Prinsjesdag voor de Ondernemer

Prinsjesdag voor de Ondernemer

De relevante informatie uit het beslastingplan voor 2022.

Voor uw onderneming

Overzicht

Iedere ondernemer die voldoet aan het urencriterium kan gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het bedrag van de aftrek jaarlijks verlaagd. Aanvankelijk zou dit met € 250 per jaar gebeuren, maar vorig jaar is al besloten tot een versnelling van de afbouw.

Vanaf 2021 bedraagt de verlaging van de zelfstandigenaftrek € 360 per jaar. In 2028 zal de aftrek met € 390 worden verlaagd en in de jaren daarna met € 110, zodat de zelfstandigenaftrek uiteindelijk in 2036 uitkomt op € 3.240.

In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 6.310 (in 2021 is dit € 6.670).

Sinds 2017 mag het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon. De tegemoetkoming was gebonden aan een zogenaamde horizonbepaling. Op grond daarvan zou hij komen te vervallen per 1 januari 2022, tenzij de maatregel voor die datum positief wordt geëvalueerd. Die evaluatie is echter nog niet afgerond. Daarom wordt de regeling in ieder geval nog een jaar verlengd.

Let op! 

U kunt alleen gebruikmaken van de tegemoetkoming als u een zogenoemde S&O-startersverklaring heeft.

Tip!

  • Valt de evaluatie positief uit, dan kan de tegemoetkoming ook na 1 januari 2023 worden doorgetrokken.
  • Daarnaast keurt de Belastingdienst goed dat bijvoorbeeld bij een structurele verliessituatie het gebruikelijk loon zelfs lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon.

Het voorstel is om de verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) met de vennootschapsbelasting (Vpb) vanaf 1 januari 2022 tijdelijk te beperken. Dit wordt gedaan om strijdigheid met het EU-recht weg te nemen. Ook is het een reactie op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de Franse zaak Sofina. 

Gelijk aan verschuldigde vennootschapsbelasting

De verrekening van deze voorheffingen is maximaal gelijk aan de in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting. Daarbij schuiven de niet-verrekende voorheffingen onbeperkt door naar volgende jaren. Wanneer in enig jaar vanaf 1 januari 2022 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is, kunnen deze voorheffingen dus niet meer leiden tot een teruggave.

Let op!

  • Doorschuiven is alleen mogelijk als het bedrag aan door te schuiven voorheffingen door de inspecteur is vastgesteld bij een voor bezwaar vatbare beschikking.
  • Om samenloop van de tijdelijke verrekening met bestaande reorganisatiefaciliteiten en het fiscale eenheidsregime te regelen, is een aantal flankerende maatregelen opgenomen bij voeging en ontvoeging uit fiscale eenheid, bij fusies en bij (af)splitsingen.

Bij transacties tussen gelieerde lichamen geldt het zakelijkheidsbeginsel. Als men men een onzakelijke prijs gebruikt, dan moet deze prijs worden bijgesteld. Hierdoor kan een situatie ontstaan waarbij een deel van de winst nergens wordt belast.

Dit gebeurt als de winst van een belastingplichtige omlaag wordt bijgesteld en deze correctie bij het verbonden lichaam niet of tot een lager bedrag als baat wordt belast. De maatregelen in het voorstel beperken in zo’n situatie de neerwaartse aanpassing van de in Nederland belastbare winst bij de belastingplichtige. Dit is niet het geval als de belastingplichtige aannemelijk maakt dat bij het gelieerde lichaam een corresponderende opwaartse aanpassing in de winstbelasting wordt betrokken. Is het gelieerde lichaam een hybride lichaam, dan moet die opwaartse aanpassing bij de betreffende participanten in de heffing worden betrokken.

Vermogensbestanddelen

Een vergelijkbare regeling geldt voor vermogensbestanddelen die worden verkregen van gelieerde lichamen en waarbij de overeengekomen vergoeding lager is dan de at-arm’s-lengthprijs. Ook mag  dit verschil bij de overdrager niet in de heffing worden betrokken. Voor bedrijfsmiddelen die vanaf 1 juli 2019 van een gelieerd lichaam zijn verkregen, kan hierdoor met ingang van boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2022 de afschrijving worden beperkt. Ook situaties waarin een bedrijfsmiddel in natura wordt gestort, worden door dit voorstel geraakt.

Correcte, zakelijk prijs

Deze beperking geldt niet wanneer het bedrijfsmiddel voor de correcte, zakelijk prijs wordt gekocht. De beperking geldt ook niet wanneer er geen heffing plaatsvindt bij de verkoper. In die situatie kan de kopende partij dus wel gewoon afschrijven.

Recente rechtspraak (arrest van de Hoge Raad van 11 juni jl.) kan ertoe leiden dat zogenoemde houdster- en groepsfinancieringsverliezen uit de jaren voor 2019 onder omstandigheden verrekend kunnen worden met niet-houdster- en groepsfinancieringswinsten.

Het kabinet heeft in de aanbiedingsbrief bij de belastingplannen aangegeven de gevolgen te zullen repareren. Zonder reparatie zou dit arrest de schatkist veel geld kosten en bovendien vindt de staatssecretaris de uitspraak van de Hoge Raad in strijd met het doel en de strekking van de wet.

Deze nieuwe regeling zal in een nota van wijziging worden opgenomen bij het Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2022.

Let op!

Let bij een fiscale eenheid met een door de houdster opgerichte dochtermaatschappij en met voorvoegingshoudsterverliezen op eventuele implicaties van deze reparatiewetgeving.

De 1e schijf (ook wel mkb-schijf genoemd), waarvoor het lage vennootschapsbelastingtarief van 15% wordt berekend, wordt in 2022 verlengd naar € 395.000. In 2021 was dit € 245.000. Voor winsten boven die bedragen geldt het reguliere vennootschapsbelastingtarief van 25%. Dit vloeit nog voort uit het Belastingplan 2021.

Let op!

In de Tweede Kamer is onlangs een motie aangenomen om de zorgsalarissen te verhogen. De budgettaire dekking daarvoor zou dan moeten komen uit een verhoging van het vennootschapsbelastingtarief. Op welke manier die verhoging zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk of het demissionaire kabinet met deze motie iets gaat doen

Deze aanpassing vloeit ook nog voort uit het Belastingplan 2021. Hierdoor gaat met ingang van 1 januari 2022 een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening gelden, terwijl die termijn tot en met 2021 slechts zes jaar is. De carry-backtermijn voor verliesverrekening is één jaar en dat blijft ook zo.

Verliezen volledig verrekenbaar tot € 1 miljoen

Hier staat wel tegenover dat voortaan verliezen nog slechts volledig verrekenbaar zijn (zowel voorwaarts als achterwaarts) tot een bedrag van € 1 miljoen. Bij een hogere winst zijn de verliezen voor dat meerdere slechts voor 50% van die hogere winst verrekenbaar. Met deze drempel wordt het mkb voor een groot deel ontzien.

Let op!

Als de beperking van 50% verliesverrekening van toepassing is, kan het dus vanaf 1 januari 2022 zo zijn dat u nog wel verrekenbare verliezen heeft, maar toch vennootschapsbelasting moet gaan betalen.

Ondernemers die zich bezighouden met e-commerce (vaak een webshop) en leveren aan particulieren in andere lidstaten, kunnen de btw over de leveringen aan die buitenlandse afnemers via een (i)OSS-aangifte voldoen aan de belastingdienst in het land waar zij als ondernemer zijn geregistreerd. Een voorwaarde hiervoor is datzij gebruikmaken van de zogenoemde (niet-)Unieregeling of de invoerregeling. De lidstaat van identificatie meldt dit bij de belastingdiensten van de overige lidstaten en verdeelt de btw over de lidstaten waarin de ondernemer heeft verkocht.


Correcties over een eerder tijdvak

Correcties over een eerder tijdvak kunnen in die (i)OSS-aangifte worden verwerkt, zodat de btw-melding negatief kan worden. De lidstaat waarvoor de correctie is gemaakt, moet deze melding afwikkelen. Nederland zal een negatieve btw-melding aanmerken als een verzoek om teruggaaf, zodat de ondernemer daar niet afzonderlijk om hoeft te verzoeken.

1 juli 2021

Voorgesteld is om negatieve btw-meldingen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 aan te merken als een verzoek om teruggaaf. 1 juli 2021 is de ingangsdatum van de nieuwe btw-regelgeving voor e-commerce.

Wilt u meer weten over de btw-regeling voor e-commerce? Klik dan hier.

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling die als doel heeft om de keuze van voorgenomen investeringen te beïnvloeden richting innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Door de extra aftrekmogelijkheid wordt de belastbare winst verlaagd, waardoor minder belasting is verschuldigd.

Uit analyse van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is naar voren gekomen dat de meerkosten van milieu-investeringen in het algemeen zijn gestegen. Om toch de doelstellingen uit de Klimaatwet te kunnen behalen, is dan ook voorgesteld om per 1 januari 2022 de percentages in de MIA te verhogen van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Percentages

Jaarlijks wordt een overzicht gepubliceerd met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA. In dit overzicht is ook opgenomen welk percentage kan worden toegepast.

De verhoging van de percentages in de MIA kan leiden tot belastingbesparing. De verhoging van het hoogste percentage heeft cijfermatig het volgende effect op het te behalen voordeel:

MIA 2021 (36%)       MIA 2022 (45%)           extra voordeel

IB-tarief effectief  ca. 32%             11,50%                     14,40%                         2,90%

Vpb-tarief 15%                                5,40%                       6,75%                          1,35%

Vpb-tarief 25%                                9,00%                       11,25%                          2,25%

Let op!

In het Belastingplan wordt aangegeven datde verhoging van deze percentages budgetneutraal moet uitpakken. Hiermee zal dan ook rekening worden gehouden bij het opstellen van de Milieulijst. Dat is de lijst bedrijfsmiddelen waarvoor de MIA kan worden aangevraagd, voor het jaar 2022 door bijvoorbeeld te schuiven met bedrijfsmiddelen tussen verschillende aftrekpercentages.

Het is daardoor ook moeilijk om in te schatten of het zin heeft om investeringen uit te stellen tot het jaar 2022 of deze juist naar voren te halen en de verplichtingen al in 2021 aan te gaan.

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Welke gevolgen heeft het belastingplan 2022 voor u en uw onderneming? Neem voor vragen gerust contact met ons op. Onze experts voorzien u graag van het juiste advies.