Heeft u een zakelijke investeringsbehoefte?

Welke financieringsvorm past bij u? 

Heeft u een zakelijke investeringsbehoefte?

Veel verschillende financieringsvormen

Heeft u tegenwoordig een zakelijke investeringsbehoefte, dan is de bank al lang niet meer uw enige keuze. Bank, crowdfunding, leasing, factoring, kredietunies: er zijn steeds meer aanbieders met uiteenlopende financieringsvormen, met verschillende soorten pricing, eisen en voorwaarden. Ziet u door de bomen het bos nog?

Financier uw investering tegen de beste condities, samen met ons financieringsteam. Wij kijken objectief naar uw situatie én handelen in uw belang. Dat betekent soms ook: een andere oplossing dan u vooraf misschien in gedachten had.

Maak een afspraak met het Financieringsteam van Flynth om samen te kijken naar de verschillende mogelijkheden. 

Alle financieringsvormen op een rij

AAlternatieve financiering

Financieringsvormen anders dan een lening bij de bank. Denk aan crowdfunding, fintech, business angels, lease of factoring.

BBancair krediet

Traditionele zakelijke lening of krediet die u bij de reguliere bank afsluit.

Bijstandsverlening Zelfstandigen Bbz

Soms komt u als ondernemer in aanmerking voor Bbz. Bijvoorbeeld als u financiële problemen hebt of als u een bedrijf hebt dat niet meer inkomen genereert dan een bijstandsinkomen. Uw gemeente kan u dan tijdelijk financieel ondersteunen via een krediet of aanvulling op uw inkomen.
 

Borgstellingskrediet

Zakelijke lening waarbij de overheid garant staat voor een groot deel van de financiering. Dit krediet moet gezonde mkb-bedrijven stimuleren die onvoldoende zekerheden hebben.
 

Business Angel

Particuliere investeerders die tussen de 50.000 en 750.000 euro in uw onderneming stoppen. Het zijn vaak enthousiaste ex-ondernemers, die het leuk vinden om te investeren. Naast financiële middelen profiteert u ook van hun netwerk en ervaring.
 

CCrowdfunding

Met crowdfunding haalt u direct geld op bij het grote publiek. Dit kan u doen door campagne te voeren via een crowdfundingplatform. Voor investeerders is crowdfunding laagdrempelig, omdat instappen vaak met een relatief laag bedrag kan.

DDebt ratio

Laat de verhouding zien van het vreemd vermogen met de totale financiering van de onderneming. U deelt het totaal vreemd vermogen door het totaal vermogen.

EErfpacht

Constructie waarbij u een stuk grond gebruikt, waarvan u zelf geen eigenaar wordt. U krijgt de grond dus in bruikleen en betaalt daarvoor een vergoeding aan de eigenaar van de grond.
 

EIB-lening

Kortingsregeling van de Europese Investeringsbank (het instituut voor langetermijnfinanciering van de Europese Unie) voor mkb-financieringen. Onder voorwaarden kunt u rentekorting krijgen.

 

FFactoring

Financiering waarbij bij de bank of factoringmaatschappij u het factuurbedrag (onder aftrek van vergoeding) direct voorschiet. Voordeel is dat openstaande facturen sneller betaald worden, dat heeft een positief effect op uw cashflow. 

Familiaire lening

Lening waarbij u een beroep doet op uw familie of vrienden. Als u hiervoor kiest, is het wel belangrijk om duidelijke afspraken te maken over o.a. rente en aflossing en dat u deze vastlegt in een officieel contract.
 

Fintech

Verzamelnaam voor digitaal georganiseerde financieringsvormen. Denk aan online krediet, online werkkapitaal en matchingplatforms.

GGroeifaciliteit

Garantieregeling voor het mkb. De regeling biedt banken en participatiemaatschappijen 50 procent staatsgarantie voor hun financieringen met nieuw verstrekt risicodragend vermogen aan het mkb. Lijdt de financierder verlies, dan kan hij 50 procent declareren.
 

HHerfinanciering

Optimaliseren van de lopende financieringsstructuur. In dit traject wordt een plan van aanpak gemaakt om tot een voordeligere financieringsstructuur te komen.

