My Flynth
Prinsjesdag 2018

Prinsjesdag 2018

Wat zit er voor u in het koffertje?
Flynth bekeek naar aanleiding van Prinsjesdag voor u de belastingplannen voor het aankomende jaar. 

Dit jaar presenteerde het kabinet Rutte 3 zijn eerste miljoenennota op dinsdag 18 september. Nieuws over de afschaffing dividendbelasting, de tariefverlaging in de vennootschapsbelasting en de verlaging in de inkomstenbelasting spannen dit jaar de kroon. Flynth bekeek voor u de belastingplannen voor het aankomende jaar. Ondernemer, werkgever, particulier? Onze adviseurs hebben het nieuws uit het koffertje speciaal voor uw situatie op een rijtje gezet.

Miljoenennota abc'tje

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AAanslag ontbonden vennootschap

Aanslag ontbonden vennootschap. Er komt een alternatieve wijze van bekendmaken van belastingaanslagen aan (vermoedelijk) niet langer bestaande rechtspersonen. Dit is bedoeld om het omzeilen van belastingheffing tegen te gaan. Het aanslagbiljet wordt uitgereikt aan het Openbaar Ministerie bij de laatst bevoegde rechtbank of aan Rechtbank Den Haag. De aanslaggegevens worden gepubliceerd in de Staatscourant en een kopie van het aanslagbiljet wordt verzonden naar de laatst bekende bestuurders, aandeelhouders en vereffenaars.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing gaat ook gelden voor afvalstoffen die in Nederland zijn ontstaan en die in het buitenland worden gestort of verbrand. Er is aansluiting gezocht bij de al bestaande EG-verordening voor de overbrenging van afvalstoffen, op grond waarvan degene die de afvalstoffen naar het buitenland overbrengt dit moet melden (de kennisgever).

BBelastingrente

Er komt een aanpassing regeling belastingrente. Wordt in rekening gebracht als het opleggen van een belastingaanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich laat wachten. De belastingrenteregeling in de inkomsten- en erfbelasting was echter nog niet in lijn met dit uitgangspunt. Daardoor werd soms rente in rekening gebracht terwijl wel gewoon tijdig aangifte was gedaan. De Belastingdienst brengt echter sinds 2014 in die gevallen geen belastingrente in rekening. Deze praktijk zal nu in wetgeving worden omgezet voor zowel de inkomsten- als erfbelasting.

Bestedingsbelasting

Tarieven voor algemene bestedingsbelasting (ABB) op de BES-eilanden, komt neer op een vereenvoudigde btw. Op Saba en Sint Eustatius waren bij de invoering de ABB-tarieven lager dan op Bonaire vanwege de andere startpositie ten opzichte van Bonaire. De tijdelijke verlaagde tarieven voor Saba en Sint Eustatius zouden gelden tot 31 december 2018, maar gezien het huidige prijspeil op beide eilanden worden de lagere tarieven structureel vastgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat de hoge prijzen op de eilanden nog verder stijgen ten gevolge van hogere ABB-tarieven.

DDeelnemersboete

Aan overtreders van de fiscale wetgeving kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Sinds 2014 geldt dit ook voor helpers van die overtreders en deze uitbreidingsbepaling wordt verlengd tot 1 januari 2024. De Belastingdienst heeft er tot nu toe weinig gebruik van gemaakt, maar er zou een belangrijke preventieve werking van deze bepalingen uitgaan. De aanpak van professionele betrokkenen bij belastingontwijking staat steeds meer in de belangstelling. Overwogen wordt om de aan de (juridische) beroepsbeoefenaren opgelegde deelnemersboeten openbaar te maken. Dit is echter niet in dit wetsvoorstel opgenomen.

Dividendbelasting

Het kabinet stelt voor om met ingang van 1 januari 2020 de dividendbelasting volledig af te schaffen om Nederland als vestgingsland voor grote internationaal opererende ondernemingen aantrekkelijk te houden.

Eenergiebelasting voor aardgas

De eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt verhoogd en de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd. Tarieven zijn dan in balans in verhouding tot de CO2-uitstoot. Het kabinet hoopt dat sneller wordt overgestapt op warmtepompen en aardwarmte. Het reguliere tarief van de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt per 1 januari 2019 met 3 cent per m3 verhoogd en het tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas met 0,482 cent per m3. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd met 0,72 cent per kWh.

Energiebelasting

Het kabinet stelt voor de belastingvermindering in de energiebelasting met € 51 te verlagen, van € 308,54 naar € 257,54. De belastingvermindering is een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting. De opbrengst van deze maatregel wordt ingezet voor de verlaging van de belasting op inkomens en winsten. Huishoudens met lage inkomens zullen via gericht inkomensbeleid gecompenseerd worden voor de hogere energierekening.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Het bedrag dat hieruit voorkomt wordt door de fiscus opgeteld bij uw inkomen. Heeft u een eigen woning, dan kan het eigenwoningforfait dalen voor u.

