CORONAMAATREGELEN

NOW 2.0: belangrijkste maatregelen uit steunpakket ondernemers op een rij

NOW 2.0: belangrijkste maatregelen uit steunpakket ondernemers op een rij
Gepubliceerd: 27-05-2020, laatst gewijzigd: 09-02-2021

Op 20 mei heeft het kabinet bekend gemaakt dat de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd met drie maanden. De verlengde regeling, NOW 2.0, is in de basis gelijk gebleven aan het vorige steunpakket, wel is een aantal voorwaarden aangepast. Flynth heeft de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers op een rij gezet.

 

NOW regeling - 2.0

De regeling wordt met drie maanden verlengd. Het kabinet streeft ernaar om het tweede aanvraagtijdvak open te stellen per 6 juli 2020. In grote lijnen bevat de regeling NOW 2.0 de volgende maatregelen: 

Tegemoetkoming loonkosten
Werkgevers met een omzetdaling van tenminste 20% kunnen een tegemoetkoming voor de loonkosten vragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom.

Referentiemaand maart
De referentiemaand voor de loonsom waarop de NOW-subsidie gebaseerd is, wordt de maand maart.

Omzetdaling vastgesteld over periode van drie maanden 
De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Als de werkgever voor de tweede keer een beroep doet op de NOW regeling moet de periode aansluiten op de periode in het eerste tijdvak.

Verhoging vaste forfaitaire-opslag
Het kabinet verhoogt de vaste forfaitaire-opslag in de verlengde NOW van 30% naar 40%.

Ontslagboete vervalt voor tweede tijdvak
De ontslagboete van 50% bij bedrijfseconomisch ontslag, vervalt voor de NOW-subsidie voor het tweede tijdvak (juni, juli, augustus). Bij de afrekening wordt de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd.

Verplicht overleg vakbonden bij collectief ontslag
Bij collectief ontslag (20 of meer werknemers) is overleg met vakbonden verplicht en geldt een wachttermijn van 1 maand.

Tijdelijk geen dividend of bonussen uitkeren 
Een bedrijf of groep mag bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen over 2020. Deze periode duurt tot en met de aandeelhouders- of bestuursvergadering waarin de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld. 

Bij- en omscholing stimuleren
Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Het kabinet komt met een aanvullend crisispakket NL leert door, waar 50 miljoen euro voor beschikbaar wordt gesteld.

Werkelijke loonsom bij subsidievaststelling
Let op: Als de werkelijke loonsom in de subsidieperiode lager blijkt dan de gehanteerde berekening in het voorschot van de referentieperiode (januari of maart), wordt bij de definitieve subsidievaststelling de werkelijke (lagere) loonsom aangehouden.

 

Wijzigingen NOW-regeling 1.0 

De eerste NOW-regeling (NOW 1.0) wordt op enkele punten gewijzigd:

Overlap voorkomen
Om overlap tussen de definitieve vaststelling van de eerste periode en de aanvraag van de tweede periode te voorkomen, kan de vaststelling van de eerste subsidieperiode aangevraagd worden vanaf 7 september 2020. Als voor beide tijdvakken subsidie is aangevraagd, kan definitieve vaststelling niet eerder dan na afloop van het tweede tijdvak worden aangevraagd. 

Loonsombepaling seizoensbedrijven 
De loonsombepaling voor seizoensbedrijven is aangepast, zodat deze bedrijven mogelijk (alsnog) in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Dit geldt ook voor andere bedrijven en organisaties die een hogere gemiddelde loonsom hebben in de periode maart tot en met mei dan in januari. Voor deze aanvulling gelden de volgende voorwaarden:

  • De loonsom in de periode maart t/m mei 2020 moet hoger zijn dan drie keer de loonsom in januari. 
  • De hoogte van de loonsom in april en mei 2020 wordt gemaximeerd op het niveau van maart. 
    Let op: De aanpassing wordt pas bij de definitieve subsidievaststelling gedaan. De bevoorschotting wordt niet aangepast. Werkgevers zullen deze aanpassing van de eerste tegemoetkoming dus op zijn vroegst in september ontvangen. 

Afwijking standaardregel voor omzetbepaling ook van toepassing bij bedrijfsovername

Bij bedrijfsovername kan sprake zijn van een niet representatieve omzet- of loonsombepaling. Daarom stelt het kabinet nu voor om het mogelijk te maken de afwijking van de standaardregel voor omzetbepaling van startende ondernemingen, ook toe te passen bij een bedrijfsovername. Ook wordt voorgesteld om de loonsombepaling voor seizoensbedrijven toe te passen bij een onderneming die een andere bedrijf heeft overgenomen en daardoor in januari geen representatieve loonsom heeft. 

Let op: Als de werkelijke loonsom in de subsidieperiode lager is dan de in de berekening van het voorschot gehanteerde referentieperiode (januari of maart), dan wordt bij de definitieve subsidievaststelling de werkelijke (lagere) loonsom gehanteerd. 

Aanvraagtijdvak verlengd
In verband met de wijzigingen en de nieuwe mogelijkheden voor sommige werkgevers, wordt het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche verlengd. Bedrijven mogen tot en met 5 juni 2020 subsidie aanvragen voor het eerste tijdvak.

Accountantsverklaring nodig bij subsidie vanaf €25.000 

Bij een subsidie van meer dan €25.000 (voorschot € 20.000) is een verklaring nodig van een derde deskundige. Als de subsidie meer dan €125.000 (voorschot € 100.000) bedraagt moet dit een controleverklaring van een accountant zijn. Beide verklaringen kan Flynth voor u verzorgen. Voor informatie over deze verklaringen kunt u terecht bij uw Flynth adviseur. 

 

Onvermijdelijk ontslag?

Het coronavirus heeft op veel bedrijven een negatief financieel effect. Om financieel gezond te blijven, zal het voor sommige werkgevers noodzakelijk zijn om afscheid te nemen van werknemers. Wilt u zich hierop voorbereiden of heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op. Of ga naar meer info over advies over HR zaken door Flynth.
 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Hank Adriaans Directeur HR Services bij Flynth Hank Adriaans

Hank.Adriaans@Flynth.nl