Wat er verandert voor uw buitenlandse werknemers?

Wat er verandert voor uw buitenlandse werknemers?


De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst werken onder voorwaarden een forfaitaire onbelaste vergoeding te geven in plaats van een vergoeding van de werkelijke extra(territoriale) kosten van die werknemers. De looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland wordt met vanaf 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar, waarbij geen overgangsrecht is opgenomen. De verkorting geldt dus voor zowel de nieuwe als de bestaande gevallen, zodat de 30%-regeling na uiterlijk 5 jaar niet langer kan worden toegepast.

Let op!

Let op!

Wél komt er beperkt overgangsrecht dat ziet op het onbelast vergoeden van schoolgelden voor internationale scholen. Deze mogen, voor het schooljaar 2018/2019, ook na de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling onbelast vergoed worden, mits vergoeding plaatsvindt binnen de oorspronkelijke looptijd.

Onder de huidige wetgeving zijn de via de loonheffing verleende heffingskortingen voor een groep buitenlands belastingplichtigen hoger dan de heffingskortingen waarop zij in de inkomstenbelasting recht op hebben. Het teveel verrekende bedrag moeten zij dan via de inkomstenbelasting terugbetalen. 

Daarom wordt voorgesteld om bij de loonheffing bij buitenlands belastingplichtigen:

  • die wonen in de EU/EER/Zwitserland/BES-eilanden;
  • of woonachtig zijn buiten de EU/EER/Zwitserland/BES-eilanden en een onderneming drijven met behulp van een vaste inrichting in Nederland en op hen een belastingverdrag van toepassing is die discriminatie van vaste inrichtingen verbiedt, alleen rekening te houden met het belastingdeel van de arbeidskorting en van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Het kabinet neemt maatregelen voor als het misloopt met de Brexit en er op 29 maart 2019 geen akkoord is gesloten met het Verenigd Koningrijk. In dat geval moet de toegang van werknemers in Nederland worden geregeld. Om goed voorbereid te zijn wordt een wijziging in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voorbereid. Ook wordt bekeken of aanpassing van sociale verzekeringswetten nodig is.