Structuur en Bestuur

...

Wet bestuur en toezicht

Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt ten minste 30% van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen.

Binnen de Raad van Bestuur is er sprake van een evenwichtige verdeling, zoals hierboven bedoeld, met de toetreding van Leonieke van der Meer in 2018. De Raad van Commissarissen bestond aan het einde van het boekjaar 2015 uit zes leden, waarvan drie mannelijke leden en drie vrouwelijke leden, waarmee is voldaan aan bovenstaand criterium.

Raad Van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Flynth houdt namens belanghebbenden toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van Bestuur over en houdt toezicht op de doelstellingen van Flynth en hoe deze gerealiseerd worden. De Raad van Commissarissen ziet ook toe op de strategie, de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen en het proces van financiële verslaggeving. Ook ziet de Raad van Commissarissen toe op het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance van Flynth.

Samenstelling Raad Van Commissarissen

  • drs. B. (Bert) Iedema RA (voorzitter)
  • drs. C.A.H.A. (Chris) Doomernik MMO
  • drs. J.F. (John) van Hoof
  • M. (Madelein) Smit ACA (ICAEW)
  • A.G.M. (Ton) Thomassen RA
  • ir. A.M. (Ankie) Wijnen-Pronk

Commissie Kwaliteit en Maatschappelijk Belang (CKMB)

De CKMB staat de Raad van Commissarissen van Flynth bij in het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, de onafhankelijkheid en deskundigheid van de medewerkers en de onafhankelijke rol van het lid van de Raad van Bestuur én tevens houder van het prioriteitsaandeel (Bas Hidding) en de compliance officer van Flynth. De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de CKMB, dat uit drie leden bestaat: accountants die niet werkzaam zijn bij (klanten van) Flynth. Het toezicht door het college betreft de totale dienstverlening van Flynth, inclusief de dienstverlening van Flynth Audit B.V.

Commissie Kwaliteit en Maatschappelijk Belang (CKMB)

  • A.G.M. (Ton) Thomassen RA (voorzitter)
  • G.J. (Gerrit) Coenen RA
  • prof. dr. (Leen) Paape RA RO CIA

Compliance officer

• P.M. (Paul) Bax RA

Raad van bestuur

Jaarverslag & Transparantieverslag

Bekijk hier het jaarverslag & transparantieverslag 2019 van Flynth.