Prinsjesdag voor de Ondernemer

Prinsjesdag voor de Ondernemer

Op deze pagina vindt u relevante informatie uit de belastingplannen voor 2020.

Voor uw onderneming

Flynth bekeek naar aanleiding van Prinsjesdag voor u de belastingplannen voor het aankomende jaar. Op deze pagina vindt u relevante informatie uit de belastingplannen voor 2020.

Overzicht

Een bijkomende tegenvaller voor ondernemers is het verdwijnen van de betalingskorting als u de Vpb niet in maandelijkse termijnen, maar in één keer voor het hele jaar betaalt. Het kabinet wil deze korting per 1 januari 2021 afschaffen. Nu de korting nog wel geldt, kunt u deze indien van toepassing terugvinden op het aanslagbiljet.

De zelfstandigenaftrek gaat tussen 2020 en 2028 geleidelijk omlaag. Met compensatiemaatregelen moeten zelfstandigen er toch op vooruitgaan.

Het kabinet stelt voor om de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 jaarlijks te verlagen met acht stappen van € 250 en één stap van € 280. Uiteindelijk gaat de aftrek daarmee van € 7.280 in 2019 naar € 5.000 in 2028. Met deze geleidelijke verlaging wordt het verschil tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Zo wil het kabinet voorkomen dat de arbeidsmarkt verstoord raakt.

Compensatiemaatregelen

Al met al komt de zelfstandigenaftrek uit op circa twee derde van het huidige niveau. Tegenover de afbouw van de zelfstandigenaftrek staan echter ook maatregelen die de lasten weer verlichten. Zo gaat de de arbeidskorting vanaf 2020 in drie stappen omhoog. Hierdoor gaan zelfstandigen er tot en met 2028 in de meeste gevallen nog steeds op vooruit, althans dat is de verwachting van het kabinet.

De brede weersverzekering en eigenrisicodragerschap voor WGA en ZW worden aantrekkelijker dankzij vrijstellingen voor assurantiebelasting.

Het Belastingplan 2020 noemt twee vrijstellingen voor assurantiebelasting om waardevolle verzekeringen voor ondernemers aantrekkelijker te maken:

  • Verzuimverzekeringen en verzekeringen voor eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet. Dit maakt het voor u voordeliger om zelf aan de slag te gaan met verzuimbeleid en –preventie.
  • De brede weersverzekering. Zo kunt u als actieve landbouwer voordelig meer weerrisico’s afdekken.

Als ondernemingen (bv’s, nv’s, etc.) winst maken met innovatieve activiteiten, hoeven zij over dit deel van de winst minder vennootschapsbelasting te betalen. Voor deze innovatieve winsten geldt de zogenaamde innovatiebox. Het kabinet is van plan om het effectieve tarief van de innovatiebox te verhogen van 7% naar 9%.

Let op!

Dit plan is nog niet in de vorm van een wetsvoorstel gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het vanaf 2021 gaat gelden.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de niet-aftrekbaarheid van bestuursrechtelijke dwangsommen en vergelijkbare buitenlandse dwangsommen geregeld in de inkomstenbelasting. Via een bestaande schakelbepaling regelt de wetgever dat deze dwangsommen evenmin aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting.

Let op!

Voor dwangsommen geldt dat het aftrek- en aanwijsverbod voor het eerst van toepassing is op dwangsommen die na 31 december 2019 zijn verbeurd.

Als een werkgever zijn werknemer een bij strafbeschikking opgelegde geldboete of een bestuursrechtelijke dwangsom vergoedt, behoort deze vergoeding tot het belastbare loon. De werkgever mag zulke vergoedingen niet aanwijzen als eindheffingsbestanddelen. Hetzelfde geldt voor het vergoeden van buitenlands dwangsommen die zijn te vergelijken met Nederlandse bestuursrechtelijke dwangsommen.

Let op!

Het aanwijsverbod voor bestuursrechtelijke dwangsommen en bij strafbeschikking opgelegde boeten is voor het eerst van toepassing op dwangsommen die na 31 december 2019 verbeurd zijn respectievelijk boeten vanwege strafbeschikkingen die na 31 december 2019 zijn uitgevaardigd.

E-books krijgen eindelijk dezelfde behandeling als papieren boeken: het lage btw-tarief gaat ook gelden voor elektronische uitgaven.

De Europese btw-richtlijn bood al de mogelijkheid om het lage btw-tarief toe te passen voor het leveren en uitlenen van boeken, kranten en tijdschriften op ‘een fysieke drager’, oftewel gewoon op papier. Eind 2018 heeft de Raad van de Europese Unie een nieuwe richtlijn vastgesteld met de mogelijkheid om het lage btw-tarief ook toe te passen op langs elektronische weg geleverde boeken, kranten en tijdschriften. Het kabinet wil deze mogelijkheid nu in de praktijk brengen.

Papier en e-book gelijk

Het lage btw-tarief – sinds 1 januari 2019 9% - gaat daarmee in Nederland ook gelden voor boeken, educatieve informatie voor het onderwijs, dagbladen, tijdschriften en dergelijke in elektronische vorm. Hiermee verdwijnt dan eindelijk het verschil in btw-behandeling tussen papieren boeken en e-books. Een ondernemer mag het verlaagde tarief overigens ook toepassen op het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.

Let op uitzonderingen

Het lage btw-tarief geldt niet voor elektronische uitgaven en nieuwswebsites die uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit reclamemateriaal, video-content of beluisterbare muziek. Die mogelijkheid ontbreekt in de Europese richtlijn.

Het bewijs dat een goed de lidstaat heeft verlaten, is belangrijk voor de toepassing van het nihiltarief voor de btw. Het vereiste aantal bewijsstukken wordt teruggebracht tot twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken. Zo worden voor bedrijven moeilijkheden en onzekerheden weggenomen. Bij twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken worden de goederen geacht vanuit het grondgebied van de lidstaat van levering te zijn verzonden of vervoerd. Ondertekend CMR-document Denk aan een ondertekend CMR-document en een door een onafhankelijke derde ondertekend vervoersdocument. De verklaring van de afnemer moet uiterlijk de tiende dag van de maand volgend op de maand waarin de intracommunautaire levering plaatsvond bij de leverancier zijn. De bewijsstukken moeten afkomstig zijn van twee partijen die onafhankelijk zijn van elkaar.

Juist btw-identificatienummer

Het indienen van een juiste periodieke Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (Opgaaf ICP) wordt vereist voor toepassing van het nihiltarief voor de btw. Het vermelden van een juist btw-identificatienummer is nodig voor het indienen van een juiste Opgaaf ICP en wordt dus ook verplicht. Hiermee worden de gevolgen van enkele arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie ongedaan gemaakt. Heeft een ondernemer niet aan de voorwaarden voldaan, dan vervalt de aanspraak op het nihiltarief op de betreffende levering. Herstel is mogelijk als naar het oordeel van de inspecteur alsnog de voorwaarden worden vervuld, bijv. door binnen een bepaalde termijn het juiste btw-identificatienummer van de afnemer te overleggen. Voorkom het vervallen van uw aanspraak op het nihiltarief door het vermelden van een juist btw-identificatienummer. Oplossing voor voorraad op afroep De overbrenging door een ondernemer van eigen goederen uit het bedrijf naar een andere EU-lidstaat wordt niet langer behandeld als een levering van goederen onder bezwarende titel. De intracommunautaire levering (ICL) en de intracommunautaire verwerving (ICV) vinden daardoor pas later plaats. Niet de leverancier, maar de afnemer moet de ICV aangeven in de lidstaat van bestemming. De leverancier hoeft zich in het kader van de regeling inzake voor-raad op afroep dus niet meer in de lidstaat van bestemming te registreren.

Let op! De regeling wordt toegepast als aan de voorwaarden is voldaan en kan niet naar keuze worden toegepast.

Regeling voor ketentransacties

Het voorgestelde artikel bepaalt aan welke van de opvolgende leveringen in de keten het intracommunautair vervoer of de verzending moet worden toegeschreven. Alleen die levering wordt dan aangemerkt als de intracommunau-taire levering. De overige leveringen binnen de keten worden aangemerkt als een binnenlandse levering. De leveringen in de keten vóór de intracommunautaire levering vinden plaats in de lidstaat van aanvang van het intracommunautaire vervoer. De leveringen in de keten na de intracommunautaire levering vinden plaats in de lidstaat waar het intracommunautair vervoer eindigt. Let op! Voor de toepassing van de regeling moet eerst worden bepaald wie in de keten de tussenhandelaar is aan wie het intracom-munautaire vervoer of de intracommunau-taire verzending wordt toegeschreven.

Onze experts staan voor u klaar

Onze experts staan voor u klaar

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een mail naar belastingadvies@flynth.nl of bel 088 236 77 77. We zijn u graag van dienst!