IInformal Investor

Particuliere investeerders die in uw onderneming investeren. Zie ook ‘Business Angel’
 

JJoint Venture

Samenwerking tussen verschillende ondernemingen die gezamenlijk een nieuw bedrijf oprichten. Vaak ter ontwikkeling van een nieuw product of dienst. Winst en verlies komen voor rekening van beide partijen.

KKredietunie

Coöperatie van ondernemers. U kunt bij een kredietunie terecht voor een financiering tussen de 50.000 en 200.000 euro. De leden (zelf ook ondernemers) zijn samen eigenaar en bepalen samen het beleid van de kredietunie.
 

LLeasing

Bij leasing betaalt u voor het gebruik van bedrijfsmiddelen. Denk aan een auto, machine of computer. Maandelijks betaalt u af aan de leasemaatschappij. Omdat u in termijnen betaalt, behoudt u werkkapitaal.

MMicrokrediet

Zakelijke lening tot 50.000 euro, specifiek voor mkb-ondernemingen.

PParticipatiemaatschappij

Beheert het vermogen van institutionele beleggers en beleggingsfondsen in een fonds. Richt zich op het grotere mkb met bedragen tussen de 1 en 2 miljoen euro. Als het gaat om participaties in startende of snelgroeiende bedrijven, is dat een Venture Capital Fonds.

Private debt fonds

Verleent achtergestelde leningen aan mkb’ers voor groei. Bij een faillissement hebben andere schuldeisers voorrang. Voorwaarden: u moet winst maken, genoeg cashflow genereren en niet meer bij een bank terechtkunnen voor extra krediet. Het gaat om een bedrag tussen 250.000 euro en 10.000.000 euro voor groei, innovatie, bedrijfsovername of herfinanciering.

Probability of default

Een rating die aangeeft hoe financieel sterk een ondernemer is en wat de kans is op wanbetaling. Hoe hoger de rating, hoe lager het kredietrisico. De rating wordt uitgedrukt in een lettercombinatie, waarbij de AAA-rating het hoogst is.

QQredits

Qredits verstrekt microkrediet aan mkb’ers. Ook ondersteunen zij ondernemers met coaching en e-learning.

RRekening-courant

Een overeenkomst waarbij de ene partij een geldbedrag beschikbaar stelt zonder een vaste hoofdsom met aflossingen, maar met een maximale limiet. De rente is altijd variabel. Vaak moet u ook kasvoorschotprovisie of kredietprovisie betalen.

Roll-over-lening

Een lening voor middellange tot lange termijn, waarbij de rente een mix is van variabel en vast tarief. Het variabele deel is de marktrente en veelal gebaseerd op het 1 tot 12 maands Euribor rentetarief. Het vaste deel is een bedrijfsspecifieke opslag die niet wijzigt gedurende de looptijd van de lening.

SSale en leaseback

Leaseovereenkomst waarbij activa eerst worden verkocht om deze vervolgens direct weer terug te leasen. Hiermee verruimt u uw liquiditeitspositie en verbeteren de balanshoudingen. Ook kan het fiscaal voordeel opleveren.

Seed-fonds

Speciaal Venture Capital fonds, gericht op innovatieve startende ondernemers. Om in aanmerking te komen, mag uw onderneming niet ouder zijn dan 5 jaar. 50 procent van het kapitaal in het fonds wordt door private investeerders (participatiefonds) ingebracht, de andere helft is voor rekening van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Strategisch partner

Een strategisch partner investeert in uw plannen. Dit kan een Business Angel of Informal Investor zijn, maar bijvoorbeeld ook een vak- of branchegenoot.

Syndicaat financiering

Een samenwerking van een onderneming met meerdere banken en/of financiers.

VVenture Captial fonds

Een investeringsfonds voor risicovolle investeringen in innovatieve of snelgroeiende bedrijven. Investeren kan vanaf ongeveer 200.000 euro en vrijwel altijd tegen een aandelenpercentage.

Vendor leasing

Een samenwerking tussen een leasing- en een verkoopmaatschappij. Het leasingbedrijf verzorgt de krediettoetsing, facturering, documentatieverzameling en klantenservice.