Toeslagen

Toeslagen

De relevante informatie over toeslagen.

Toeslagen

Het kabinet heeft een aantal aanpassingen voorgesteld op het gebied van toeslagen. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Het recht op kindertoeslag wordt vanaf 2021 vastgesteld naar rato van het bedrag aan kosten voor kinderopvang dat de ouder tijdig heeft betaald. Dit moet voorkomen dat bij ouders die de kosten slechts gedeeltelijk betalen achteraf het volledige bedrag aan toeslag wordt teruggevorderd.

Ook krijgt de Belastingdienst/Toeslagen de bevoegdheid om bij bijzondere omstandigheden de terugvordering van kinderopvangtoeslag te matigen. Daarnaast komt er meer ruimte voor belanghebbenden om hun zienswijze kenbaar te maken bij het vaststellen van een definitieve beschikking. Dit moet tot meer maatwerk leiden.

Voortaan is er onderscheid tussen de nabetaling aan een toeslaggerechtigde en het terugvorderen van (voorschotten op) toeslagen. Het terugvorderen van eerder verleende tegemoetkomingen of voorschotten wordt beperkt en gekoppeld aan de doelmatigheidsgrens voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst/Toeslagen zal terug te vorderen bedragen tot € 47 (bedrag in 2020) niet meer innen. Deze doelmatigheidsgrens gaat niet gelden voor nabetalingen aan toeslaggerechtigden!

Belanghebbenden moeten alle informatie verstrekken die voor de toekenning van toeslagen nodig is. Zij krijgen minimaal twee weken de tijd om te reageren op een herinnering op een verzoek om informatie (aanmaning). Uiterlijk bij die aanmaning moet de Belastingdienst/Toeslagen aangeven wat de mogelijke gevolgen zijn van het niet nakomen van de informatieverplichting. Bovendien moet de Belastingdienst zich vóór de aanmaning al redelijkerwijs hebben ingespannen om de informatie te verkrijgen.

Op een nog nader te bepalen tijdstip wil het kabinet een regeling voor het kwijtschelden van toeslagschulden invoeren. Het gaat om gevallen waarin het buitengewoon bezwaarlijk is om een terugvordering geheel of gedeeltelijk te voldoen. Hiervan is sprake als er geen middelen zijn of worden verwacht om een schuld binnen afzienbare tijd af te kunnen lossen. Ook andere omstandigheden zijn denkbaar, maar er zullen strikte voorwaarden gelden. Onder de kwijt te schelden bedragen vallen ook invorderingskosten, invorderingsrente en boetes.

Vaak ontstaan problemen doordat de Belastingdienst/Toeslagen burgers als toeslagpartners aanmerkt en daardoor toeslagen terugvordert. Daarom veranderen hierin een aantal zaken. Zo wordt het voor gehuwde partners mogelijk om het partnerschap voor de toeslagen te beëindigen als één van hen wordt opgenomen in een verzorgingshuis. Ook komt er een uitzondering voor twee personen die allebei een zakelijke huurovereenkomst met een derde hebben. Bovendien zal het partnerschap niet meer terugwerken naar het begin van het kalenderjaar, maar ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand.

Voor het vaststellen van het recht op zorgtoeslag kijkt de Belastingdienst/Toeslagen niet langer of de toeslagpartner verplicht is verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Nu ontvangt de aanvrager geen zorgtoeslag als zijn partner geen zorgverzekering heeft, voortaan ontvangt hij 50% van de tweepersoonstoeslag. Het maakt daarbij niet uit wat de reden is dat de partner geen zorgverzekering heeft.

knop prinsjesdag

Vragen?

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Welke gevolgen heeft het belastingplan 2023 voor u en uw onderneming? Neem voor vragen gerust contact met ons op. Onze experts voorzien u graag van het juiste advies.