Zorg


Gezondheidszorg in beweging

Overheidsbezuinigingen confronteren zorginstellingen met frequente en ingrijpende wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving, die een grote impact hebben op uw bedrijfsvoering. Een adviseur met kennis en ervaring in de sector is dan belangrijk.

Gezondheidszorg in beweging

De gezondheidszorg is volop in beweging. Overheidsbezuinigingen confronteren zorginstellingen met frequente en ingrijpende wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving, die een grote impact hebben op uw bedrijfsvoering. En dat terwijl de vergrijzing de vraag naar zorg juist doet toenemen. Een voorbeeld van zo’n bezuinigingsmaatregel is de invoering van de zorgzwaartepakketten (ZZP) per 1 januari 2009 in de intramurale zorg. Door de invoering van deze ZZP’s zijn de ondernemingsrisico’s waar u mee te maken heeft verder toegenomen. Afstemming tussen zorgvraag- en aanbod is essentieel en zorginstellingen moeten de nieuwe bekostigingssystematiek goed borgen in hun bedrijfsvoering.

Een andere grote ingreep is de wijziging van de berekening en verantwoording van de kapitaallasten in de zorgsector per 1 januari 2012. De rente- en afschrijvingskosten worden niet meer op nacalculatiebasis vergoed, maar op basis van een Normatieve HuisvestingsComponent (NHC), die deel moet uitmaken van uw integrale verkooptarief. Dit vergroot de risico’s die u als zorgaanbieder draagt voor zowel de prijs als de geleverde diensten. De invoering van de NHC heeft mogelijk ook grote financiële gevolgen voor uw vastgoedportefeuille en dat vertaalt zich financieel door in de jaarrekening 2011. Terwijl het voor de toekomst van belang is dat u dat u uw investeringsplannen en -beslissingen baseert op solide bedrijfseconomische gronden en de zekerheid dat u de investering in de toekomst terugverdient.

Ervaren in de zorg

De registeraccountants van Flynth hebben veel ervaring met en kennis van de zorgsector, in het bijzonder organisaties in de verpleging en verzorging, thuiszorg en gehandicaptenzorg. We investeren volop in de kwaliteit en kennis van onze medewerkers. Naast het uitvoeren van assurance-opdrachten – waaronder de controle van de jaarrekening – kan Flynth u adviseren bij relevante thema’s als marktwerking, zorg en vastgoed en actualiteiten in de jaarverslaggeving. De registeraccountants van Flynth zijn goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor uw organisatie.

Accountantsdienstverlening is maatwerk en mensenwerk. Op deze pagina presenteren we u daarom onze specialisten. U kunt altijd vrijblijvend uw vragen aan ons voor te leggen. Ook willen wij graag in een persoonlijk gesprek toelichten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. Neem daarom gerust contact op met één van ons.