Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang? Tip voor box 2 in 2023

 
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang? Tip voor box 2 in 2023
Gepubliceerd: 15-11-2023, laatst gewijzigd: 16-11-2023

Hebt u een aanmerkelijk belang in een vennootschap? Dan betaalt u hierover mogelijk belasting in box 2. Het kabinet stelt voor om in 2024 twee belastingschijven te introduceren in box 2. Is het verstandig nog in 2023 dividend uit te keren? Of kunt u hiermee (voor een gedeelte of het volledige bedrag) beter wachten tot 2024? 

Nog in 2023 dividend uitkeren?

In 2023 hebt u nog te maken met slechts één tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang (ab). Dit ab-tarief is nu 26,9 procent. Volgend jaar krijgt u te maken met een progressief tarief. Het ab-tarief over de eerste schijf van 67.000 euro is vanaf 2024 dan 24,5 procent. Voor het bedrag boven deze drempel bent u naar alle waarschijnlijkheid echter 33 procent verschuldigd.

Of en wanneer u de bv het beste dividend kunt laten uitkeren, nog in 2023 of later, hangt af van de feiten, maar ook van uw toekomstplannen, verwachtingen én de ontwikkeling van de verschillende belastingtarieven. Deze combinatie aan factoren zorgt voor een complexe keuze. Bespreek met uw adviseur wat in uw situatie passend kan zijn en maak zo een weloverwogen keuze.

Dividend van maximaal 134.000 euro?

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en hebt u een partner? Dan kan het al snel voordeliger zijn om tot het nieuwe jaar te wachten met een dividenduitkering. In 2024 geldt er weliswaar een hoger tarief in de tweede schijf, maar u en uw partner kunnen allebei gebruikmaken van de eerste schijf van 67.000 euro. En het tarief in die schijf is met 24,5 procent in 2024 juist lager dan het tarief van 26,9 procent dat in 2023 geldt. Daarbij is het goed om te weten dat inkomen uit aanmerkelijk belang onder het gemeenschappelijk inkomen valt. Verdeel een dividenduitkering van 134.000 euro dus gelijk tussen u en uw partner in allebei uw aangiften. Dan maakt u optimaal gebruik van het lage tarief in de eerste schijf.

Let op: Hebt u meer dan 700.000 euro schuld bij uw bv, dan krijgt u te maken met een belastingheffing als gevolg van de regeling van het excessief lenen bij de bv. Een van de mogelijkheden om daaraan te ontkomen is om nog in 2023 dividend uit te keren.

Een groot bedrag aan liquide middelen nodig?

Hebt u een groot bedrag aan liquide middelen nodig? Dan kán het juist verstandig zijn dat de bv nog dit jaar het deel dat in 2024 in de hoogste schijf van 33 procent zou vallen uitkeert en het deel dat in 2024 in de eerste schijf valt uitstelt tot 2024. Dat is dan snel verdiend.

Tip: Hebt u samen met uw echtgeno(o)t(e) een schuld bij uw bv van meer dan 700.000 euro dan is het mogelijk verstandig dat uw bv dividend aan u uitkeert, waarmee u een deel van die schuld nog in 2023 aflost.

Let op! Leidt een dividenduitkering tot een verhoging van uw box 3 inkomen? Bedenk dan ook dat het box 3-tarief in 2024 wordt verhoogd naar 36 procent en u daar meteen op de peildatum van 1 januari 2024 mee wordt geconfronteerd.

Let op: Uw bv mag alleen dividend uitkeren voor zover het eigen vermogen van uw bv hoger is dan de wettelijke en statutaire reserves. Verder moet uw bv ook na het uitkeren van het dividend aan haar betalingsverplichtingen kunnen blijven voldoen. Hebt u in het verleden een tegemoetkoming vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ontvangen? Dan kunt u daarnaast nog worden geconfronteerd met het daarbij in bepaalde gevallen geldende dividendverbod. Overleg voorafgaand aan de dividenduitkering met uw adviseur van Flynth.

Tip: Het voorgaande maakt duidelijk dat het antwoord op de vraag of het verstandig is om dividend uit te keren afhankelijk is van veel factoren, waaronder uw eigen toekomstplannen. Bespreek een en ander met uw adviseur.

Excessief lenen en aflossen op schuld aan uw bv

U mag niet onbeperkt onbelast lenen van een eigen bv. Komt het totaal dat u samen met uw partner bij uw bv leent op 31 december 2023 uit boven 700.000 euro, dan betaalt u 26,9 procent belasting over het bedrag boven de drempel van 700.000 euro. Dat bedrag wordt gezien als een (fictieve) dividenduitkering in box 2.

Ga in voorkomende gevallen samen met uw adviseur na of u ervoor kunt zorgen dat u onder de drempel van 700.000 euro blijft. Daarbij kunt u onder meer denken aan de volgende mogelijkheden, maar misschien zijn er in uw geval ook andere ‘maatwerkoplossingen’ mogelijk:

  • Hebt u privébeleggingen? Ga dan na of u die kunt overdragen aan uw bv en de verkoopprijs kunt verrekenen met (een deel van uw schuld). U zou die beleggingen ook kunnen verkopen aan derden en met de opbrengst op de schuld bij uw bv kunnen aflossen.
  • Hebt u ook een of meer vorderingen op uw bv? Ga dan na of u de schulden en vorderingen met elkaar kunt verrekenen. Dat gebeurt namelijk niet automatisch.
  • Herfinancier zo mogelijk nog vóór het eind van het jaar een deel van uw schuld bij de bv door deze af te lossen met het aangaan van een lening in privé bij een bank.
  • Laat uw bv dividend aan u uitkeren waarmee u uw schuld aan de bv kunt aflossen. U betaalt in dat geval ook wel 26,9 procent belasting, maar u bent ook meteen (deels) af van de schuld.

Eigenwoningschulden behoren niet tot de schulden voor toepassing van deze regeling. Voor eigenwoningschulden van na 31 december 2022 geldt daarbij als aanvullende voorwaarde dat aan de bv een recht van hypotheek is verstrekt.

Tip: De kans is groot dat de drempel van 700.000 euro voor belastingheffing bij excessief lenen bij de bv eind volgend jaar daalt naar 500.000 euro. Ook daarom kan het slim zijn om de schuld nu alvast verder omlaag te brengen.

Meer informatie?

Hebt u vragen over box 2 of hebt u behoefte aan advisering in het kader van het excessief lenen? Stel uw vraag aan onze belastingadviseurs. U kunt hiervoor gebruikmaken van het contactformulier. De specialisten staan voor u klaar.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Eindejaarstip

Geschreven door: