Jaarverslag Flynth 2022: positie als grootste accountant en adviseur voor het mkb verstevigd

 
Jaarverslag Flynth 2022: positie als grootste accountant en adviseur voor het mkb verstevigd
Gepubliceerd: 14-09-2023, laatst gewijzigd: 18-09-2023

Flynth heeft haar positie als grootste accountant en adviseur voor het mkb verstevigd. De omzet steeg van € 143 miljoen naar € 212 miljoen met name als gevolg van de overnames van Accon avm en Astrium. Het resultaat voor belastingen daalde van € 2,7 miljoen naar € 1,8 miljoen met name door hogere afschrijvingen op goodwill en incidentele integratiekosten. De adviesomzet daalde licht. De winstuitkering naar alle medewerkers bedroeg in totaal € 5,1 miljoen.

In maart en april 2022 werden de overnames van Astrium en Accon avm afgerond en is gestart met de integratie tot één sterk Flynth. Hiermee heeft Flynth de basisdienstverlening, HR services en de audit- en adviespraktijk versterkt en haar regionale spreiding vergroot. In een aantal sectoren is Flynth marktleider (bijvoorbeeld glastuinbouw en onderwijs). Flynth heeft zich met deze ontwikkelingen verder voorbereid op de toekomst.

Overnames Accon avm en Astrium

De overnames zijn door Flynth geheel uit eigen middelen gefinancierd. Op de overnamedatum is de bankschuld van Accon avm geheel afgelost. De overgenomen schulden van Accon avm worden afgelost binnen het afgesproken schema en vinden deels vervroegd plaats. De solvabiliteitpositie is hierdoor afgenomen maar nog steeds solide. Eind 2022 bedroeg de liquiditeitspositie ruim € 20 miljoen.

In 2023 hogere omzet verwacht

Flynth verwacht in 2023 een hogere omzet, met name doordat Accon avm en Astrium dan voor een volledig jaar worden meegeconsolideerd. De resultaten zullen, inclusief winstuitkering naar alle medewerkers, naar verwachting in lijn zijn met 2022. Ook in 2023 zal sprake zijn van incidentele kosten door de integratie en implementatie van een nieuw ERP-systeem voor de gehele organisatie. Investeringen in kwaliteit, huisvesting en ICT gaan in 2023 onverminderd door.

Duurzaamheid: Flynth, klanten en samenleving

In 2022 was er veel aandacht voor het thema duurzaamheid. In 2022 heeft Flynth veel aandacht besteed aan het thema duurzaamheid. Flynth heeft bijvoorbeeld voor klanten in de melkveehouderij een stikstoftaskforce opgericht die klanten specifiek benadert en hen proactief adviseert over de uitdagingen en mogelijkheden van het zich ontwikkelende overheidsbeleid. Flynth heeft ook geïnvesteerd in deskundigheid op het gebied van duurzaamheid passend voor het mkb.

In 2021 is Flynth gestart met Integrated Reporting, waarbij we onze financiële en niet-financiële doelstellingen met elkaar verbinden. In 2022 zijn er hierin verdere stappen gemaakt, onder andere door een aanzet tot rapportering over de dubbele materialiteit.

Op een meer concreet niveau heeft Flynth een bijdrage geleverd aan duurzaamheid door te blijven inzetten op het hybride werkbeleid (en daarmee reductie van het aantal reis bewegingen) en reductie van onze m2 kantoorruimte. Door de integraties is Flynth flink in het aantal locaties gestegen, in 2022 zijn de eerste stappen gezet door dit terug te brengen of te moderniseren zodat het energieverbruik afnam.

Digitalisering

Onderdeel van de integratie is de implementatie van één ERP-systeem per 1 januari 2023. Dit systeem legt een stevige basis onder de verdere ambities van Flynth. De werkzaamheden bij Flynth worden ieder jaar verder gedigitaliseerd, met als volgende stap om klanten steeds meer vanuit de data te bedienen. Een voorbeeld hiervan zijn data-analisten die de (audit)teams ondersteunen bij het uitvoeren van data-analyses. Om slimme werkprogramma’s te ontwikkelen, zodat de teamleden zich kunnen richten op de risico’s en uitzonderingen.

Medewerkers

De overnames van Accon avm en Astrium hebben versneld gezorgd voor instroom van nieuwe medewerkers. Het samenvoegen is ondersteund door een goed en evenwichtig integratieplan en heldere communicatie. De integratie zorgde ook voor uitstroom van medewerkers, minder gewenst en toch inherent aan een groot integratietraject. De implementatie van het nieuwe ERP-systeem legde extra beslag op de interne capaciteit. In de huidige krappe arbeidsmarkt blijft behoud én werving van medewerkers ook in 2023 een belangrijke uitdaging.

Het beste advies

Het integratieprogramma en de ERP-implementatie zijn inmiddels grotendeels afgerond. Flynth heeft hiermee in 2023 beslag gelegd op interne capaciteit waarbij er ook eenmalig kosten zijn gemaakt voor externe inhuur.

“We hebben met deze integraties een belangrijke basis voor komende jaren gelegd”, legt voorzitter raad van bestuur Bas Hidding uit. “Klanten en medewerkers hebben in 2022 hun loyaliteit en betrokkenheid opnieuw bevestigd. Klanten hebben steeds gekozen voor de kwaliteit van Flynth. Onze dank gaat dan ook uit naar onze klanten en naar onze medewerkers. Die meebewegend met maatschappelijke ontwikkelingen en organisatorische veranderingen onze slogan ‘het beste advies dat we je kunnen geven’ elke dag eer aan blijven doen.”

Kerncijfers

 

2022

2021

Omzet (€ mln.)

212

143

Omzet per fte (x € 1.000)

112

112

Bedrijfsresultaat (€ mln.)

        3,3

3,6

Solvabiliteit

18,4%

30,3%

Medewerkers (gem fte)

1.887

1.278

Man/vrouw

1.108/779

817/668

PE-plichtigen (permanente educatie)

747

531

Opleidingsuren

130.909

86.768

Trainees/ begeleidingsuren

66.737

41.697

Aantal gebouwen

69

46

 

Voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Ilse Harmelink, directeur marketing, communicatie en business development van Flynth via (088) 236 88 66 of via pers@flynth.nl. Meer weten over Flynth? Ga naar flynth.nl/over of lees Het verhaal van Flynth

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Persbericht

Geschreven door: