Emigratie en pensioenopbouw in Nederland

Emigratie en pensioenopbouw in Nederland

Conserverende aanslag beperkt

Voorgesteld wordt dat conserverende aanslagen ter zake van pensioenrechten en lijfrenteaanspraken niet kunnen worden opgelegd voor zover deze zien op:

  • uitgaven voor lijfrenteaanspraken die zijn gedaan in de periode vóór 1 januari 1992 of in de periode van 1 januari 2001 tot en met 15 juli 2009;
  • aanspraken en bijdragen ingevolge een pensioenregeling die vóór 16 juli 2009 niet tot het loon zijn gerekend.

 

Een conserverende aanslag mag wel betrekking hebben op pensioenrechten en lijfrenteaanspraken die zijn opgebouwd na 15 juli 2009. De aanleiding voor deze wijziging is een arrest van de Hoge Raad uit 2017. Ons hoogste rechtscollege heeft toen geoordeeld dat het opleggen van een conserverende aanslag ter zake van pensioenrechten en lijfrenteaanspraken in bepaalde situaties in strijd is met door Nederland gesloten belastingverdragen. Nederland handelde daarbij in strijd met de goede trouw ten aanzien van de verdragspartners waarmee een verdrag ter voorkoming van dubbelen belasting was gesloten, aldus de Hoge Raad. Onder de meeste belastingverdragen is het heffingsrecht over inkomsten uit pensioenen en lijfrenten namelijk exclusief toegewezen aan de woonstaat. Om te voorkomen dat Nederland bij emigratie het heffingsrecht over dergelijke aanspraken zou verliezen, werd in dergelijke gevallen een conserverende aanslag opgelegd. Hierdoor trok Nederland in feite eenzijdig (alsnog) het heffingsrecht naar zich toe en dat was niet toegestaan

TIP

TIP

Ga bij emigratie na of de woonstaat het volledige heffingsrecht heeft over lijfrente- of pensioeninkomsten. Zo ja, maak dan bezwaar tegen de opgelegde conserverende aanslag.


Nederland zet momenteel bij de huidige en toekomstige verdragsonderhandelingen in op een (gedeeltelijke) bronstaatheffing op pensioenen en lijfrentes. Hier vindt u een overzicht van landen waarmee Nederland belastingverdragen mee heeft.