Subsidie basisvaardigheden denk aan tijdige verantwoording voor 1 februari

 
Subsidie basisvaardigheden denk aan tijdige verantwoording voor 1 februari
Gepubliceerd: 09-01-2023, laatst gewijzigd: 03-06-2024

Het kabinet trekt € 1 miljard per jaar uit om de basisvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Vanaf schooljaar 2022/2023 kunnen scholen in het basis- en middelbaar onderwijs een subsidie aanvragen om de kwaliteit te verbeteren. De onderwijsspecialisten van Flynth hebben de belangrijkste informatie rondom de subsidieregeling voor u op een rij gezet. 

De Minister voor Primair- en Voortgezet onderwijs is van mening dat te veel leerlingen het funderend onderwijs verlaten zonder goede beheersing van de basisvaardigheden: taal, rekenen of wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap. Het beheersen van deze basisvaardigheden is voor een leerling nodig om andere schoolvakken succesvol te kunnen volgen en om zich te redden in het vervolgonderwijs en de maatschappij.  

Masterplan Basisvaardigheden 

Het Masterplan Basisvaardigheden heeft als doel om scholen met de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen. En daarmee de resultaten op taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te verbeteren. Vanuit het Masterplan is het de ambitie om te komen tot een structureel instrument om financiële middelen te verdelen naar scholen die dat het meest nodig hebben, en te zorgen voor publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen. Vooruitlopend op dit instrument ondersteunt deze subsidieregeling basisvaardigheden scholen (PO en VO) met het verbeteren van de basisvaardigheden in het schooljaar 2022- 2023 en een gedeelte van het schooljaar 2023 - 2024, tot en met 31 januari 2024.  

Subsidie en basisteams voor scholen 

De ondersteuning voor scholen om de basisvaardigheden van leerlingen te verbeteren is tweeledig. Scholen kunnen aanspraak maken op 

  • een basissubsidie  
  • en een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam.  

De Minister voor Primair- en Voortgezet onderwijs heeft in augustus 2022 de doelstelling, reikwijdte en verantwoordingsafspraken van de subsidie gepubliceerd in een Regeling. Dit betreft de regeling: subsidies verbetering-basisvaardigheden  

Doelstelling van de Regeling en te subsidiëren activiteiten 

De Minister voor Primair- en Voortgezet onderwijs kan aan een schoolbestuur voor het schooljaar 2022 - 2023 en een deel van het schooljaar 2023 -2024, tot en met 31 januari 2024, een basissubsidie verstrekken ter verbetering van de basisvaardigheden via evidence informed interventies zoals opgenomen in de menukaart. De basissubsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van één of meerdere interventies en voor monitoringsdoeleinden. De interventies zijn in ieder geval gericht op het versterken van de basisvaardigheden taal, rekenen of wiskunde, en waar nodig eveneens op het versterken van de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid.  

In aanvulling op de basissubsidie, bedoeld in het eerste lid, kan De Minister voor Primair- en Voortgezet onderwijs een aanvullende subsidie verstrekken, inclusief verplichte ondersteuning in de vorm van een basisteam. De aanvullende subsidie kan worden besteed aan één of meerdere interventies en voor monitoringsdoeleinden.  

Het subsidiebedrag 

Het bedrag van de basissubsidie, bedoeld in artikel 4 van de Regeling, wordt berekend door het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2021 (door uw accountant gevalideerd) stond ingeschreven op de desbetreffende vestiging te vermenigvuldigen met een bedrag van:  

a. € 961,– voor het primair onderwijs en primair onderwijs BES;  

b. € 1.202,– voor het voortgezet onderwijs.  

Het bedrag van de aanvullende subsidie bedoeld in artikel 5 van de regeling, wordt berekend door het aantal leerlingen op de vestiging dat op 1 oktober 2021 (door uw accountant gevalideerd) stond ingeschreven te vermenigvuldigen met:  

a. € 366,– voor het primair onderwijs en primair onderwijs BES;  

b. € 430,– voor het voortgezet onderwijs.  

Subsidieverplichtingen 

Aan schoolbesturen worden de volgende verplichtingen opgelegd:  

  1. zowel de ontvanger van de basissubsidie als de ontvanger van de aanvullende subsidie dient uiterlijk vóór 1 februari 2023 bij DUS-I een omschrijving in van de activiteiten en vraagt op grond van artikel 10, onder a, WMS, de medezeggenschapsraad om instemming over dit activiteitenplan. De instemming van de MR moet kunnen worden aangetoond. De activiteiten zijn gericht op het versterken van basisvaardigheden taal,rekenen of wiskunde en waar nodig ook aan de basisvaardigheden  burgerschap en digitale geletterdheid, die met het subsidiegeld zullen worden verricht; Wanneer er op 1 februari 2023 blijkt dat er geen instemming van de MR is bereikt, wordt het subsidiebedrag teruggevorderd.  
  2. de ontvanger van de aanvullende subsidie werkt samen met een basisteam;  
  3. Het schoolbestuur voert ten behoeve van de monitoring een nulmeting uit voor in ieder geval de prestaties van taal, rekenen of wiskunde. De subsidieontvanger monitort de voortgang op in ieder geval de prestaties op het gebied van taal, rekenen of wiskunde gedurende de looptijd van de subsidie; en  
  4. de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt worden uiterlijk tot en met 31 januari 2024 uitgevoerd. 

Verstrekking, besteding en verantwoording in de jaarrekening 

  1. De subsidie wordt direct vastgesteld binnen dertien weken na sluiting van de aanvraagperiode; 
  2. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt; 
  3. De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving of overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES; 
  4. Het schoolbestuur toont op verzoek van de Minister van OCW aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. In dit kader zal in ieder geval een steekproefcontrole door de Minister plaatsvinden. Daarbij dienen subsidieontvangers te verklaren welke interventies zij hebben toegepast met de subsidie, hoe deze interventies hebben bijgedragen aan het verbeteren van de basisvaardigheden, hoe prestaties hierdoor aantoonbaar zijn verbeterd en hoe dit is gemeten. Als er geen sprake is van een aantoonbaar effect, dient de school te kunnen verklaren welke oorzaken hieraan hebben bijgedragen. 

Een schoolbestuur moet de subsidie verantwoorden naar gelang zij inhoudelijke prestaties in het kader van de subsidieregeling heeft geleverd. Het niet bestede gedeelte van de ontvangen subsidie wordt als vooruit ontvangen subsidies OCW onder de kortlopende schulden op de balans verantwoord. Bij het gedeeltelijk of geheel niet realiseren van de inhoudelijk te verrichte prestaties kan er een terugbetalingsverplichting ontstaan. 

Meer informatie?  

Wilt u meer weten over het onderwerp. Neem dan contact op met de onderwijsverantwoording experts van Flynth.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Advies

Geschreven door: