Nieuws

Realisatieplan Visie LNV: waardevolle handvatten voor ontwikkeling bedrijfsplan

Gepubliceerd: 11-07-2019, laatst gewijzigd: 30-07-2019

De Nederlandse boeren en tuinders hebben er in juni een boel ‘stof tot nadenken’ bij  gekregen. Zowel het ministerie van LNV, als de deelnemers aan het Klimaatakkoord publiceerden hun langverwachte plannen van aanpak.

Het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ en het ‘Klimaatakkoord’ moeten belangrijke handvatten gaan bieden voor de toekomstbestendigheid van de Nederlandse agrosector. Beide visie- en beleidsdocumenten komen overigens niet uit de lucht vallen, want de denkrichtingen zijn door de overheid al eerder gepubliceerd als respectievelijk ‘Visie LNV: Waardevol en Verbonden’ en ‘Voorstel voor hooflijnen voor het Klimaatakkoord’. Deze documenten vormden als het ware de ‘trailers’ die de belangstelling voor de twee ‘bioscoopfilms’ al vóór de première moesten opwekken.

Kennisexport: koploper zijn en blijven in kringlooplandbouw

Het lijkt erop dat die missie is geslaagd, want naar aanleiding van deze ‘trailers’ is heel veel gesproken en er zijn talloze discussies gevoerd. Het visiedocument ‘Waardevol en verbonden’ dat in september 2018 verscheen, was een krachtig pleidooi voor de volledige omschakeling naar een circulair landbouwsysteem. Niemand kon het eigenlijk echt oneens zijn met de geschetste randvoorwaarden voor een duurzame en rendabele agrarische sector. Wel was er links en rechts wat gemor over de beperkte concreetheid van het document en de doorvertaling in handelingsperspectief op het erf. De doelen waren vooral gericht op Nederland in z’n geheel: koploper zijn en blijven in de kringlooplandbouw en vanuit die positie wereldwijd kennispartner worden. Er ligt minder nadruk op het exporteren van landbouwproducten en machines, maar meer focus op kennis als exportproduct, waarbij in Nederland zelf de lokale en regionale kringlopen worden geperfectioneerd. Zo kan Nederland de kringloopkampioen van de wereld blijven.

Van verwachting naar realisatie: ‘Op weg met nieuw perspectief’

Met deze uitdagende visie, die een fundamentele verandering van het agrocomplex voorstaat, heeft landbouwminister Carola Schouten in de sector hoge verwachtingen gewekt voor wat betreft de uit deze visie volgende beleidsmaatregelen en plannen van aanpak. In juni werd het wachten beloond met de publicatie van het Realisatieplan ‘Op weg met nieuw perspectief’. En niet alleen de individuele boeren en tuinders waren benieuwd naar de uitwerking van de visie door de minister, ook LTO Nederland, coalitie- en oppositiepartijen en milieuorganisaties stonden klaar om zich stuk te bijten op het Realisatieplan. De reacties lopen uiteen. Veel van de geuite kritiek, bijvoorbeeld van de oppositie, is gericht op het ontbreken van echte oplossingen en maatregelen. Positieve geluiden zijn er onder andere vanuit LTO Nederland dat stelt dat de visie en het Realisatieplan een goede stip op de horizon bieden, zonder vrijblijvendheid. Toch had ook LTO Nederland liever hardere toezeggingen gezien voor boeren en tuinders.

Realisatieplan: duidelijke kaders, richtlijnen en steun voor eigen initiatief

Dat er een zekere mate van verdeeldheid is, lijkt logisch. Iedere reactie wordt immers gedaan vanuit specifieke of zelfs individuele belangen. Toch is circulariteit een beginsel waarin juist het gezamenlijk belang en verbondenheid centraal staan. Circulair denken is denken vanuit de totale keten en kringloop. Dat vereist onderling vertrouwen en dus ook uitzicht op een eerlijk verdienmodel voor alle actoren. Op dat punt moet nog wel het nodige gebeuren. De minister benadrukt in het Realisatieplan het belang van het eigen initiatief van de sector. Zij geeft aan dat boeren en tuinders niet door de overheid voorgeschreven willen worden hoe zij het moeten doen, maar behoefte hebben aan kaders, richtlijnen, facilitering en waar nodig steun en financiering. In dat opzicht is het Realisatieplan een sterk document. Het geeft duidelijk weer wat de tijdspaden en streefwaarden zijn, uit welke thema’s de gezamenlijke kringlooplandbouw bestaat en welke rol de overheid daarbij neemt.

Ontwikkelen instrumentarium en synchroniseren van beleid

Veel van het ondersteunend instrumentarium moet nog verder ontwikkeld of afgerond worden. Maar ook op dat punt kan de aandachtige lezer zeker wel aanknopingspunten vinden voor de door de overheid beschikbaar te stellen middelen en steunmaatregelen richting het 2030 perspectief. Bovendien is LNV duidelijk wat betreft de verbinding van het Realisatieplan met de maatregelen uit het Klimaatakkoord die tevens hun invloed hebben op de sector. Daar waar sprake is van overlap, wordt gezorgd voor synchronisatie en eenduidigheid van beleid en wordt conflicterende maatregelen vermeden.

Waardevolle handvatten in Realisatieplan

Flynth is van mening dat boeren en tuinders aan de visie en het Realisatieplan waardevolle handvatten kunnen ontlenen voor de ontwikkeling en verrijking van het eigen bedrijfsplan. Veel boeren en tuinders oriënteren zich op hun strategische positionering. Soms worstelen zij met het opvolgingsvraagstuk of moeten zij fundamentele keuzes over samenwerking maken. Men zou kunnen stellen dat dat al complex genoeg is en dat de ambitieuze doelen van de overheid daar dan ook nog eens bijkomen. Dat maakt alles nog ingewikkelder. Een andere redenering is echter dat met de geschetste toekomstbeelden voor een circulaire sector ook het speelveld voor de eigen onderneming wordt gekaderd. Het is immers ook duidelijk welke ondernemingsvormen geen toekomst hebben en dat kan het kiezen van een strategie juist makkelijker maken.

Zoek elkaar op, onderzoek verdienmodellen en experimenteer!

Voor Flynth is de oproep die de minister in het Realisatieplan doet aan de boeren en tuinders helder: Zoek elkaar op, onderzoek verdienmodellen voor de kringlooplandbouw, experimenteer, werk samen en betrek en informeer de overheid. Het is wellicht nog even wachten, voordat het voor boeren en tuinders helemaal duidelijk is welke loketten en ondersteunende regelingen er allemaal geopend gaan worden, maar dat er budget beschikbaar komt, is wel duidelijk. Wij houden u op de hoogte!

Op weg naar kringlooplandbouw met Flynth

Flynth wil als marktleider in de agrarische sector graag een bijdrage leveren aan het oriëntatieproces op kringlooplandbouw bij haar agrarische klanten. Door workshops te organiseren over de diverse thema’s uit de visie en het Realisatieplan van het Ministerie van LNV te organiseren, wil Flynth ondernemers bij elkaar brengen en concreet met ideeën aan de slag gaan. Op een professionele en beproefde wijze worden de deelnemers geactiveerd en geïnspireerd om  hun ideeën naar een volgend niveau te brengen.

Op weg met nieuw perspectief. Hoe ziet uw weg eruit? Welke uitdagingen biedt het Realisatieplan en welke verdienmodellen ontstaan er? Flynth gaat graag met u op zoek naar antwoorden.

Daarom organiseert Flynth door heel het land bijeenkomsten waarin we met een regionale groep agro-ondernemers in gesprek gaan. Onder begeleiding van een ervaren en inhoudelijk deskundige gespreksleider, brengen Flynth-adviseurs samen met u de kansen en uitdagingen  van het Realisatieplan in kaart.

Geïnteresseerd? Reserveer alvast vrijblijvend een plek bij een regionale bijeenkomst via het formulier.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Theme picker

Frank Hollaar

Frank.Hollaar@flynth.nl