IInformatieplicht

Uitbreiding van informatieplicht. Personen die potentieel aansprakelijk kunnen zijn voor een belastingschuld van anderen, worden wettelijk verplicht om informatie aan de Belastingdienst te verstrekken. Belastingdienst moet wel aanwijzingen voor aansprakelijkheid hebben. Bij een inlener, bestuurder of aanmerkelijkbelanghouder kan dit aan de orde zijn. Als het belastingplan is aangenomen, geldt dat voortaan ook bij een erfgenaam of begunstigde. Het niet voldoen aan deze verruimde informatieplicht kan worden beboet (maximaal € 8.300) of worden bestraft met maximaal zes maanden hechtenis.

Inkomstenbelasting

Voor de heffing van inkomstenbelasting (box 1) wordt vanaf 2019 geleidelijk een ‘tweeschijvenstelsel’ geïntroduceerd. Er wordt dus belasting geheven over twee in plaats van drie schijven. Deze “sociale vlaktaks” moet de belastingheffing van verschillende typen huishoudens evenwichtiger maken.

KKentekenherkenning

Er komt een wettelijke basis voor automatische nummerplaatherkenning (ANPR) met behulp van camera’s. De Belastingdienst mag kentekens automatisch lezen, waarbij de locatie, de datum en het tijdstip worden vastgelegd. De vastgelegde gegevens worden gebruikt voor de heffing en controle van de motorrijtuigenbelasting (MRB). De gegevens worden vernietigd als deze geen ‘treffer’ opleveren voor de MRB. Het lijkt er dus op dat ANPR niet kan worden ingezet bij controle van het privégebruik van een auto van de zaak.  

Kansspelbelastingtarief

Het kansspelbelastingtarief was in 2018 tijdelijk verhoogd naar 30,1%. Deze tijdelijke verhoging wordt niet verlengd, zodat vanaf 1 januari 2019 het tarief weer 29% bedraagt.

NNalatenschap

Het aanvaarden van een nalatenschap alleen voor zover er een positief saldo is, heet beneficiair aanvaarden. Als u zuiver aanvaardt, aanvaardt u ongeacht wat er in het nalatenschap zit. Met Prinsjesdag zijn voor het aanvaarden van een nalatenschap twee regelingen voorgesteld. Lees hier meer.

 

Nalatenschap

Het aanvaarden van een nalatenschap alleen voor zover er een positief saldo is, heet beneficiair aanvaarden. Als u zuiver aanvaardt, aanvaardt u ongeacht wat er in het nalatenschap zit. Met Prinsjesdag zijn voor het aanvaarden van een nalatenschap twee regelingen voorgesteld. Lees hier meer.

 

PPleegvergoeding

De vrijstelling van inkomstenbelasting voor pleegvergoedingen zou vervallen per 1 januari 2019. Het gevolg zou dan zijn dat bij pleegzorg aan meer dan drie kinderen, de vergoeding deels moet worden belast. De vrijstelling wordt nu met een jaar verlengd tot 1 januari 2020. Het kabinet spreekt zelf de verwachting uit dat daarna de vrijstelling structureel wordt, dus zonder een einddatum.

SSportweddenschappen

De aanbieders van landgebonden sportweddenschappen worden belastingplichtige voor de kansspelbelasting. Daarmee ontstaat gelijkheid ten opzichte van de aanbieders van sportweddenschappen en bingo op afstand.  Bij overige kansspelen wordt de kansspelbelasting van de speler geheven. Ook bij promotionele kansspelen blijft degene die de prijs ontvangt de belastingplichtige en wordt de belasting over de prijs berekend. De inwerkingtreding hangt af van het wetsvoorstel kansspelen op afstand (nu bij de Eerste Kamer).

VVerhuurderheffing

Het kabinet wil de verhuurderheffing voor corporaties verlagen. Verhuurders die verhuurderheffing betalen en verbeteringen in de energieprestatie van bestaande huurwoningen realiseren, kunnen in aanmerking komen voor heffingsvermindering. De woning moet dan met minimaal drie Energie-Indexklassen worden verbeterd en wat na renovatie resulteert in een Energie-Index van maximaal 1,4 (label B of beter). Beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2019, maar dit moment is nog niet definitief vastgesteld.

Vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting geleidelijk verlaagd. De tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting komt vooral ten goede aan het MKB. Het grootbedrijf profiteert vooral van de afschaffing van de dividendbelasting.

ZZwangerschap

Een periode van afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling heeft bij zelfstandige beroepsbeoefenaren die verplicht deelnemen in een pensioenregeling nu nog tot gevolg dat de pensioenopbouw wordt stopgezet. De wetgeving wordt aangepast zodat het mogelijk gemaakt kan worden die pensioenopbouw gewoon door te laten lopen.