk. De oppervlakte landbouwgrond op 15 mei bepaalt de plaatsingsruimte van een bedrijf. Stel een melkveehouder verplaatst zijn bedrijf per 1 mei naar een andere locatie. Deze melkveehouder heeft tot 1 mei productie op de oude locatie, heeft mest uitgereden en nog een mestvoorraad. Maar deze melkveehouder heeft op 15 mei geen grond, dus geen plaatsingsruimte, op deze locatie. Op de nieuwe locatie heeft deze melkveehouder op 15 mei wel plaatsingsruimte. Echter de verkoper van deze locatie juist niet, terwijl bij de verkoper ook mestproductie heeft plaatsgevonden, mest is uitgereden en ook sprake is van een mestvoorraad die overgedragen moet worden.

Voor de verplaatser is van belang na te gaan hoeveel plaatsingsruimte nodig is. Hierbij moet rekening worden gehouden met de beginvoorraad mest, de mestproductie tot de overdracht en de mestvoorraad op moment van overdracht. Hieruit volgt de hoeveelheid stikstof en fosfaat waarover ten aanzien van de plaatsingsruimte, afspraken gemaakt moeten worden met de koper. Overdracht van een mestvoorraad is een aanvoerpost voor de koper.

Bij een overdracht na 15 mei heeft de koper productie, maar geen plaatsingsruimte. Afhankelijk van het tijdstip van overdracht zal de koper ook nog mest uitrijden. De koper zal dan een deel van de plaatsingsruimte van de verplaatser willen benutten. De koper zal dan met de verplaatser moeten bespreken of deze nog plaatsingsruimte “over” heeft die de koper kan benutten. 

Bij een overdracht na de uitrijperiode zal de koper geen mest meer uitrijden en dus geen plaatsingsruimte kunnen benutten. Dan is het van belang om een eventueel overgenomen mestvoorraad goed vast te leggen en te verantwoorden. Dat betekent afvoeren of opnemen in eindvoorraad. 

Afspraken met koper en verkoper

Meest logisch is dat koper en verkoper met elkaar afspraken maken over de mestplaatsing. En deze afspraken schriftelijk vastleggen. Het bedrijf dat op 15 mei geen grond op naam moet wel de daar reeds uitgereden mest verantwoorden. Hiernaast is vaak sprake van overdracht van een mestvoorraad. Optie is dat  de verplaatser met de kopende partij afspreekt dat de koper het deel van de plaatsingsruimte dat de verplaatser heeft “ingevuld”, niet zal gebruiken.

Mestverwerking & grondgebondenheid

Bij de mestverwerking en grondgebondenheid spelen, naast de productie en plaatsingsruimte, ook diverse referenties een rol. Hierdoor moet de berekening per KVK-nummer plaatsvinden. Zo nodig kunnen afspraken worden gemaakt over het verdelen van fosfaatruimte. Van belang is dat bij controle door alle partijen kan worden aangetoond dat voldoende mest is verwerkt en dat wordt vodaan aan de regels betreft grondgebondenheid. 

Advies

Zorg dat het onderwerp “mest” bij de onderhandelingen over een nieuwe bedrijfslocatie tijdig op tafel komen. En zoek tijdig afstemming met uw ter zake kundige bedrijfsadviseur. Teleurstellingen en een hoop gedoe achteraf, kunnen hiermee worden voorkomen. 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Marco Groot Bedrijfsadviseur bij Flynth Marco Groot

marco.groot@flynth.nl