Stoppersregelingen: besluit voor 3 juli al of u wilt deelnemen

 
Stoppersregelingen: besluit voor 3 juli al of u wilt deelnemen
Gepubliceerd: 26-05-2023, laatst gewijzigd: 01-07-2024

De vrijwillige stoppersregelingen krijgen steeds meer vorm. Er is overeenstemming met Europa over het onderwerp staatssteun. Ook is het kabinet akkoord met een budget van 1,5 miljard euro. Er is nog geen Landbouwakkoord, maar naar verwachting worden de stoppersregelingen op 3 juli opengesteld. Lees waarom een besluit over deelname vooraf verstandig is.  

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet op enkele onderdelen nog een standpunt innemen. Dat er op dit moment nog geen Landbouwakkoord is, staat de openstelling van deze regelingen op 3 juli 2023 niet in de weg. 

Voor de veehouderij komen er twee landelijke regelingen.

 • De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv), voor een brede groep melkvee-, pluimvee- en varkenshouders.
 • De Lbv+-regeling voor piekbelasters is beschikbaar voor houders van melkvee, pluimvee, varkens en vleeskalveren. Omdat aanmeldingen voor de Lbv+ op volgorde van binnenkomst worden behandeld totdat het volledige budget benut is, adviseren we u de keuze tot deelname waar mogelijk in de aanloop naar 3 juli 2023 al voor te bereiden.  

De Lbv- en Lbv+-regeling hebben alle veehouders als doelgroep. Maar de regelingen zijn voorbereid voor melkvee-, rundvee-, pluimvee- en varkenshouders.

Piekbelaster?

De minister wil op 3 juli beide regelingen openstellen. Op 12 juni is een rekentool beschikbaar gemaakt via het RVO-portaal. Hiermee berekent u de stikstofvracht van uw veehouderijlocatie op basis van uw veestapel over 2021, zoals bij RVO bekend. Hiermee bepaalt u of u piekbelaster bent en of u in aanmerking komt voor de Lbv+-regeling.  

Zowel de afstand tot het natuurgebied en de grootte van het natuurgebied, als de omvang van de veestapel zijn bepalend of u een piekbelaster bent. Bedrijven met veel vee kunnen ook op enkele kilometers afstand van een natuurgebied nog piekbelaster zijn, bedrijven met 100 grootvee-eenheden (GVE) zo mogelijk pas onder de 250 meter. 

Vergoeding stal en productierechten

De vergoeding voor de waarde van de stal is gebaseerd op het staloppervlak in vierkante meters, de datum waarop het vee als eerste in de stal is gekomen (ingebruikname) en de datum waarop u verwacht dit najaar of volgend voorjaar uw vee en mest te hebben afgevoerd (variërend tussen 1 maand en 40 jaar). Let op: alleen stallen van vijf jaar of ouder komen in aanmerking. Hieronder vindt u de indicatieve waarde zoals deze wordt gehanteerd, en die u naar rato van het aantal maanden dat de stal in gebruik is (zie hiervoor) kunt gebruiken voor uw situatie. 

 

Waarde/m2 in euro’s 

1 mnd oud

Waarde/m2 in euro’s 

39 jaar en 11 mnd oud 

Inname fosfaat of dierrechten 
Melkvee 837 167 100 procent
Varkens 549 94 80-95 procent

Vleeskuikens

Leghennen

Vleeskalkoenen

338

535

320

68

107

64

80-95 procent

 

 

Vleeskalveren 635 127 n.v.t.
Voor overig vee volgt een aanvullende waarde, deze is op dit moment nog niet bekend. 

Alleen de vierkante meters aan stal waarin dieren zijn gehuisvest, worden vergoed en niet de overige bedrijfsgebouwen.  

Voor deelname aan de regeling moet u de dier- of fosfaatrechten inleveren die aansluiten bij de omvang van uw veestapel in 2021. Wanneer u te weinig rechten hebt, moet u deze bijkopen zodat u aan de regeling kunt deelnemen. De waarde van de rechten wordt naar verwachting vergoed zonder afroming. De minister stelt de prijs voor de dier- en fosfaatrechten op 3 juli vast. Dan wordt duidelijk of deze overeenkomt met de marktprijs of iets daarboven ligt. 

Wat geeft de Lbv+-regeling extra?

Onderstaande tabel geeft inzicht in de Lbv+- en Lbv-regeling, inclusief de termijnen. 

