Prinsjesdag voor de particulier

Prinsjesdag voor de particulier

 

Alle ins & outs van de Miljoenennota voor u als particulier

Miljoenen nota - particulier

Flynth bekeek naar aanleiding van Prinsjesdag voor u de belastingplannen voor het aankomende jaar. Op deze pagina vindt u relevante informatie uit de belastingplannen voor 2020.

Het kabinet wil een lastenverlichting voor burgers doorvoeren. Het wetsvoorstel Belastingplan 2020 bevat diverse maatregelen die de inkomstenbelasting verlagen en (meer) werken nog lonender maken. Het gaat onder meer om de versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel. De invoering die aanvankelijk in 2021 zou plaatsvinden, wordt al in 2020 gerealiseerd, met voor 2020 een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%. Ook worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. De verhoging van de algemene heffingskorting pakt positief uit voor lagere inkomens.

Op grond van oud overgangsrecht (2001) vindt belastingheffing over oude lijfrente-uitkeringen pas plaats nadat de uitkeringen de niet in aftrek gebrachte inleg overtreffen. Deze regeling zou eindigen per 1 januari 2021, waarbij een afrekenverplichting ontstond bij de overgang van de polis van box 1 naar box 3. Er zou in één keer belasting moeten worden betaald over de poliswaarde minus de niet in aftrek gebrachte inleg. Voorgesteld is de regeling na 1 januari 2021 voort te laten bestaan zonder afrekenverplichting. Dit geldt ook voor bepaalde buitenlandse pensioenen.

Let op!

Zuivere saldolijfrenten, waarvoor in het geheel geen aftrek van de inleg kon plaatsvinden, moeten wel per 1 januari 2021 naar box 3 met een afrekenverplichting.

Het kabinet wil de tarieven van de energiebelasting aanpassen door aardgas zwaarder en elektriciteit minder te belasten. Doel is investeringen in verduurzaming van woningen te stimuleren doordat zulke investeringen door de aanpassingen van de tarieven zich sneller terug verdienen. Ook verhoogt het kabinet de belastingvermindering op energiebelasting. Daarvan profiteren vooral huishoudens. De energiebelasting in de eerste schijf op aardgas wordt in 2020 verhoogd met 4 cent per m3. In de 6 jaar daarna wordt dit tarief jaarlijks met telkens 1 cent per m3 verhoogd. Ook het tarief voor de glastuinbouw wordt in de eerste schijf evenredig verhoogd, met 0,642 cent per m3 in 2020 en met 0,161 cent per m3 in de 6 jaar daarna.

Als een verhuurder op of na 1 januari 2020 begint met de bouw van een woning in een aangewezen schaarstegebied en deze woning binnen vijf jaar realiseert, kan hij zichzelf verhuurderheffing besparen. Maar dan moet de woning wel een huurprijs hebben onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag (€ 607,46 in 2019). De minimale investeringskosten moeten € 62.500 bedragen. Voldoet de verhuurder aan deze en nog een paar andere voorwaarden, dan bedraagt de heffingsvermindering in principe € 25.000 per woning.

Tip

De gehele provincie Utrecht, het oosten van Noord-Brabant, de Betuwe en de Veluwe, een groot deel van het midden en zuiden van Noord-Holland, Leiden en de Bollenstreek zijn in ieder geval aangewezen schaarstegebieden.

Er wordt geen belastingrente berekend als voor de eerste dag van de negende maand na een overlijden een aangifte erfbelasting wordt ingediend of een verzoek om een voorlopige aanslag wordt gedaan, en de aanslag overeenkomstig de aangifte of het verzoek wordt opgelegd. Voorgesteld is om deze regeling ook toe te passen in situaties waarin de aangiftetermijn niet aanvangt op de dag van het overlijden, bijvoorbeeld als er vanwege een zwangerschap onzekerheid bestaat over de persoon van de erfgenaam. De aangifte of het verzoek om een voorlopige aanslag moet dan binnen de aangiftetermijn die in de betreffende situatie geldt, zijn ingediend.

Tip

Als de aangifte niet tijdig is ingediend, wordt op basis van de nieuwe regeling pas belastingrente berekend vanaf het moment waarop de in de situatie geldende aangiftetermijn is overschreden.

Door invoering van de subsidieregeling Stimulans van de Arbeidsmarktpositie (STAP) wordt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Van deze nieuwe subsidieregeling zijn op dit moment alleen nog de contouren bekend. Het einde van de inkomstenbelastingaftrek zal gelijk zijn aan de inwerkingtredingsdatum van de STAP. Uitgegaan wordt van 31 december 2020. Hierdoor kunt u in ieder geval in 2020 nog gebruik maken van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven.

Let op!

Er komt geen overgangsrecht voor scholingsuitgaven die gedaan worden na de afschaffing van de fiscale aftrek.

Voor tijdelijke woningen die men realiseert in de periode 2020 – 2024 gaat onder voorwaarden een vrijstelling van verhuurderheffing gelden. Een woning is in dit verband tijdelijk als de daarvoor te verstrekken omgevingsvergunning verstrijkt na hooguit vijftien jaar. Bovendien moet de vergunninghouder de bestaande toestand tegen die tijd herstellen. Zowel de exploitatietermijn als de afschrijvingstermijn is gesteld op vijftien jaar.

Wijzigingen tarief verhuurderheffing
Vanwege de vrijstelling tijdelijke woningen stelt het kabinet voor het tarief van de verhuurderheffing (2019: 0,561%) vanaf 1 januari 2024 te verhogen met 0,001 procentpunt. Deze stijging wordt per 1 januari 2037 weer ongedaan gemaakt.

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar belastingadvies@flynth.nl of bel 088 236 77 77. We zijn u graag van dienst!