Nieuws

Wat kost ziekteverzuim mij als werkgever?

Wat kost ziekteverzuim mij als werkgever?
Gepubliceerd: 14-09-2021, laatst gewijzigd: 14-09-2021

Als een medewerker langdurig ziek wordt dan kan dat er toe leiden dat je als werkgever maximaal 12 jaar lang de kosten daarvan voor je rekening krijgt. Hoe dat zit lichten we hieronder toe.

 

De kosten in de eerste 2 ziektejaren

In Nederland is het verplicht om zieke medewerkers te begeleiden volgens de regels van de Wet Verbetering Poortwachter en het loon door te betalen gedurende 104 weken. Hoe hoog dit loon is hangt af van de individuele afspraken die heeft gemaakt met uw medewerkers of van Cao afspraken. Op grond van de wet is dit minimaal 70% van je loon, waarbij in het eerste ziektejaar niet minder dan het minimumloon mag worden betaald. Meestal zijn er echter in de Cao of in individuele arbeidsvoorwaarden andere afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat de medewerker in het eerste jaar recht heeft op 100% van zijn loon en in het tweede ziektejaar 70%.

 

De kosten na 2 ziektejaren

Is uw medewerker na twee jaar ziekteverzuim nog steeds ziek, dan kan een WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) uitkering worden aangevraagd bij het UWV. Wordt door het UWV een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte) uitkering toegekend, dan zal deze uitkering via de door u te betalen WGA-premie op u verhaald worden door de belastingdienst. Hoe hoog deze premie is leest u ieder jaar in de Beschikking gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas). De doorbelasting van de WGA schade is afhankelijk van de grootte van uw organisatie (kleine werkgever, middelgrote werkgever of grote werkgever) én de hoogte van de WGA uitkering. Deze toerekening van de uitkering duurt maximaal 10 jaar.

 

Re-integratiekosten bij ziekteverzuim

Helaas zijn er nog meer kosten waar u als werkgever rekening mee moet houden bij ziekteverzuim. U heeft bij langdurig verzuim immers ook kosten voor het inschakelen van de arbodienst, voor re-integratieactiviteiten of voor het inschakelen van adviseurs zoals een arbeidsdeskundige. Dan hebben we het nog niet eens over de kosten voor vervanging van de zieke medewerker, omzetverlies of de tijd die u kwijt bent voor de begeleiding van de zieke medewerker en het onderhouden van de contacten met de arbodienst en/of andere instanties. Dat maakt bij elkaar alleen al dat een ziektedag van een medewerker u gemiddeld € 250,- of meer kan kosten.

 

Welke mogelijkheden heb ik om deze kosten terug te dringen?  

Als werkgever loopt u risico’s; daar is iedereen zich wel van bewust. Risico’s kunt u beheersbaar proberen te maken. Als werkgever zijn er ook verschillende mogelijkheden om de risico’s van arbeidsongeschiktheid te beperken. Enkele voorbeelden:

 

Verzuimprotocol

Een goed verzuimprotocol geeft helder weer wat u van uw medewerker mag verwachten tijdens zijn ziekte. Maar deze geeft ook duidelijkheid over de rol van u als werkgever. Bij het niet naleven van het protocol kunt u de medewerker (financieel) sanctioneren. Bij meerdere keren van niet naleven van de afspraken kunt u zelfs overgaan tot ontslag op staande voet.

https://www.flynth.nl/nieuws-achtergrond/nieuws/niet-naleven-verzuimprotocol-medewerker-op-staande-voet-ontslagen.

 

Veilige werkomgeving

Een van de verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet is dat een werkgever in het bezit moet zijn van een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Juist deze verplichting kunt u gebruiken om een veilige werkplek te creëren, waarin aandacht is voor de fysieke en psychische veiligheid van uw medewerkers. Een goed uitgevoerd arbobeleid kan ongevallen en psychische klachten voorkomen en beperkt daarmee het verzuim en de duur daarvan.

https://www.flynth.nl/nieuws-achtergrond/nieuws/risico-inventarisatie-op-orde.

 

Verzuimbegeleiding

U bent als werkgever verplicht om een basiscontract af te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Een juiste partner begeleidt u en de zieke medewerker bij ziekteverzuim naar een snel en duurzaam herstel van de medewerker.

Naast de juiste begeleiding is registratie van het verzuim ook van groot belang. Met deze gegevens kan het ziekteverzuim in uw organisatie goed worden gevolgd en aan de hand van de data kunt analyseren waar de grootste risico’s van ziekteverzuim zitten. U kunt dan preventief handelen.

https://www.flynth.nl/nieuws-achtergrond/nieuws/langdurig-zieke-medewerker-bereid-u-voor-op-de-wia-keuring.

 

Preventie

Medewerkers die goed in hun vel zitten zijn doorgaans productiever, maken minder fouten en zijn minder vaak ziek. Sleutelwoorden hierbij zijn aandacht, begrip en respect voor elkaar. Beleid gericht op leeftijdsafhankelijke vitaliteit en gezondheid van de medewerkers kan verzuim verlagend werken.  

Er is geen standaard model om het verzuim in uw organisatie te verlagen. Wel kunnen de adviseurs van Flynth HR Services met u in gesprek gaan en u diverse handvatten aanreiken om in uw organisatie het verzuim te verlagen. En daarmee uw kosten te besparen!

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via e-mail info@flynth.nl.

 

 

 

 

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Paula Sjerps Senior Adviseur HR Services bij Flynth Paula Sjerps

Paula.Sjerps@flynth.nl