My Flynth
nieuws

Subsidie ‘Bodem en Water’ in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Gepubliceerd: 29-06-2018, laatst gewijzigd: 29-06-2018

Bent u als agrariër gevestigd in het beheersgebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (in de provincies Utrecht en Zuid-Holland)? En treft u maatregelen die een positief effect hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater en de bodem? Vraag de subsidie ‘Bodem en Water’ aan.

Deze subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband van minimaal twee agrarische bedrijven die gevestigd zijn in het genoemde gebied.

Waarvoor subsidie?
U kunt subsidie ontvangen voor:

 1. Investeringen in beslis-ondersteunende systemen op basis van bodemonderzoek en beschikbare meetresultaten.
   
 2. Inrichting zuiveringssysteem drainagewater of uitstroom greppels, met behulp van bijvoorbeeld ijzerzand.
   
 3. Maatregelen ter voorkoming van erfafspoeling, op basis van een bedrijfsscan.
   
 4. Plaatsen drinkbakken en afrastering om vertrapping slootkanten en uitspoeling van nutriënten te voorkomen.
   
 5. Aanleg natuurvriendelijke oevers en waterbergingsoever, natte bufferstroken of helofytenfilter.
   
 6. Aanleg mest- en spuitvrije bufferstroken. (breder dan wettelijk voorgeschreven)
   
 7. Greppels in perceel dichten, mits cultuurhistorisch verantwoord en niet gelegen in weidevogelgebied.
   
 8. Investeringen in precisiebemesting.
   
 9. Investering voor spuitapparatuur of- technieken die verder gaan dan de wettelijk verplichting.
   
 10. Investeringen in vaste rijpaden op het perceel, aanschaf gps/materieel.
   
 11. Uitvoeren bodemscan, aanschaf bodemvochtmeter en andere investeringen voor ‘verbeterde goede landbouwpraktijk’

Hoeveel subsidie?
Voor investering 1 t/m 7 ontvangt u 75 procent subsidie van de kosten die u maakt voor realisatie van eenmalige fysieke maatregelen, met een maximum van 5.000 euro per maatregel.

Voor investering 8 t/m 11 ontvangt u 40 procent van de kosten die u maakt voor realisatie van de fysieke maatregelen, met een maximum van 5.000 euro per maatregel.

De minimale subsidie bedraagt 1.000 euro. Het maximum is vastgesteld op 10.000 euro per deelnemer.

Aanvraag indienen?
Aanvragen gaat met behulp van een vastgesteld aanvraagformulier. Flynth helpt u hier graag bij.  

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Kees Poortvliet

Kees.Poortvliet@flynth.nl