Mestbeleid en derogatie in 2024: hoe voldoet u aan de eisen?

 
Mestbeleid en derogatie in 2024: hoe voldoet u aan de eisen?
Gepubliceerd: 07-02-2024, laatst gewijzigd: 08-02-2024

Als melkveehouder bent u verplicht om vóór 15 maart 2024 uw bemestingsplan 2024 klaar te hebben. Dit bemestingsplan is vormvrij, maar de RVO heeft er een aantal eisen aan gesteld. Zoals een berekening van de geplande bemesting voor elk perceel, berekend vanuit de gewasbehoefte.  

U hoeft het bemestingsplan niet op te sturen aan de RVO, maar bewaart het plan gedurende minimaal vijf jaar in uw bedrijfsadministratie. Voor bedrijven zonder derogatie geldt dat het bemestingsplan uw planning van nutriëntengebruik op gewasniveau mag beschrijven. Het is dan niet noodzakelijk een planning per perceel op te nemen.  

Overweeg grondmonsters

Tip: overweeg om grondmonsters te nemen. Zo kunt u mogelijk meer dierlijke mest op uw percelen plaatsen. Let wel op: deze grondmonsters moeten vóór 15 mei 2024 genomen zijn. Bij 170 kilogram stikstof en 40 kilogram fosfaat geldt een maximum van ruim 15 kuub aan rundveedrijfmest per hectare die u meer mag gebruiken als de gronden naar een fosfaatklasse van 70 kg per hectare gaan. Deze fosfaatdifferentiatie moet u opgeven in de Gecombineerde Opgave (GO).  

Derogatie vanaf 2024

Derogatie wordt stap voor stap afgebouwd, van 230 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare landbouwgrond in 2024 naar 190 kilogram in 2025 en 170 kilogram in 2026.  

Er geldt een lagere gebruiksnorm van 210 kilogram (in 2024) voor met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden). Op gronden in Natura 2000-gebieden, grondwaterbeschermingsgebieden (GWB-gebied) en derogatievrije zones kunt u geen derogatie verkrijgen. 

 De voorwaarden waar u aan moet voldoen om een derogatievergunning te verkrijgen zijn onder andere: 

  • Uw bemestingsplan op perceelsniveau is uiterlijk 29 februari 2024 gereed.  
  • Grondmonsters mogen op 29 februari 2024 niet ouder zijn dan vier jaar en een maand. 
  • U mag geen gebruikmaken van fosfaatkunstmest 
  • Van 15 mei tot en met 15 september 2024 moet minimaal tachtig procent van het land onafgebroken gebruikt worden als grasland. 
  • Betaling van vijftig euro aan leges voor de derogatievergunning, plus het tarief voor het monitoren van milieueffecten. 
  • Strikte naleving van de regels uit de Meststoffenwet. 
  • Derogatiebedrijven voor het jaar 2023 hebben uiterlijk op 31 januari 2024 aanvullende gegevens ingediend. 
  • Als u in 2023 geen derogatie hebt aangevraagd maar dit in 2024 wel van plan bent, moet u uw aanvullende gegevens vóór 29 februari 2024 doorgeven. 

Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie

Deze subsidie wordt in 2024 weer opengesteld. Verdere informatie en voorwaarden volgen binnenkort vanuit de RVO.  

Belangrijke data mestbeleid

Data 

Acties 

1 januari t/m 31 januari 2024 

Doorgeven aanvullende gegevens 

1 januari t/m 15 mei 2024 

Aanmelden stikstofdifferentiatie 

1 januari t/m 31 augustus 2024 

Melden mest waterverdund uitrijden 

25 januari t/m 29 februari 2024 

Aanvragen derogatievergunning 

Uiterlijk 29 februari 2024 

Opstellen verplicht bemestingsplan derogatiebedrijven 

Uiterlijk 15 maart 2024 

Opstellen verplicht bemestingsplan overige bedrijven 

1 februari t/m 1 juni 2024 

Aanmelden equivalente maatregel 

1 maart t/m 15 mei 2024 

Indienen Gecombineerde Opgave 

1 maart t/m 15 mei 2024 

Aanmelden fosfaatdifferentiatie 

1 juni t/m 31 augustus 2024 

Melden grasland vernieuwen 

Uiterlijk 1 oktober 2024 

Doorgeven vanggewas na maïs 

15 oktober t/m 30 november 2024 

Definitieve aanvraag GLB 2024 en aanmelding 2025 

Ondersteuning mestbeleid

Hebt u vragen over derogatie en mestafvoer? Of over uw specifieke situatie? Uw adviseur van Flynth ondersteunt u. Samen kijken we of u voor de subsidie Blijvend Grasland Areaal (BGA-regeling) in aanmerking komt. We ondersteunen u graag bij de BGA-subsidieaanvraag. En bij het vaststellen van de omvang, het nut en de noodzaak van een eventueel te vormen voorziening voor extra mestafvoer als gevolg van de afbouw van derogatie. Neem hiervoor contact op met uw adviseur of maak gebruik van onderstaand formulier.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: