Maak bezwaar tegen box 3-heffing

 
Maak bezwaar tegen box 3-heffing
Gepubliceerd: 15-11-2023, laatst gewijzigd: 16-11-2023

Hebt u een belastingaanslag box 3 ontvangen? Maak dan indien van toepassing tijdig bezwaar. Zeker als de aanslag gebaseerd is op een forfaitair box 3-rendement dat hoger is dan het werkelijke rendement. Wij lichten het graag toe.  

Achtergrond  

De Hoge Raad heeft in het zogenaamde kerstarrest van 24 december 2021 geoordeeld dat het box 3-stelsel sinds 1 januari 2017 een schending vormt van het Europees recht. Daarom is de wetgever met een nieuw systeem gekomen, waarin echter nog steeds wordt gewerkt met forfaits en dus niet wordt uitgegaan van het werkelijk behaalde rendement. Inmiddels hebben verschillende lagere rechters geconstateerd dat het forfaitair rendement volgens het nieuwe systeem soms hoger is dan het werkelijk rendement en dus onvoldoende rechtsherstel is geboden.  

 Advocaat-generaal Wattel heeft onlangs in zijn advies aan de Hoge Raad laten weten dat volgens hem een heffing gebaseerd op gemiddelde rendementen bij bezitters van ander vermogen dan spaargeld, nog altijd in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod.  

Daarom moet (meer) rechtsherstel worden geboden als het totale rendement op basis van het geboden wettelijke rechtsherstel en het werkelijke totale rendement te ver uit elkaar liggen in het nadeel van de belastingplichtige. Wattel heeft de Hoge Raad dan ook geadviseerd om met het oog daarop een foutmarge te bepalen waarbinnen het verschil nog acceptabel is. Het woord is nu aan de Hoge Raad en de uitspraak wordt in het eerste half jaar van 2024 verwacht.  
Hoe dan ook is het voorlopig aan te raden om tijdig in bezwaar te gaan tegen een opgelegde aanslag die is gebaseerd op een forfaitair box 3-rendement dat het werkelijke rendement overtreft.  

Bezwaar maken? 

Maak tijdig bezwaar. De normale bezwaartermijn is zes weken. De bezwaartermijn begint op de dag na die van de dagtekening op het aanslagbiljet.  

Let op: Is de bezwaartermijn overschreden, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om de aanslag inkomstenbelasting ambtshalve te verminderen. Dat moet u wel doen binnen vijf jaar na afloop van het desbetreffende belastingjaar. Voor aanslagen 2018 dient u dit dus vóór 1 januari 2024 te doen.  
Een verzoek mag normaal gesproken ook niet gebaseerd zijn op nieuwe rechtspraak. Dient u dus een verzoek om ambtshalve vermindering pas in nadat de Hoge Raad een gunstig oordeel heeft geveld, dan loopt u een reële kans dat u te laat bent. 
Wilt u uw rechten dus voorbehouden, dien dan een verzoek om ambtshalve vermindering in vóórdat de Hoge Raad in de hiervoor genoemde zaak oordeelt. Voor het jaar 2018 moet dat sowieso vóór 1 januari 2024 gebeuren.  

Let op: Belastingplichtigen die niet hebben meegelopen met de massaalbezwaarprocedures 2017-2020 en van wie de aanslag onherroepelijk was op 24 december 2021 is vooralsnog geen rechtsherstel geboden. Zij lopen automatisch mee met de zogenaamde massaalbezwaarplusprocedure 2017-2020 waarin moet worden beoordeeld of zij toch recht hebben op rechtsherstel. Zij hoeven dus voor deze aanslag niet zelfstandig een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. 

Vragen? 

Hebt u vragen over dit onderwerp of hebt u recent een aanslag ontvangen? De specialisten van Flynth kijken graag met u mee of het indienen van een bezwaar passend is. Let op: dit moet binnen zes weken na dagtekening op de aanslag. Uiteraard kunnen we u ook van dienst zijn bij het maken van bezwaar. Neem contact op met uw adviseur van Flynth of maak gebruik van onderstaand contactformulier.  

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip

Geschreven door: