Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

over de energiebesparingsplicht

In overleg met bevoegd gezag moet bepaald worden onder welke lijst van erkende maatregelen de melding energiebesparing moet worden uitgevoerd.

In overleg met bevoegd gezag moet bepaald worden voor welke bedrijfstakken de melding moet worden uitgevoerd. Dit kan voor alle bedrijfstakken zijn. Leidend zal in hoofdzaak de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (SBI-code) zijn.

Het gaat om het totale energiegebruik. Het totale energiegebruik is de ingekochte energie plus de zelf opgewekte energie.

De opgewekte energie die de inrichting teruglevert aan het net telt niet mee. Artikel 2.15 gaat over besparing van energie in welke vorm dan ook. Hoe of door wie de energie is opgewekt (duurzaam of niet, zelf of door een derde partij), doet niet ter zake. (Zie ook de Handreiking erkende maatregelen).

Dit is afhankelijk van de situatie. In principe telt dit energieverbruik niet mee, omdat het voertuig geen onderdeel van de inrichting is.

Als de inrichting zelf laadfaciliteiten heeft voor elektrische voertuigen, dan telt dit elektriciteitsverbruik wel mee. De laadpaal is namelijk wel onderdeel van de inrichting. De elektriciteit doorgegeven door de laadpaal is namelijk onderdeel van de energierekening.

Ja, dat mag. Erkende maatregelen zijn niet verplicht. De erkende maatregelenlijst is een middel om te voldoen aan de plicht tot energiebesparing uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Er is wel een voorwaarde voor het gebruik van de alternatieve maatregel. De energiebesparing moet minstens even groot zijn als met de erkende maatregel.

Het bevoegd gezag kan fasering accepteren. De drijver mag de maatregelen dan op een later moment nemen. Hierdoor hoeft geen probleem te zijn als de ondernemer geen financiering krijgt.

Ja, een inrichting moet dan ook rapporteren welke maatregelen zijn uitgevoerd.

Het onderzoek is te zien als een voorbereiding op de informatieplicht. In een energiebesparingsonderzoek is opgenomen welke maatregelen een inrichting kan nemen. De informatieplicht gaat over maatregelen die al aanwezig zijn. Waarmee het ook duidelijk is welke maatregelen de drijver nog moet nemen.

Per 1 juli 2019 is er een formule opgenomen in de Activiteitenregeling. Voor verdere informatie over deze formule kan contact worden opgenomen met Gert Elling.

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw inrichting is gevestigd.

Het bevoegd gezag kan deze handhavings- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag bij grote en/of complexe inrichtingen.

Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Dat kan vanaf 2 juli 2019. Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Wanneer u niet uiterlijk 1 juli 2019 rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.