Toch dit jaar al nieuwe strengere mestregels

 
Toch dit jaar al nieuwe strengere mestregels
Gepubliceerd: 23-01-2023, laatst gewijzigd: 26-01-2023

Landbouwminister Adema is teruggefloten door Brussel. Zijn plan om dit jaar als een soort overgangsjaar voor diverse mestregels te beschouwen is gesneuveld. Dit heeft gevolgen voor de bemesting van bufferstroken, het inzaaien van vanggewassen en extra gebieden met strengere derogatienorm. 

Het betekent dat er dit jaar al geen bemesting meer op de bufferstroken langs sloten en waterlopen mag plaatsvinden. Op zand- en lössgrond moet er tijdig een vanggewas worden ingezaaid, anders wordt er op de gebruiksnorm gekort. En er zijn nu al extra gebieden aangewezen, waar reeds vanaf dit jaar een strengere derogatienorm geldt. Het resultaat: voor het huidige jaar al minder gebruiksruimte voor mest op de bedrijven! Wat betekent dit voor u? 

Aansluiting op agropraktijk mislukt

De insteek van de minister was om Nederlandse boeren dit jaar nog enige speelruimte te bieden bij het invoeren van de nieuwe mestregels. Belangrijke reden was dat het beter zou aansluiten op de agropraktijk en de tijd die nodig is om alles in wetgeving vast te kunnen leggen. Brussel volgt Nederland op het gebied van mest en stikstof echter zeer kritisch en gaat niet met het plan van de minister akkoord.  

Niet bemesten 

Agrarisch ondernemers hebben dit jaar langs watervoerende sloten dus al te maken met de verplichte bemestingsvrije zone van 3 meter. Langs droogvallende sloten gaat het om een strook van 1 meter. Voor waterlichamen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water, of die zijn aangemerkt als ‘ecologisch waardevolle beken’, geldt een bufferstrook van 5 meter. Als de bufferstrook meer dan 4 procent van de perceeloppervlakte betreft, dan mag de bufferstrook worden versmald tot 1 meter. 

Verplicht vanggewas op zand ook dit jaar 

Als er op zand- en lössgrond na 1 oktober een vanggewas wordt ingezaaid, dan geldt dit jaar al een korting op de gebruiksnorm. Het inzaaien van een vanggewas mag op zich wel later, tot uiterlijk 31 oktober, maar dan is wel sprake van de genoemde korting. Er geldt een uitzondering voor wintergewassen. Welke gewassen hier precies als wintergewas en vanggewas gelden en hoe de regeling exact wordt ingevuld, is nog niet bekend.  

Gebieden met lagere norm 

Brussel heeft minister Adema ertoe aangezet om alsnog versneld drie gebieden in Nederland aan te wijzen als ‘met nutriënten verontreinigde gebieden’ (NV-gebieden). Het gaat om gebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant, te weten de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta (voor het deel dat nog niet was aangewezen). Hiermee is in 2023 zo’n 42 procent van het Nederlands landbouwareaal aangewezen als verontreinigd gebied. Hier gaat in 2023 het lagere derogatieregime van 220 kg stikstof uit dierlijke mest gelden, aangevuld met maatregelen voor vanggewasverplichting na maïsteelt en voorwaarden voor scheuren van grasland. De versnelde aanwijzing van deze gebieden heeft vooral gevolgen voor melkveehouders in deze gebieden, gezien zij de derogatie sneller moeten afbouwen.  

Gevolgen voor uw bedrijf 

Ziet u door de bomen het bos niet meer en wilt u weten wat de gevolgen van deze veranderingen voor uw bedrijfssituatie betekenen? Neem dan contact op met één van onze agro-bedrijfsadviseurs of maak gebruik van het contactformulier. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: