Prinsjesdag - internationaal

Prinsjesdag - internationaal

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie uit de belastingplannen voor 2020 als het gaat om internationaal ondernemen

Internationale maatregelen

Welke maatregelen zijn voor internationaal ondernemen? Flynth bekeek naar aanleiding van Prinsjesdag voor u de belastingplannen voor het aankomende jaar. Op deze pagina vindt u relevante informatie uit de belastingplannen voor 2020.

Vijf maatregelen

Vanaf 2021 moet u bronbelasting afdragen over rente- en royaltybetalingen richting belastingparadijzen. Zorg dat u de relevante geldstromen en de consequenties voor uw onderneming tijdig in beeld hebt.

Einde aan belastingvrij doorsluizen

Nederland is een populair land om rente en royalty’s door te sluizen naar belastingparadijzen. Nederlandse vennootschappen en instellingen kunnen zulke betalingen namelijk zowel belastingvrij ontvangen als uitbetalen – ook uit en naar het buitenland. Daar wil het kabinet nu een eind aan maken. Daarom komt er vanaf 1 januari 2021 een bronbelasting op rente- en royaltybetalingen naar laagbelastende landen. Het tarief van deze bronbelasting is gelijk aan het hoogste tarief voor de vennootschapsbelasting.

Voor sterk verbonden partijen

Deze maatregel is niet alleen gericht op brievenbusmaatschappijen. Het is ook de bedoeling om te voorkomen dat ondernemingen met echte activiteiten winsten verschuiven naar belastingparadijzen. Wel gaat het alleen om betalingen aan gelieerde partijen die zo sterk met elkaar verbonden zijn dat de activiteiten van de een bepalend zijn voor die van de ander. Dat is in ieder geval zo als meer dan 50% van de statutaire stemrechten vertegenwoordigd zijn.

Neem tijdig maatregelen

In de nieuwe wet komen ook een aantal bepalingen om specifieke misbruiksituaties tegen te gaan. Sommige van deze bepalingen gelden al vanaf 1 januari 2020. Opereert uw concern internationaal, dan is het zaak om rente- en royaltystromen al op korte termijn in beeld te brengen en uit te zoeken welke consequenties deze wet voor uw onderneming heeft.

De inspecteur van de Belastingdienst kan straks in meer gevallen een eerder afgegeven beschikking over een voort te wentelen rentesaldo herzien. Dit geeft de fiscus meer ruimte om ten onrechte gegeven toestemming weer in te trekken. Verder kunt u straks een beschikking krijgen over het in mindering brengen van een voortgewenteld rentesaldo op de winst.

De earningstrippingmaatregel is in 2019 in de vennootschapsbelasting ingevoerd op grond van Europese wetgeving. De maatregel beperkt de aftrek die ondernemingen bij leningen mogen toepassen over het rentesaldo: het verschil tussen betaalde en ontvangen rente. Deze aftrekruimte bestaat uit het hoogste van de volgende twee bedragen:

  • 30% van de gecorrigeerde winst van de onderneming (de zgn. EBITDA)
  •  € 1 miljoen.

Voor zover het rentesaldo hier bovenuit komt, is het meerdere niet aftrekbaar. Is een deel van de rente in een bepaald jaar niet aftrekbaar, dan kunt u dit eventueel doorschuiven (voortwentelen) naar volgende jaren. De Belastingdienst geeft goedkeuring voor zo’n constructie met een beschikking.

Nieuw feit, kwade trouw of kenbare fout zijn voldoende

Het kabinet stelt voor om de inspecteur ruimte te geven om zo’n beschikking later te herzien en zo het voort te wentelen rentesaldo aan te passen. Momenteel heeft de inspecteur geen mogelijkheid om een dergelijke beschikking aan te passen maar straks is een nieuw feit, kwade trouw of een voor de belastingplichtige redelijkerwijs kenbare fout voldoende. De inspecteur moet hierbij dezelfde termijn in acht nemen als bij navordering van te weinig geheven belasting (5 jaar). Deze mogelijkheid tot herziening geldt overigens ook voor al afgegeven beschikkingen.

Ook beschikking over winstverlaging mogelijk

Het is ook de bedoeling dat de inspecteur straks een beschikking kan afgeven om goed te keuren dat de winst van een bepaald jaar wordt verminderd met een voortgewenteld rentesaldo van een eerder jaar. Dit moet de rechtszekerheid voor belastingplichtigen vergroten.

Onduidelijkheid over de definitie van een ‘vaste inrichting’ werkt internationale belastingontduiking in de hand. Daarom maakt het kabinet de definitie uit het geldende belastingverdrag leidend. Dit moet voorkomen dat op grond van de nationale wet geen sprake is van een vaste inrichting, terwijl het verdrag met het betreffende land wel het heffingsrecht aan Nederland toewijst. Er zou dan namelijk helemaal geen belastingheffing plaatsvinden.

Belastingverdrag bepaalt definitie

Heeft een buitenlandse onderneming een ‘vaste inrichting’ – bijvoorbeeld een filiaal - in Nederland, dan is dat een reden om deze onderneming hier belasting te laten betalen. Alleen is niet altijd duidelijk wat een vaste inrichting precies is. Van die onduidelijkheid maken internationale bedrijven gebruik om belasting te ontduiken. Het kabinet kiest daarom voor duidelijkheid: in de nationale wetgeving voor loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting gaat de definitie gelden uit het belastingverdrag tussen Nederland en het vestigingsland van de betreffende onderneming.

Zonder verdrag geldt standaarddefinitie

Heeft Nederland geen belastingverdrag met het vestigingsland van de onderneming, dan gaat de wet aansluiten bij de definitie van een vaste inrichting volgens de meest recente versie van het modelverdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de bijbehorende internationale antimisbruikmaatregelen in het kader van het BEPS-project.

U kunt op termijn waarschijnlijk alleen nog stakingsverliezen aftrekken van de winst als de gestaakte onderneming of bedrijfsactiviteit zich binnen de EU of de EER bevond. De beoogde maatregel moet nog worden omgezet in een wetsvoorstel en zou moeten ingaan vanaf 2021.

Op dit moment kunt u bij ontbinding van een dochteronderneming of staking van een bedrijfsactiviteit in het buitenland onbeperkt verliezen aftrekken van hun Nederlandse winst. De Nederlandse fiscus loopt zo veel belastinginkomsten mis. Daarom stelt het kabinet voor om de liquidatie- en stakingsverliesregeling met ingang van 2021 aan te scherpen.

Afgrenzing tot de EU en de EER

Doel van de aanpassing is om het aantal situaties waarin een verlies op de winst in aftrek kan worden gebracht flink te beperken. Het kabinet koerst hierbij op afgrenzing van de regeling tot de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Bevindt een te staken deelneming of vaste inrichting zich hier buiten, dan zou toepassing van de Nederlandse regeling voor liquidatie- en stakingsverliezen niet langer mogelijk moeten zijn. In gevallen waarin liquidatie- en stakingsverliezen wel aftrekbaar blijven, wil het kabinet de planbaarheid beperken.

Kabinet omarmt voorstel GroenLinks

Met deze voorgenomen maatregelen omarmt het kabinet de strekking van een initiatiefwetsvoorstel dat GroenLinks eerder dit jaar indiende. Met 2021 als beoogd invoeringstijdstip is er tijd voor de gebruikelijke advies- en inspraakprocedures en parlementaire goedkeuring.

Bent u actief op een van de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius of Saba, dan heeft u te maken met heel wat specifieke fiscale regels. Hierin treden volgens de kabinetsplannen voor 2020 diverse kleinere wijzigingen in op. Een overzicht.

Factureringsplicht bij werkzaamheden en diensten

In Caribisch Nederland wordt een factureringsplicht ingevoerd voor iedereen die werkzaamheden of diensten verricht voor personen bij wie hij niet in dienst is.

Kortere bewaarplicht loonbelasting, accijnzen

Het kabinet verkort de bewaarplicht voor loonbelastingverklaringen en voor de Douane- en Accijnswet BES tot zeven jaar.

Andere fiscale behandeling bijzondere beloningen

De Wet inkomstenbelasting BES bevat een bijzondere regeling voor gevallen waarin loon is belast volgens de tabel voor bijzondere beloningen. Grensbedragen bepalen hierbij of de fiscus al dan niet een aanslag oplegt en voorheffingen verrekend. Het kabinet stelt voor om deze bijzondere regeling te schrappen en in deze situaties de algemene regeling te hanteren.

Verplicht gewaarmerkt afschrift jaarrekening

Het kabinet wil instellingen die volgens de Belastingwet BES geacht worden in Nederland te zijn gevestigd, voortaan verplichten om een gewaarmerkt afschrift van de jaarrekening in te dienen bij de inspecteur.

Invoering rentevergoeding bij late terugbetaling

De Belastingwet BES kent momenteel geen regeling voor rentevergoeding in gevallen waarin de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) te laat betaalt. Het kabinet stelt voor om zo’n regeling in te voeren. Belastingplichtigen zijn al langer verplicht om bij te late betaling rente te betalen.

Beperking 0%-tarief Bonaire

Alleen personenauto’s die helemaal geen CO2 uitstoten komen straks bij invoer nog voor de belastingvrijstelling in aanmerking.

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar belastingadvies@flynth.nl of bel 088 236 77 77. We zijn u graag van dienst!