  Lbv+ Lbv
Toelating Piekbelaster via site RVO, vanuit locatie bedrijf en vee 2021, >2.500 mol depositie Geen piekbelaster via site RVO, <2.500 mol depositie 
Vergoeding gebouw 120 procent 100 procent
Vergoeding dierrechten 100 procent 100 procent
Extra toekenning 45 euro/m2 stal bij sloop  n.v.t.
Budget 975 miljoen euro voor alle veehouderijen 

270 miljoen euro melkvee 

115 miljoen euro varkens 

115 miljoen euro pluimvee 

Toekenning beschikking Direct na 3 juli bij intekening op volgorde van binnenkomst totdat het budget benut is, volgt de beschikking  Achteraf, bij sluiting van de regeling per 5 april 2024, rangschikking gebaseerd op stikstofvracht van intekenaar, volgt de beschikking 
Fiscale herinvesteringsreserve voor boekwinst  Toegestaan Toegestaan
Definitieve overeenkomst  6 maanden na beschikking met getekende overeenkomst  6 maanden na beschikking met getekende overeenkomst 
Beroepsverbod  Ja, alleen voor de personen die deelnemen. Deze persoon mag in Nederland of Europa op een andere locatie niet meer dezelfde diersoort houden die hij had. Wel mag hij andere diersoorten houden. Buiten Europa mag wel dezelfde diersoort worden gehouden. Op de locatie die hij had mogen geen landbouwhuisdieren meer worden gehouden, wel is hobbymatig vee (o.a. paarden) toegestaan en voortzetting agrarisch bedrijf zonder vee (akkerbouw, ruwvoerteelt etc). Ja, alleen voor de personen die deelnemen. Deze persoon mag in Nederland of Europa op een andere locatie niet meer dezelfde diersoort houden die hij had. Wel mag hij andere diersoorten houden. Buiten Europa mag wel dezelfde diersoort worden gehouden. Op de locatie die hij had mogen geen landbouwhuisdieren meer worden gehouden, wel is hobbymatig vee (o.a. paarden) toegestaan en voortzetting agrarisch bedrijf zonder vee (akkerbouw, ruwvoerteelt etc).
Meerdere locaties  Deelname lijkt mogelijk met één locatie  Deelname lijkt mogelijk met één locatie 

Vervolg na inschrijven Lbv(+)

De Lbv- en Lbv+-regelingen richten zich op veehouders die openstaan voor (een gesprek over) vrijwillige beëindiging van hun veehouderijlocatie (stal en dierrechten). Veehouders worden na aanmelding door zaakwaarnemers van de RVO/provincie benaderd. Pas na aanmelding vindt een vervolggesprek plaats over of: 

 • veehouders op de locatie willen blijven wonen  
  • en/of de locatie willen gebruiken voor andere doeleinden dan veehouderij  
  • en/of de stallen wel/niet worden gesloopt  
  • en/of het gebouw wordt aangepast voor alternatief gebruik 
 • veehouders de grond willen houden of ook deels willen verkopen 
 • de provincie deze grond wil kopen voor gebiedsgerichte aanpak 
 • de minister achteraf besluit om de waarde van de dier-/fosfaatrechten aan te passen. Dit is afhankelijk van de deelname aan de regeling 

Pas daarna is er goed zicht of de vergoeding toereikend is voor uw bankschuld, wat de fiscale gevolgen zijn en wat u overhoudt. Na intekenen via het RVO-portaal ontvangt u een beschikking die zes maanden geldig is. De minister kan, bij te weinig capaciteit aan zaakwaarnemers om binnen zes maanden met veehouders tot overeenstemming te komen, de beschikking tijdelijk verlengen. 

Inschrijven Lbv+

Met name voor veehouders die overwegen om zich aan te melden is het bepalend of het bedrijf wel of geen piekbelaster is. Voor het overige is inschrijven niets anders dan de start voor een proces om binnen zes maanden tot definitieve afspraken te komen. Bij geen afspraak binnen zes maanden wordt de beschikking ingetrokken.  

Neem tijdig uw besluit, in elk geval vóór 3 juli

Flynth voorziet dat veehouders zich veelal zullen aanmelden om inzicht te krijgen of een handtekening onder een overeenkomst later echt verstandig is. Indien u overweegt te stoppen lijkt het verstandig u aan te melden voor de regeling waarvoor u in aanmerking komt, zeker in het geval van de regeling voor piekbelasters. U kunt dan later in het proces alsnog besluiten om niet door te zetten. Wij zijn ons bewust dat een besluit om echt te stoppen een grote stap is en veel verder gaat dan alleen de zakelijke overwegingen. In dit artikel informeren we u over de zakelijke kant van de keuze.   

Ons toegewijde team staat voor u klaar. Wij ondersteunen u, denken graag mee bij het maken van uw keuze en helpen u bij uw aanmelding. Met aandacht voor de milieuregels, uw bedrijf en uw toekomstwensen. De beslissing om deel te nemen raakt veel aspecten, naast de persoonlijke en emotionele kant, ook fiscale gevolgen, juridische vraagstukken en bedrijfseconomische keuzes. Neem zo spoedig mogelijk contact op met uw adviseur. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van het formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: