Afschaffing dividendbelasting

Afschaffing dividendbelasting

Vanaf januari 2020

Het kabinet stelt voor om met ingang van 1 januari 2020 de dividendbelasting af te schaffen.

Het kabinet stelt voor om met ingang van 1 januari 2020 de dividendbelasting volledig af te schaffen om Nederland als vestgingsland voor grote internationaal opererende ondernemingen aantrekkelijk te houden.

Het kabinet wil de dividendbelasting volledig afschaffen. Tegelijkertijd wordt een bronbelasting ingevoerd op dividenduitkeringen aan gelieerde vennootschappen in misbruiksituaties. Vanaf 2021 gaat die bronbelasting ook gelden voor intrestbetalingen of royaltybetalingen tussen gelieerde vennootschappen. Het tarief van de bronbelasting zal gelijk zijn aan dat van de vennootschapsbelasting, 23,9% in 2020 en 22,25% in 2021. Deze nieuwe bronbelasting wordt alleen geheven als de ontvangende vennootschap:

 

- In een laag belast land is gevestigd. Hiervan is sprak als dividend wordt betaald aan aandeelhouders die gevestigd zijn in landen die op de Europese zwarte lijst staan of in landen met een tarief van minder dan 7%. Het Ministerie van Financiën zal jaarlijks een uitputtende lijst publiceren welke landen als laag belast kwalificeren.

 

- Of wanneer er sprake is van misbruik bij onder andere hybride structuren en situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van lege tussenhoudsters in landen die niet op de lijst staan.

Omdat Nederland in verdragsrelaties niet altijd zal mogen heffen, zal Nederland met de betreffende landen in heronderhandeling treden. Voor die situaties wordt er voorzien in een overgangstermijn van drie jaar. In het wetsvoorstel zijn daarnaast ook diverse formeelrechtelijke bepalingen opgenomen.

Let op!

Let op!

De voorgestelde antimisbruikbepalingen gelden niet alleen bij directe betalingen tussen vennootschappen, maar ook bij (gekunstelde) constructies met tussengeschoven vennootschappen en in situaties met hybride entiteiten.


Door de afschaffing van de dividendbelasting zal op uitgekeerd dividend aan Nederlandse aandeelhouders ook geen belasting meer worden ingehouden. Er zal echter onder omstandigheden nog wel gewoon inkomstenbelasting verschuldigd zijn op grond van de aanmerkelijk belangregeling (Box 2). Het is van belang om dan tijdig een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan te vragen.