Vraag in juni BGA-subsidie voor uw derogatiebedrijf aan

 
Vraag in juni BGA-subsidie voor uw derogatiebedrijf aan
Gepubliceerd: 18-03-2024, laatst gewijzigd: 18-03-2024

De regeling Behoud graslandareaal (BGA) wordt opengesteld van 1 juni tot en met 30 juni 2024. Deze regeling helpt derogatiebedrijven om de gevolgen van de derogatie-afbouw op te vangen. In dit artikel leest u meer over de regeling.  

Het doel van de BGA-regeling is om het areaal grasland van landbouwbedrijven in de toekomst te behouden. Dit komt de waterkwaliteit ten goede en draagt bij aan de verduurzamingstransitie voor de landbouw qua stikstof, klimaat, waterkwaliteit en natuur. Voor 2024 is er een budget van 50 miljoen euro beschikbaar. Raakt het budget op? Dan wordt het beschikbare bedrag evenredig onder alle aanvragers verdeeld. In 2023 was het budget echter toereikend.  

Wie komt in aanmerking?  

U kunt subsidie aanvragen voor uw landbouwbedrijf als u in 2021 of 2022 een derogatievergunning had. Voor u kunnen de volgende situaties gelden:  

  • U kon in 2023 en 2024 een derogatievergunning aanvragen en hebt dit in ieder geval in 2024 ook gedaan.  

  • Al uw percelen liggen in een Natura 2000- of grondwaterbeschermingsgebieden (GWB-gebieden) waardoor u sinds 2023 geen derogatie meer kunt krijgen.  

  • Al uw percelen liggen, na de aanwijzing van derogatievrije zones, in Natura 2000-gebieden, GWB-gebieden of derogatievrije zones liggen, waardoor u vanaf 2024 geen derogatievergunning meer kunt aanvragen.  

Versnelde afbouw van derogatie  

De komende jaren daalt de stikstofgebruiksnorm dierlijke mest (derogatienorm) stapsgewijs van 230 of 250 kilo stikstof per hectare naar 170 kilo stikstof per hectare in 2026. Hierdoor daalt de mestplaatsingsruimte per hectare. Als derogatiebedrijf maakt u extra kosten door de versnelde afbouw van derogatie.   

De BGA-subsidie is een tijdelijke tegemoetkoming voor een deel van deze kosten. De regeling wordt nog opengesteld in 2024 en 2025. De subsidie die u kunt ontvangen, hangt af van de mate van terugval in de mestplaatsingsruimte (doordat de derogatienorm afneemt) en van het aantal hectare dat in feitelijk gebruik is bij uw bedrijf.   

BGA-regeling: vaste vergoeding  

De BGA-regeling gaat uit van een vaste vergoeding van 20 euro per 10 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare terugval in de mestplaatsingsruimte.  

De-minimissteun 

De BGA-subsidie valt binnen de landbouw de-minimisverordening. Over de jaren 2022, 2023 en 2024 geldt een grens van maximaal 20.000 euro aan de-minimissteun. Als uw totale bedrag boven deze grens komt door de BGA-subsidie van 2024, hebt u alleen recht op het bedrag tot dat maximum.  

Bij de subsidieaanvraag BGA dient u vragen te beantwoorden over de-minimissteun: 
 
  • Hebt u eerder subsidie verkregen die valt onder de-minimis landbouwsector? 

  • Wat is het totaalbedrag aan verkregen de-minimissteun? 

In de praktijk blijkt het lastig om helder zicht te hebben wat onder de-minimis valt. Met name omdat het per provincie kan verschillen welke regelingen er zijn en welke wel en niet tot de-minimis worden gerekend. Zo vallen diverse regelingen die RVO uitvoert hieronder, maar kan dit bijvoorbeeld ook gelden voor de provinciale regeling voor ganzenschade. Uw adviseur van Flynth kijkt graag samen met u wat dit voor u betekent.  

De BGA-regeling in de praktijk  

Derogatiegebieden  

Bedrijven op zuidelijk en centraal gelegen zand- en lössgronden hadden een stikstofgebruiksnorm dierlijke mest van 230 kilo. In 2024 wordt dat 210 kilo. Deze afname levert 40 euro subsidie op per hectare. Dezelfde subsidie - 40 euro per hectare - geldt voor percelen waar een stikstofgebruiksnorm gold van 250 kilo, die nu naar 230 kilo gaan.   

Nieuwe nutriënten verontreinigde gebieden  

Vanaf 2023 gelden de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Delfland en Brabantse Delta als ‘nieuwe verontreinigde (NV) gebieden’. Vanaf 2024 zijn hier nieuwe gebieden bijgekomen. De gebruiksnorm gaat hier van 250 naar 220 kilo stikstof. Voor deze afname is een bedrag van 60 euro per hectare beschikbaar. Vanaf 2024 zijn de bestaande gebieden op een andere manier beoordeeld, waardoor er ook gebieden zijn die eerst wel als NV-gebied golden, maar nu niet meer. In ’Mijn percelen’ op de site van de RVO kunt u zien of uw percelen als NV-gebied zijn aangewezen. 

Natura 2000- en GWB-gebieden  

Voor percelen in de Natura 2000- en GWB-gebieden kunt u geen derogatievergunning aanvragen. Hier geldt de norm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest. Afhankelijk van of de percelen in 230 kilo- of 250 kilo-gebieden liggen, is de afname 60 of 80 kilo stikstof per hectare. De tegemoetkoming voor deze percelen is respectievelijk 120 en 160 euro per hectare.  

Meer informatie?  

U kunt van 1 juni tot en met 30 juni 2024 uw aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hebt u vragen over uw specifieke situatie of wilt u meer informatie over de BGA-regeling? Uw Flynth-adviseur kijkt graag met u mee. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: