My Flynth
nieuws

POP3 niet-productieve investeringen water: vraag nu subsidie aan

Gepubliceerd: 16-10-2018, laatst gewijzigd: 16-10-2018

Heeft u als ondernemer plannen om te investeren in de (her-)inrichting, transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen? Dan kunt u hier wellicht POP3-subsidie voor ontvangen. U kunt nog een aanvraag indienen t/m vrijdag 23 november, 17.00 uur. Wees er dus snel bij.

Flevoland stimuleert verbetering van de waterkwaliteit, om zo bij te dragen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze richtlijn stelt dat uiterlijk in 2027 al het aangewezen oppervlaktewater een goede chemische samenstelling moet hebben en ecologisch op orde moet zijn.

Welke investeringen komen in aanmerking?
Bij deze openstelling gaat het om investeringen die niet-productief en bovenwettelijk zijn. Dit betekent dat de investeringen geen economisch voordeel mogen opleveren, maar ook dat het niet om investeringen gaat die u al wettelijk verplicht bent om uit te voeren.

 Voorbeelden van investeringen die onder deze regeling vallen:

  • Opvang van perssappen uit kuil- of mestplaten.
  • Aanleg van was- en vulplaatsen, al dan niet gecombineerd met zuivering.
  • Verplaatsen van een grondwaterbronnen naar minimaal 15 meter van het oppervlaktewater
  • Desinfectie- of ontsmettingsinstallatie voor spoelwater van landbouwgewassen.
  • Aanbouw van filtratiesysteem op kistenreiniger.
  • Meerprijs van opvanggoot op een bollentransportwagen.

Hoogte van de subsidie
Er is in totaal 1.900.000 euro beschikbaar gesteld voor aanvragen. De subsidieregeling biedt bij toekenning 100 procent vergoeding van de subsidiabele kosten. Houd er rekening mee dat de aangevraagde subsidie minimaal 250.000 euro moet bedragen. Heeft u onvoldoende subsidiabele investeringen om aan deze voorwaarde te voldoen? Dan kunt u overwegen om samen met andere investeerders een aanvraag in te dienen.

Project uitvoeren: spelregels
Is de subsidie aan u toegekend? Dan is het van belang dat u binnen twee maanden na de beschikking start met uw project. En dat u het project binnen drie jaar volledig hebt uitgevoerd.

Tender
De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Dat betekent dat u alleen tijdens de openstellingsperiode een aanvraag kunt indienen. Na afloop van de periode beoordeelt een onafhankelijke adviescommissie aan de hand van een aantal selectiecriteria welke aanvragen gehonoreerd worden. De Gedeputeerde Staten stelt deze adviescommissie samen. De selectiecriteria zijn:

  1. Effectiviteit
  2. Haalbaarheid
  3. Urgentie
  4. Efficiëntie

Flynth helpt u met een soepele subsidieaanvraag
De subsidieadviseurs van Flynth hebben veel ervaring met deze en soortgelijke subsidieaanvragen. Wij ondersteunen u dan ook graag bij een soepele aanvraag.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via subsidiedesk@flynth.nl of 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Geert Bruns

geert.bruns@flynth.nl