Renseigneringsverplichting

 
Renseigneringsverplichting
Gepubliceerd: 27-12-2022, laatst gewijzigd: 24-01-2024

Voor onderwijsorganisaties zijn functionarissen werkzaam die betalingen ontvangen voor hun werkzaamheden. Deze functionarissen hebben niet altijd een dienstbetrekking bij de onderwijsorganisatie. Denk hierbij onder andere aan de inhuur van ZZP’ers zoals gastdocenten.

Vanaf 1 januari 2022 is de renseigneringsplicht ingevoerd. Met de nieuwe renseigneringsplicht is een wettelijke grondslag gecreëerd voor het doorgeven van betalingen aan derden aan de Belastingdienst en een uitbreiding van de gegevensverstrekking aan de Belastingdienst geregeld. Deze renseigneringaangifte is een opgaaf van betalingen aan particulieren, die niet in de reguliere loonbelastingaangifte zijn verantwoord.

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, dan dienen deze betalingen na afloop van het jaar, maar voor 1 februari van het volgende jaar, aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. De renseigneringsplicht geldt voor inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 die betalingen doen aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap;

  • Het gaat in casu om uitbetalingen
  • voor (incidentele) werkzaamheden of diensten;
  • aan personen die niet onder de artiestenregeling vallen;
  • waarbij werkzaamheden of diensten worden uitgevoerd door niet-ondernemers, of ondernemers die een factuur sturen waarop géén BTW wordt berekend.

Het voorgaande betekent dat betalingen aan bijv. leden van de raad van toezicht die niet in fictieve dienstbetrekking zijn, in de opgaaf moeten worden betrokken die vanaf 1 januari 2022 geldt. Eveneens zal deze van toepassing zijn op uitbetalingen aan zzp’ers / eenmanszaken / gastdocenten /extern verplegend personeel, indien en voor zover zij btw-vrijgestelde prestaties verrichten of de zogenoemde ‘Kleine ondernemersregeling’ (KOR) voor de BTW toepassen. Kortom, in alle gevallen waarbij geen BTW op de factuur is vermeld, moeten gegevens worden aangeleverd.

Oftewel, uiterlijk in januari 2023 dient deze melding over 2022 te worden gedaan door gegevens en inlichtingen aan te leveren.

Aanleveren gegevens en inlichtingen

Op basis van de nieuwe regeling zullen de gegevens en inlichtingen voortaan digitaal aangeleverd moeten worden. Zie handleiding Inhoudingsplichtige uitbetalers (belastingdienst.nl). Op basis van de ervaringen met het IB47-formulier is bekend dat sommige administratieplichtigen de voorkeur hebben voor maandelijkse renseignering. Vanaf 2023 zal het daarom ook mogelijk worden om gedurende het jaar de betreffende gegevens aan te leveren. Voor 2022 is dit nog niet mogelijk.

Bepaalde werkzaamheden en diensten zijn uitgesloten van de renseigneringsverplichting en kan aangifte achterwege blijven, dat geldt voor inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen gaat het om:

  1. de werkzaamheden, die zijn verricht als vrijwilliger als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964;
  2. de werkzaamheden en diensten, waarvoor een factuur is uitgereikt als bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 waarop de omzetbelasting is vermeld (let op! Vrijgesteld presterende ondernemers vallen hier dus niet onder);
  3. de werkzaamheden en diensten, die zijn verricht als werknemer, artiest, beroepssporter of lid van een buitenlands gezelschap als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964 of als inwoner van een andere land die in de hoedanigheid van artiest, beroepssporter of lid van een gezelschap geen belasting verschuldigd is in Nederland.

Wij ervaren dat bovenstaande in de praktijk nog niet helder is of nog niet geheel correct verwerkt is in de processen. Tevens blijkt dat na onderzoek voor de renseigneringsplicht is vastgesteld dat soms ten onrechte btw in rekening is gebracht voor werkzaamheden.

Begeleiding nodig?

Indien gewenst kan Flynth uw onderwijsorganisatie begeleiden bij de uitvoering van de renseigneringsverplichting of die nader toelichten.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: