Prinsjesdag voor de particulier

Prinsjesdag voor de particulier

 

Alle ins & outs van de Miljoenennota voor u als particulier.

Miljoenen nota - particulier

Flynth bekeek naar aanleiding van Prinsjesdag voor u de belastingplannen voor het aankomende jaar. Op deze pagina vindt u relevante informatie uit de belastingplannen voor 2022.

Belastingplichtigen die aan het begin van 2022 nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, krijgen in 2022 naar verwachting met de volgende tariefschijven te maken. De tarieven op een rij

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is bedoeld voor ouders die werk en zorg voor kinderen combineren. Voorwaarde is dat de belastingplichtige zelf de minstverdienende partner is of geen fiscale partner heeft. In sommige situaties kan dit er toe leiden dat een buitenlands belastingplichtige wel recht heeft op IACK terwijl een binnenlands belastingplichtige in een gelijke situatie géén recht heeft op IACK.

Bijvoorbeeld wanneer de echtgenoot van een buitenlands belastingplichtige geen fiscale partner is omdat hij of zij geen inkomen in Nederland verdient. Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt de behandeling van belastingplichtigen met een in het buitenland woonachtige partner daarom gelijkgetrokken met de behandeling van belastingplichtigen met een partner die binnenlandse belastingplichtige is.

Belastingplichtigen of de partner met vrijgestelde groene beleggingen krijgen een aanslag inkomstenbelasting voor box 3. Deze beleggingen zijn namelijk ook relevant voor de inkomensafhankelijke regelingen. Met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 wordt het opleggen van een aanslag bij de aanwezigheid van groene beleggingen gecorrigeerd in situaties dat er slechts voor een deel van het jaar sprake is van een fiscale partner. Er wordt alleen nog een aanslag opgelegd indien de groene beleggingen behoren tot het bezit van de belastingplichtige zelf of zijn partner met wie hij het gehele jaar gehuwd (of geregistreerd partner) was.

Het (nog in te dienen) voorstel Wet hersteloperatie toeslagen betreft met name codificatie van beleidsbesluiten die al in werking zijn getreden en worden uitgevoerd. Op dit moment wordt nog gewerkt aan aanvullende regelingen om recht te doen aan kinderen van gedupeerde ouders, ex-partners van gedupeerden en gedupeerden bij andere toeslagen. Er komt ook een ‘beleidsbesluit private schulden’.

De grondslagen voor de uitkeringen door gemeenten zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel. Dat gaat vooral om het vergoeden van kwijtgescholden publieke schulden en hulp aan gedupeerde ouders op de vijf leefgebieden (werk, wonen, zorg, gezin en financiën).

Al eerder was geregeld dat de fiscale regeling voor aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting zou komen te vervallen. Het tijdstip hing echter af van de invoering van de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) dat daarvoor in de plaats moest komen en voor alle burgers gaat gelden. Inmiddels is de vervaldatum voor de aftrek van scholingsuitgaven vastgesteld op 31 december 2021. De aanvraag van het STAP-budget kan echter pas vanaf 1 maart 2022 worden gedaan via het STAP-portaal van het UWV.

Misschien kunt u in 2021 nog extra profiteren van de fiscale aftrek door scholingskosten vooruit te betalen of uw opleiding/studie eerder te beginnen en de kosten nog in 2021 te betalen. Zie ook ons nieuwbericht van medio juli van dit jaar.

Het maximale tarief waartegen u uw hypotheekrente en een aantal zogenaamde grondslagverminderende posten kunt aftrekken,  wordt geleidelijk verlaagd. Vanaf 2023 zijn al deze posten nog maar aftrekbaar tegen het lage tarief van, naar zoals het er nu naar uitziet, rond 37%. In 2021 bedraagt de maximale aftrek nog 43%. In 2022 is dat nog maximaal 40%. Valt u met uw inkomen dus in de hoge schijf van nu 49,5%, dan heeft u door de bovenbedoelde beperking steeds minder voordeel van de aftrekposten. 

Grondslagverminderende posten

De maatregel geldt voor: 

•    de persoonsgebonden aftrekposten (zoals , giften, studiekosten en alimentatie), 
•    de aftrekbare kosten eigen woning, 
•    de ondernemersaftrek en 
•    (onder voorwaarden) de MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling. 

Betaalt u geen of weinig rente omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan is uw eigenwoningforfait meestal hoger dan de aftrekbare kosten voor uw eigen woning. U hebt dan recht op een aftrek omdat u geen of een kleine eigenwoningschuld hebt. Dit wordt ook wel de Wet Hillen genoemd.

De aftrek voor de kleine woningschuld wordt sinds 2019 over 30 jaar afgebouwd. Het percentage neemt ieder jaar af met 3,33%. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal. Dit betekent dat u in 2021 90%% en in 2022 nog maar 86,67% van het verschil tussen uw eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor uw eigen woning als aftrek krijgt. Uw voordeel wordt dus ieder jaar weer iets lager.

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Welke gevolgen heeft het belastingplan 2021 voor u en uw onderneming? Neem voor vragen gerust contact met ons op. Onze experts voorzien u graag van het juiste advies.