Overige maatregelen

Overige maatregelen

Overige maatregelen

Flynth bekeek naar aanleiding van Prinsjesdag voor u de belastingplannen voor het aankomende jaar. 

Over de heffing van energiebelasting zijn tijdens Prinsjesdag 2020 twee wetsvoorstellen bekendgemaakt om het gebruik van openbare laadpalen en walstroom aantrekkelijk te maken.

Openbare laadpalen 

Voor de energiebelasting op elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt op dit moment al een verlaagd tarief. Daarnaast is er geen tarief vastgesteld voor de ODE (Opslag Duurzame Energie) voor geleverde elektriciteit aan openbare laadpalen. Het kabinet wil deze  maatregelen tot en met 2022 te verlengen. Hiervoor moeten de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie toestemming verlenen, wat zij naar verwachting zullen doen.

Walstroominstallaties

Voor de levering van elektriciteit aan schepen via een walstroominstallatie die aan de voorwaarden voor de energiebelasting voldoet, komt een verlaagd tarief van € 0,0005 per kWh en voor de ODE geen tarief. Het kabinet wil hiermee stimuleren dat aangemeerde schepen (geen particuliere pleziervaartuigen) gebruik maken van walstroom, dus elektriciteit uit het distributienet aan land. Zo verbruiken ze minder vervuilende minerale oliën om zelf elektriciteit op te wekken. 

In het wetsvoorstel Wet aanpassing opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) worden de tarieven voor de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) voor 2021 en 2022 voorgesteld.

Vanaf het najaar van 2020 wordt de SDE+ uitgebreid tot de module Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Met de SDE++ moeten naast hernieuwbare energieopties ook andere broeikasgasreducerende technieken op kosteneffectieve wijze worden gestimuleerd.

De samenhangende kasuitgaven van deze regeling worden gedekt door verhoogde heffing op verbruik van elektriciteit en aardgas door bedrijven: de opslag voor duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). De ODE is een opslag op de energiebelasting en volgt dan ook de tariefstructuur van de energiebelasting.  

Onderstaande tabel geeft inzicht in de tarieven in de desbetreffende jaren en het verschil met de tarieven in 2020 respectievelijk 2021. Het kabinet kan voorstellen doen de tarieven voor het jaar 2022 alsnog te wijzigen.

Ter uitvoering van het Klimaatakkoord wordt een CO2-heffing voor de industrie ingevoerd. Die heffing ziet met name op de emissie van broeikasgas bij en voor industriële productie en afvalverbranding. Met de vormgeving van de heffing wil het kabinet reductiedoelstelling voor de industrie in 2030 behaald wordt, terwijl tegelijkertijd de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven, en Nederland als vestigingsland, behouden blijft.

De heffing wordt in de eerste plaats geheven bij installaties vallend onder het EU ETS. Daarnaast wordt de heffing geheven bij afvalverbrandingsinstallaties en installaties met substantiële lachgasuitstoot (voor zoverre deze uitstoot niet ook al is opgenomen binnen het EU ETS).

Hoe efficiënter een bedrijf produceert, hoe minder heffing het hoeft te betalen. Volgens het kabinet riskeren alleen de bedrijven die de afgesproken vermindering in CO2 niet realiseren, op basis van de huidige inzichten een heffing in 2030 van € 125 per ton teveel uitgestoten CO2. Het tarief wordt bij nieuwe inzichten herijkt, na herberekening door het Planbureau voor de leefomgeving (PBL).

Het kabinet verwacht dat de industrie als geheel in 2024 voor het eerst voor de uitstoot gaat betalen, behalve als er voldoende reductiemaatregelen worden genomen. Bedrijven die niet voldoende efficiënt produceren betalen al eerder voor hun uitstoot.

Het kabinet stelt voor om de Regeling verlaagd tarief in de energiebelasting, bekend als de Postcoderoosregeling, te vervangen door een subsidieregeling.

De Postcoderoosregeling voorziet in een verlaagd energiebelastingtarief in de eerste verbruiksschijf voor elektriciteit voor leden van een door de Belastingdienst aangewezen coöperatie die lokaal elektriciteit opwekt met hernieuwbare energiebronnen. Voor de toepassing van de Postcoderoosregeling wordt onder een coöperatie mede verstaan een vereniging van eigenaars (VvE).

Door het stimuleren via een subsidieregeling kan de complexiteit worden verminderd, is de stimulering van postcoderoosprojecten van coöperaties niet meer afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting en kan (de hoogte van) de stimulering beter worden gericht.

De subsidieregeling zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Coöperaties en VvE’s kunnen vanaf 2021 subsidie aanvragen voor een zonne-energieproject of een kleinschalig windenergieproject. Ook onder deze subsidieregeling wordt het postcodegebied gebruikt om het lokale karakter te waarborgen. Deelnemers aan een project moeten lid zijn van de betreffende coöperatie of vereniging van eigenaars (VvE) en bij aanvang wonen in hetzelfde postcodegebied als waar de elektriciteitsaansluiting van de productie-installatie zich bevindt. In de huidige Postcoderoosregeling ontvangen de leden van de coöperatie of de VvE het belastingvoordeel via hun reguliere energieleverancier. In de nieuwe subsidieregeling wordt de subsidie uitbetaald aan de coöperatie of VvE en moet de coöperatie of VvE vervolgens de subsidie verdelen onder de leden. De opzet van de nieuwe subsidieregeling vormt een belangrijke vereenvoudiging ten opzichte van de huidige Postcoderoosregeling. Het is de bedoeling dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de hoogte van het subsidiebedrag berekent, rekening houdend met de specifieke aard van de projecten en de kosten die coöperaties en VvE’s maken.

Voor leden van coöperaties die voor 31 december 2020 zijn aangewezen door de inspecteur en leden van coöperaties die in 2020 een verzoek hebben gedaan tot aanwijzing waarop de inspecteur in 2020 of daarna beslist tot aanwijzing, blijft het verlaagde energiebelastingtarief nog van toepassing gedurende 15 jaar na de aanwijzing door de Belastingdienst.

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Welke gevolgen heeft het belastingplan 2021 voor u en uw onderneming? Neem voor vragen gerust contact met ons op. Onze experts voorzien u graag van het juiste advies.